Schools should select students based on their academic performances or pupils should study in a mixed-ability setting. Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 04/12/2021 chủ đề giáo dục (education): Schools should select students according to their academic abilities, while others believe that it is better to have students with different abilities studying together. Discuss and state your opinion Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về ý kiến thứ 1: lựa chọn học sinh dựa trên khả năng của chúng có một số lợi ích nhất định.

 • Body 2: DOL nói về ý kiến thứ 2: việc tích hợp học sinh có các năng khiếu khác nhau sẽ tạo một môi trường học tập toàn diện hơn.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc tích hợp các học sinh có năng lực khác nhau sẽ tốt hơn vì điều này có thể giúp học sinh phát triển toàn diện.

Insert Statement here...
From my perspective, I strongly support the latter idea as it can create a more holistic approach to education.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Select students according to their academic abilities
Idea 1
Students who have varying academic merits have different acquisition speed => dividing pupils based on their skill-sets => schools can have more well-paced curriculums
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the comparison between students in gifted and normal classrooms
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Integrating students with different aptitudes
Idea 1
Pupils in a mixed class will have the chance to exchange their knowledge => aid others in learning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Pupils in these classes can expand their knowledge on all subjects => become well-rounded citizens
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

While some say that students should be admitted based on their

academic merits
, others argue that schools should select students with
varying skill-sets
. From my perspective, I strongly support the latter idea as it can create a more
holistic
approach to education.

On the one hand, selecting students on the basis of their abilities is quite

advantageous
to a certain extent. This is because students who have varying academic merits have different
acquisition speed
. Therefore, grouping them together in a lesson will cause weaker students confusion and stronger students time. By dividing pupils based on their skill-sets, schools can have more
well-paced curriculums
. To illustrate,
gifted
schools in Vietnam all have specialized classes where students can acquire knowledge in their chosen field more intensively, thus advancing in their academic abilities quicker. Meanwhile, pupils in normal classrooms can take time learning these subjects at their own
discretion
.

On the other hand, advocates of integrating students with different

aptitudes
also have grounds to believe that this approach will facilitate a more holistic learning environment. As all students excel in a different field, what pupils in a mixed class will have is the chance to exchange their knowledge with one another. Students who are
well-versed
in a subject can aid others in learning by sharing their tips. Moreover, pupils in these classes will be able to expand their knowledge on all subjects, thus becoming more
well-rounded citizens
, whereas students who study in a specialized class will miss the opportunity to explore their interests in other areas.

To summarize, segregating students according to their academic abilities can aid in planning lessons that are suitable for the students’ acquisition speed. However, I am of the opinion that integrating students of different abilities is better as this can create citizens who are well-rounded academically.

(304 words)

📚 Vocabulary

academic merits
/ˌækəˈdɛmɪk ˈmɛrɪts/
(noun). thành tích học tập
vocab
varying skill-sets
/ˈveəriɪŋ skɪl-sɛts/
(noun). các bộ kỹ năng khác nhau
vocab
holistic
/həˈlɪstɪk/
(adj). tổng thể, toàn diện
vocab
advantageous
/ˌædvənˈteɪʤəs/
(adj). thuận lợi
vocab
acquisition speed
/ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n spiːd/
(noun). tốc độ tiếp nhận
vocab
well-paced curriculums
/wɛl-peɪst kəˈrɪkjʊləmz/
(noun). chương trình giảng dạy có nhịp độ ổn định
vocab
gifted
/ˈgɪftɪd/
(adj). có tài năng
vocab
discretion
/dɪsˈkrɛʃən/
(noun). sự tự do tự định đoạt
vocab
aptitude
/ˈæptɪtjuːd/
(noun). năng khiếu
vocab
well-versed
/wɛl-vɜːst/
(adj). thành thạo, giỏi
vocab
a well-rounded citizen
/ə wɛl-ˈraʊndɪd ˈsɪtɪzn/
(noun). một công dân toàn diện
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Chọn học sinh dựa trên khả năng của chúng khá hữu ích ở một mức độ nhất định.

=> Selecting students on the basis of their abilities is quite

to a certain extent.

 

2 Việc phân tách học sinh theo khả năng học tập của chúng có thể giúp ích trong việc lên kế hoạch bài học phù hợp với tốc độ tiếp thu của học sinh.

=> Segregating students according to their academic abilities can aid in planning lessons that are suitable for

.

 

3 Những học sinh thành thạo một môn học có thể hỗ trợ những bạn khác trong việc học bằng cách chia sẻ các mẹo học tập.

=> Students who are

in a subject can aid others in learning by sharing their tips.

 

4 Bằng cách phân chia học sinh dựa trên các bộ kỹ năng của chúng, các trường học có thể thiết kế nhiều chương trình giảng dạy theo nhịp độ ổn định hơn.

=> By dividing pupils based on their

, schools can have more well-paced curriculums.

 

5 Tôi rất ủng hộ ý tưởng thứ hai vì nó có thể tạo ra một phương pháp giáo dục toàn diện hơn.

=> I strongly support the latter idea as it can create a

approach to education.

💡 Gợi ý

the students’ acquisition speed

more holistic

advantageous

well-versed

skill-sets

Đừng quên học thêm các từ vựng hay tổng hợp từ các bài mẫu tháng 12/2021.

Exercise 2

QUIZ 1/5

Gifted schools in Vietnam all have specialized classes where students can acquire knowledge in their chosen field more ________ , thus advancing in their academic abilities quicker.

practically

0% chọn

intensively

0% chọn

inactively

0% chọn

What is the synonym of advantageous?

 

Selecting students on the basis of their abilities is quite advantageous to a certain extent.

Chương trình giảng dạy có nhịp độ ổn định

=> well-paced _________

Thành tích học tập

=> Academic _____

What is the synonym of Advocates?

 

Advocates of integrating students with different aptitudes also have grounds to believe that this approach will facilitate a more holistic learning environment.

Tham khảo bài mẫu IELTS Writing Task 2 chất lượng khác trên website tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that schools should select students according to their academic abilities, while others believe that it is better to have students with different abilities studying together. Discuss both views and state your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background