The table shows the export values of various products in 2009 and 2010

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/02/2021 dạng Table: The table shows the export values of various products in 2009 and 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 25/02/2021: Exports Table

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả các hạng mục mà có số liệu tăng lên

  • Body 2: Sau đó, DOL mô tả các hạng mục mà có số liệu giảm xuống

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There were upward trends in the export values except for two categories namely clothing and manufacturing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Telecommunity earnings outdistanced that of equipment to rank first on the list in 2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Metals export values saw the most striking jump
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Increased categories
Idea 1
Overall income
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Recorded growth from 32 to 38.4 billion dollars
Idea 2
Equipment and telecommunity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2009, equipment export values topped the table, at 10.3 billon --> Rose slightly to 11.6 billion in 2010
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2009, telecommunity export values were at 7.9 billion --> Surged to 12.7 billion
Idea 3
Metals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Skyrocketed to 5.1 billion (a 122% increase) in 2010, doubling year-on-year
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Decreased categories
Idea 1
Clothing and manufacturing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced 1 and 1.5 billion falls respectively, representing 17% and 27% decreases respectively

📝 Bài mẫu

The table illustrates

export values
and changes of five different products measuring in HK billion dollars
in two consecutive years
2009 and 2010.

Overall, what stands out from the table is that there were

upward trends
in the export values except for two
categories
namely clothing and manufacturing. To be more specific, in 2010,
telecommunity
earnings
outdistanced
that of equipment to rank first on the list while metals export values saw the most striking jump.

The

overall income
from export recorded growth from 32 to 38.4 billion dollars. In 2009, equipment export values
topped the table
(10.3 billion), followed by telecommunity (7.9 billion). A year later, whilst the former
witnessed a marginal rise
in its earnings to 11.6 billion, there was
a surge to 12.7 billion
in the figure for the latter, registering for a 61% increase. A much more noticeable increase of 122% can be seen in the sales of metals as it
skyrocketed to 5.1 billion
in 2010, doubling year-on-year.

With respect to less

pronounced
earnings, clothing and manufacturing
followed similar downward patterns
with 1 and 1.5 billion-falls respectively, representing 17% and 27% decreases respectively.

(190 words)

📚 Vocabulary

Export values
/ˈɛkspɔrt ˈvæljuz/
(noun). Giá trị xuất khẩu
vocab
In two consecutive years
/ɪn tu kənˈsɛkjətɪv jɪrz/
(adv). Trong 2 năm liên tục
Stand out from something
/stænd aʊt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật so với cái gì đó
vocab
Upward trend
/ˈʌpwərd trɛnd/
(noun). Xu hướng tăng lên
vocab
Telecommunity
/ˈtɛlə kəmˈjunəti/
(noun). Viễn thông
vocab
Earnings
/ˈɜrnɪŋz/
(noun). Tiền kiếm được/thu nhập
vocab
Outdistance
/ˈaʊtˈdɪstəns/
(verb). Vượt xa
vocab
See the most striking jump
/si ðə moʊst ˈstraɪkɪŋ ʤʌmp/
(verb). Tăng mạnh mẽ nhất
vocab
Overall income
/ˈoʊvəˌrɔl ˈɪnˌkʌm/
(noun). Tổng thu nhập
vocab
Top the table
/tɑp ðə ˈteɪbəl/
(verb). Đứng đầu bảng
Witness a marginal rise
/ˈwɪtnəs ə ˈmɑrʤənəl raɪz/
(verb). Tăng nhẹ
vocab
A surge to 12.7 billion
/ə sɜrʤ tu 12.7 ˈbɪljən/
(noun). Tăng mạnh tới mức 12.7 tỷ
vocab
A noticeable increase of 122%
/ə ˈnoʊtəsəbl ˈɪnˌkris ʌv 122%/
(verb). Tăng đáng kể 122%
vocab
Skyrocket to 5.1 billion
/ˈskaɪˌrɑkət tu 5.1 ˈbɪljən/
(adv). Tăng mạnh tới mức 5,1 tỷ
vocab
Pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). Rõ rệt/đáng kể
Follow similar downward patterns
/ˈfɑloʊ ˈsɪmələr ˈdaʊnwərd ˈpætərnz/
(verb). Đi theo xu hướng đi xuống như nhau
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the synonym for 'consecutive'?

intermittent

0% chọn

interupted

0% chọn

successive

0% chọn

Which is the correct spelling for 'Tiền kiếm được/thu nhập'?

Which is the synonym for 'pronounced'?

Which is the synonym for 'outdistance'?

Which is the correct expression for 'Nổi bật so với cái gì đó'?

=> Stand ____ something

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Xu hướng tăng lên

=>

01.
trend

 

Tăng mạnh mẽ nhất

=> See the most

02.
jump

 

Đứng đầu bảng số liệu

=>

03.
the table

 

Tăng nhẹ

=> Witness a

04.
rise

 

Tăng mạnh tới mức 12.7 tỷ

=> A

05.
to 12.7 billion

 

Tăng đáng kể 122%

=> A

06.
increase of 122%

 

Tăng mạnh tới mức 5,1 tỷ

=>

07.
to 5.1 billion

 

Đi theo xu hướng giảm xuống tương tự

=> Follow similar downward

08.

Đề thi hay task 1 tháng 02/2021 chọn lọc.

Cần tham khảo thêm những bài mẫu IELTS Writing khác? Bấm ngay chuyên mục Writing Task 1 Samples trên dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample " The table shows the export values of various products in 2009 and 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background