Changes in a student common room - IELTS Writing Task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/02/2021 dạng Map: The diagrams show changes in a student common room. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Changes in a student common room - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, đồng thời viết phần Overview để để chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả bố cục của phòng sinh hoạt chung 5 năm trước

  • Body 2: Sau đó, DOL mô tả những thay đổi đã được thực hiện đối với căn phòng tính tới thời điểm hiện tại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The present common room contains more benches and new amenities, such as a television and a drinks machine.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There has been a rearrangement of tables and chairs as well as kitchen amenities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
5 years ago
Idea 1
Had a much simpler design
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were four sets of tables and chairs in the middle of the room
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was a bookshelf in one of the corners of the room
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The kitchen amenities lined up on the left side of the room
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
At present
Idea 1
Addition of a bench used for laptops
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Replacing a set of tables and chairs
Idea 2
Addition of a long table with eight chairs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Replacement of the bookshelf
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been replaced by three armchairs and a television
Idea 4
Kitchen amenities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained relatively untouched, except for a bench that was substituted with a microwave

📝 Bài mẫu

The plans indicate the

adjustments made to a student common room
. In general, the present common room contains more benches and new
amenities
, such as a television and a drinks machine. Further, there has been
a rearrangement of tables and chairs
as well as kitchen amenities

The common room 5 years ago compared to its current version could be said to

have a much simpler design
. There were
four sets of identical tables
and chairs in the middle of the room, and a bookshelf in one of the corners of the room. The kitchen amenities include a sink, cupboard, two benches, a microwave and refrigerator,
lined up
from on the left side of the room.

Today, the space next to the table on the immediate right of the entrance has been

occupied by a bench
used for laptops, displacing another set of tables and chairs. Meanwhile, on the left of the entrance, there is now a long table with eight chairs, in contrast to the other round tables with six chairs. Meanwhile in one corner of the room, the bookshelf has been replaced by three armchairs and a television. Finally, the
kitchen facilities
remain relatively untouched
, except for a bench that
was substituted with a microwave
.

(206 words)

📚 Vocabulary

Bài viết mẫu IELTS Task 1 vừa rồi đã sử dụng những từ vựng gì? Theo dõi ở bảng dưới đây.

Adjustments made to a student common room
/əˈʤʌstmənts meɪd tuː ə ˈstjuːdənt ˈkɒmən ruːm/
(noun). Những sự điều chỉnh đối với phòng sinh hoạt chung của sinh viên
vocab
Contain more amenities
/kənˈteɪn mɔːr əˈmiːnɪtiz/
(verb). Có nhiều tiện nghi hơn
vocab
To have a rearrangement of tables and chairs
/tuː hæv ə ˌriːəˈreɪnʤmənt ɒv ˈteɪblz ænd ʧeəz/
(verb). Bàn ghế được sắp xếp lại
Have a much simpler design
/hæv ə mʌʧ mɔː ˈsɪmpl dɪˈzaɪn/
(adj). Có thiết kế đơn giản hơn
Four sets of identical tables
/fɔː sɛts ɒv aɪˈdɛntɪkəl ˈteɪblz/
(noun). 4 bộ bàn giống nhau
vocab
In the corner/middle of the room
/ɪn ðə ˈkɔːnə/ˈmɪdl ɒv ðə ruːm/
(adv). Ở trong góc phòng/ Ở giữa phòng
vocab
Line up
/laɪn ʌp/
(verb). Xếp thẳng hàng
vocab
To be occupied by a bench
/tuː biː ˈɒkjʊpaɪd baɪ ə bɛnʧ/
(verb). Bị chiếm bởi băng ghế dài
Displace a set of tables and chairs
/dɪsˈpleɪs ə sɛt ɒv ˈteɪblz ænd ʧeəz/
(verb). Bỏ một bộ bàn ghế ra
To be replaced by something
/tuː biː rɪˈpleɪst baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Bị thay thế bởi cái gì đó
vocab
Kitchen facilities
/ˈkɪʧɪn fəˈsɪlɪtiz/
(noun). Cơ sở vật chất trong bếp
vocab
Remain relatively untouched
/rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ʌnˈtʌʧt/
(verb). Không bị thay đổi nhiều
To be substituted with a microwave
/tuː biː ˈsʌbstɪtjuːtɪd wɪð ə ˈmaɪkrəʊweɪv/
(verb). Bị thay thế bởi một cái lò vi sóng

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

1 Có một cái đàn piano ở giữa phòng.

=> There is a piano

.

 

2 Ở phòng gym của tôi, các máy chạy bộ xếp thẳng hàng ở một bên phòng.

=> At my gym, the treadmills

on one side of the room.

 

3 Khoảng không gian bên cạnh cái bàn mà ở ngay bên phải lối vào đã bị chiếm bởi một băng ghế dành cho người dùng laptops.

=> The space next to the table on the immediate right of the entrance

used for laptops.

 

4 Để có không gian cho cái hồ cá mới, tôi đã phải bỏ một số mô hình ra.

=> To make space for the new fish tank, I had to

 

5 Tất cả những cái bảng phấn đã bị thay thế bằng bảng bút lông.

=> All the chalkboards

by whiteboards.

 

6 Cơ sở vật chất trong bếp gần như không bị thay đổi.

=> The kitchen facilities

.

💡 Gợi ý

has been occupied by a bench

have been replaced

line up

displace some of the figures

remain relatively untouched

in the middle of the room

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Những sự điều chỉnh đối với phòng sinh hoạt chung của sinh viên

=>

01.
made to a student common room

 

Có nhiều tiện nghi hơn

=> Contain more

02.

 

Bàn ghế được sắp xếp lại

=> To have a

03.
of tables and chairs

 

Có thiết kế đơn giản hơn

=> Have a much

04.

 

4 bộ bàn giống nhau

=> Four sets of

05.
tables

 

Cơ sở vật chất trong bếp

=> Kitchen

06.

 

Bị thay thế bởi một cái lò vi sóng

=> To be substituted with a microwave

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagrams show changes in a student common room." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18