Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/11/2023 dạng Table: The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas (Africa, Asia, Europe, North America, Central America, and Oceania) in 1995 and 2005. Summarize and report key features.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/11/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu năm 1995.

  • Body 2: DOL mô tả số liệu năm 2005.

Insert Paragraph Title Here...
Overall:
Topic Sentence

Idea 1
Africa and Europe: increased after 10 years >< the remaining regions: the opposite pattern.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Asia maintained the highest ratio.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1995
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia led (a ratio of 105.3), followed by Oceania (at 103.9);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America & Central America: balanced (~ 100);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In contrast, Africa & Europe: females < males (97.8 and 89.4).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
In 2005
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia: a marginal decrease (104.9);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America, Central America, and Oceania decreased (96.9, 97.5 and 99.8 respectively).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Conversely, Africa and Europe: an upward trend.

📝 Bài mẫu

The table displays the female-to-male population ratio across six distinct regions (Africa, Asia, Europe, North America, Central America, and Oceania) for the years 1995 and 2005.

Overall, the population ratio of females to males in Africa and Europe increased after 10 years while the remaining regions had

the opposite pattern
. Among the six regions, Asia maintained the highest ratio in both years surveyed.

Initially, Asia

led
with a ratio of 105.3 females per 100 males,
closely followed
by Oceania at 103.9 whereas North America and Central America exhibited a relatively balanced gender distribution.
In contrast
, Africa and Europe had fewer females than males, with
respective
ratios of 97.8 and 89.4.

In 2005, Asia

experienced a marginal decrease
in its gender ratio, settling at 104.9 females for every 100 males, making it the sole region where females
outnumbered
males. North America, Central America, and Oceania followed
a similar pattern
, decreasing to 96.9, 97.5 and 99.8 respectively. Conversely,
an upward trend
was observed in Africa and Europe, as their figures rose to 99,2 and 91.8 in turn.

(177 words)

📚 Vocabulary

the opposite pattern
/ði ˈɒpəzɪt ˈpætᵊn/
(noun). mẫu ngược lại
vocab
lead
/lɛd/
(verb). dẫn đầu
vocab
closely follow
/ˈkləʊsli ˈfɒləʊ/
(verb). theo sát
vocab
in contrast
/ɪn ˈkɒntrɑːst/
(conjunction). ngược lại
vocab
respective
/rɪˈspɛktɪv/
(adj). tương ứng
vocab
experience a marginal decrease
/ɪkˈspɪəriənst ə ˈmɑːʤɪnᵊl dɪˈkriːs/
(verb). trải qua một sự giảm nhẹ
vocab
outnumber
/aʊtˈnʌmbəd/
(verb). đông hơn
vocab
a similar pattern
/ə ˈsɪmɪlə ˈpætᵊn/
(noun). một mô hình tương tự
vocab
an upward trend
/ən ˈʌpwəd trɛnd/
(noun). một xu hướng tăng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Mẫu ngược lại của tăng trưởng là suy thoái.

-->

of growth is decline.

 

2 Khoa dẫn đầu thế giới về nghiên cứu ung thư.

--> The department

the world in cancer research.

 

3 Hai đội đang theo sát nhau trên bảng xếp hạng.

--> The two teams

each other in the standings.

 

4 Ngược lại với đồng nghiệp của mình, Sarah thích cách tiếp cận dự án khác hơn.

-->

to her colleague, Sarah preferred a different approach to the project.

 

5 Mỗi bộ phận đều có trách nhiệm tương ứng trong tổ chức.

--> Each department has its

responsibilities in the organization.

💡 Gợi ý

respective

led

The opposite pattern

In contrast

closely follow

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

trải qua một sự giảm nhẹ

02.

đông hơn

03.

một mô hình tương tự

04.

một xu hướng tăng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The diagram below shows the process of growing and preparing pineapples and pineapple products, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc câu phức (complex sentence structure)

Ví dụ: Initially, Asia led with a ratio of 105.3 females per 100 males, closely followed by Oceania at 103.9 whereas North America and Central America exhibited a relatively balanced gender distribution.

--> Giải thích: câu gồm 3 phần:

- Initially, Asia led with a ratio of 105.3 females per 100 males (Initially: mô tả một thời điểm cụ thể - 1995)

- closely followed by Oceania at 103.9 (mô tả sự tiếp theo sau khi châu Á dẫn đầu)

- whereas North America and Central America exhibited a relatively balanced gender distribution. (Whereas (trong khi) tạo ra một sự tương phản giữa hai phần của câu)

2. Sử dụng ngôn ngữ so sánh (Comparative Language)

Ví dụ: Asia maintained the highest ratio in both years surveyed.

--> S + V + the + Adj/adv + est + N

3. Sử dụng đa dạng từ vựng chỉ xu hướng (trend)

- a marginal decrease (n): một sự giảm nhẹ

- a similar pattern (n): một mẫu tương tự

- decreasing to (v): giảm đến

- an upward trend (n): một xu hướng tăng

- rose to (v): tăng đến

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background