Achieving work and educational goals is easier thanks to Internet access. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 11/12/2021 chủ đề công nghệ (technology): Internet access helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về lợi ích của Internet với học sinh, sinh viên.

 • Body 2: DOL nói về lợi ích của Internet đối với những người đã đi làm.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là Internet có một vị trí quan trọng trong cả giáo dục thế hệ trẻ và cuộc sống nghề nghiệp của con người, do nó có khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng và các công cụ hữu ích để trao đổi trực tuyến.

Insert Statement here...
In my opinion, I firmly advocate for this idea as the internet has brought many positives to both the young and laborers.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Students can benefit from the internet
Idea 1
Any kind of knowledge is available within just a click of a mouse => help searching for information quickly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Students can save their assignments on the internet => more convenient to share with their classmates for peer review sessions or with their teachers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Google Classroom
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Workers can benefit from the internet
Idea 1
Allows workers to converse with their colleagues => crises at work can be solved in a timely manner
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: online working platforms and video conferencing apps used during the Covid-19 pandemic

📝 Bài mẫu

Whether the internet has helped

youngsters
and workers
to fulfill their educational and occupational aims
easier than before has become a topic of discussion. In my opinion, I firmly advocate for this idea as the internet has brought many positives to both the young and laborers.

To begin with, students can benefit from the internet when it comes to searching for information and storing data. In former times, looking for information can be

laborious
as one must take
ample
time leafing through the pages and traveling to public libraries. Nowadays, thanks to the internet, any kind of knowledge is available within just a click of a mouse. Furthermore, students these days can save their assignments on the internet, making it more convenient to share with their classmates for
peer review sessions
or with their teachers. An example of this is Google Classroom, which can act as
a virtual classroom
where students can submit assignments and converse with their professors.

Moreover, the internet has facilitated smoother communication for

workingmen
, thus improving their
work efficiency
. Traditionally, to be employed meant working at an office, yet the internet has allowed workers to converse with their colleagues anywhere and anytime through
video conferencing softwares
like Zoom and Google Meet. This development means that crises at work can be solved in a
timely
manner, even though the one in charge may not be present. To illustrate, during the Covid-19 pandemic, online working platforms and video conferencing apps have created a culture of
working from home
, which has ensured businesses to operate while keeping the employees safe from risk of infection.

To conclude, the internet has an

irreplaceable
position in both the young generation’s education and a person’s professional life. This is due to its ability to provide information quickly and useful tools for conversation.

(300 words)

📚 Vocabulary

youngster
/ˈjʌŋstə/
(noun). thanh niên, người trẻ
vocab
to fulfill one's educational and occupational aims
/tuː fʊlˈfɪl wʌnz ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ænd ˌɒkju(ː)ˈpeɪʃənl eɪmz/
(verb). hoàn thành mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của một người
vocab
laborious
/ləˈbɔːrɪəs/
(adj). siêng năng
vocab
ample
/ˈæmpl/
(adj). nhiều, dồi dào, dư dả
vocab
peer review session
/pɪə rɪˈvjuː ˈsɛʃən/
(noun). buổi đánh giá học tập với bạn đồng trang lứa
vocab
a virtual classroom
/ə ˈvɜːtjʊəl ˈklɑːsrʊm/
(noun). một lớp học ảo
vocab
workingman
/ˈwɜːkɪŋmæn/
(noun). người lao động
vocab
work efficiency
/wɜːk ɪˈfɪʃənsi/
(noun). hiệu quả công việc
vocab
video conferencing software
/ˈvɪdɪəʊ ˈkɒnfərənsɪŋ ˈsɒftweə/
(noun). phần mềm hội nghị truyền hình
vocab
timely
/ˈtaɪmli/
(adj). đúng lúc, kịp lúc
vocab
work from home (WFH)
/wɜːk frɒm həʊm /
(noun). làm việc tại nhà (WFH)
vocab
irreplaceable
/ˌɪrɪˈpleɪsəbl/
(adj). không thể thay thế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Liệu Internet có giúp thanh thiếu niên và công nhân viên thực hiện các mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của họ dễ dàng hơn trước đây hay không đang là một vấn đề được bàn luận.

=> Whether the internet has helped youngsters and workers to fulfill their

easier than before has become a topic of discussion.

 

2 Internet đóng một vai trò không thể thay thế trong cả giáo dục thế hệ trẻ và cuộc sống nghề nghiệp của con người.

=> The internet has

in both the young generation’s education and a person’s professional life.

 

3 Internet đã tạo điều kiện cho người lao động giao tiếp thông suốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

=> The internet has facilitated smoother communication for workingmen, thus improving their

.

 

4 Trước đây, việc tìm kiếm thông tin tốn nhiều công sức vì người ta phải dành nhiều thời gian để xem qua các trang và đi đến các thư viện công cộng.

=> In former times, looking for information can be laborious as one must take

time leafing through the pages and traveling to public libraries.

 

5 Ngày nay, nhờ có internet, bất kỳ loại kiến thức nào cũng có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột.

=> Nowadays, thanks to the internet, any kind of knowledge is

within just a click of a mouse.

💡 Gợi ý

work efficiency

ample

educational and occupational aims

an irreplaceable position

available

Exercise 2

QUIZ 1/5

Hoàn thành mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của một người

=> To fulfill one's educational and ____________ aims

functional

0% chọn

practical

0% chọn

occupational

0% chọn

What is the synonym of laborious?

 

In former times, looking for information can be laborious.

Buổi đánh giá học tập với bạn đồng trang lứa

=> ________ review session

What is the synonym of facilitate?

 

The internet has facilitated smoother communication for workingmen.

The internet has allowed workers to _______ with their colleagues anywhere and anytime.

Tham khảo các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu chất lượng khác trên website DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Internet access helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background