Is family members not sharing meals together a positive/negative trend?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 Sample ngày 18/12/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Today family members do not eat meals together. Is this a positive or negative trend? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về những lợi ích của việc các thành viên trong gia đình không ăn chung với nhau.

  • Body 2: DOL nói về những ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và xã hội khi các thành viên trong gia đình không ăn chung với nhau.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc dùng bữa với gia đình đều có cả ưu và nhược điểm. Tuy nhiên, nhược điểm lại đáng lưu tâm hơn nhiều.

Insert Statement here...
From my perspective, this development has more negatives than positives on both the individual and the society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Eradicating the practice of family members eating together
Idea 1
All members have to synchronize their plans to match at a certain time => difficult task as everyone has their own timetables
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: families with adults employed in jobs that have different working hours
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The adverse effect of not dining together
Idea 1
A shared meal is the opportunity to tighten bonds => if family meals are obliterated, familial bonds will be decimated
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Individual level: these bonds are the base of a healthy mindset => people would suffer from more emotional problems if they are not surrounded by their kins
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Social level: family ties are the fundamental units that build up communities, once family meals are obliterated => weakened bonds between members, the individual and their society will be affected gravely

📝 Bài mẫu

That people nowadays have the tendency to skip

family meals
is a growing trend. From my perspective, this development has more negatives than positives on both the individual and the society.

On the one hand,

eradicating the practice of
family members eating together is quite advantageous to a certain extent. Due to the ability to schedule one’s meal
at one’s own discretion
, this trend appeals to people with its convenience. Eating with other family members requires people
to synchronize their plans
to match at a certain time of the day for meals, which proves to be a difficult task as everyone has their own timetables. For example, for families with adults employed in jobs that have different working hours, one from nine-to-five and the other being night shifts, there would be
virtually
no time where both would meet and dine together. Therefore, it would be more convenient and practical for both parties to eat separately.

On the other hand, the trend of people not dining together with their families affects both the individual and the society adversely. First, a shared meal is the perfect opportunity for family members

to mingle and tighten their bonds
. As a result, if family meals are obliterated, familial bonds will be decimated. For individuals, these bonds are the base of a healthy mindset as people who grow up without storge often suffer from more emotional problems than those who are surrounded by their
kins
. For society, these
family ties
are the fundamental units that build up communities. These are the reasons why once family meals are obliterated, leading to weakened bonds between members, the individual and their society will be affected gravely.

In conclusion, whether people

dine with their families
or not has both pros and cons. Nevertheless, considering the fact that family meals are essential to an individual’s emotional well-being and a society’s existence, I concur that this trend is problematic overall.

(321 words)

📚 Vocabulary

Danh sách các từ vựng bổ ích xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên.

family meals
/ˈfæmɪli miːlz/
(noun). bữa ăn gia đình
vocab
to eradicate the practice of something
/tuː ɪˈrædɪkeɪt ðə ˈpræktɪs ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). không làm gì nữa
vocab
to be at one’s own discretion
/tuː biː æt wʌnz əʊn dɪsˈkrɛʃən/
(verb). theo quyết định riêng của một người
vocab
to synchronize one's plans
/tuː ˈsɪŋkrənaɪz wʌnz plænz/
(verb). đồng bộ hóa các kế hoạch của một người
vocab
virtually
/ˈvɜːtjʊəli/
(adv). hầu như
vocab
to mingle and tighten one's bonds
/tuː ˈmɪŋgl ænd ˈtaɪtn wʌnz bɒndz/
(verb). hòa nhập và thắt chặt mối quan hệ của một người
vocab
to decimate familial bonds
/tuː ˈdɛsɪmeɪt fə'mijəl bɒndz/
(verb). phá vỡ các mối quan hệ gia đình
vocab
kin
/kɪn/
(noun). họ hàng
vocab
family ties
/ˈfæmɪli taɪz/
(noun). quan hệ gia đình
vocab
to dine with one's families
/tuː daɪn wɪð wʌnz ˈfæmɪliz/
(verb). ăn tối với gia đình của họ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng làm những bài tập dưới đây để ôn lại từ vựng từ bài Sample IELTS Writing đã học nhé!

Exercise 1

1 Sự việc rằng mọi người ngày nay có xu hướng bỏ bữa ăn gia đình đang là một xu hướng ngày càng phổ biến.

=> That people nowadays have the tendency to skip

is a growing trend.

 

2 Do mọi người có thể lên lịch bữa ăn theo ý mình, xu hướng này được nhiều người ủng hộ vì tính tiện lợi của nó.

=> Due to the ability to schedule one’s meal

, this trend appeals to people with its convenience.

 

3 Sân vận động hầu như trống rỗng vào thời điểm trận đấu kết thúc.

=> The stadium was

empty by the time the game ended.

 

4 Nếu bữa ăn gia đình không được duy trì thì tình thân gia đình sẽ bị mai một.

=> If family meals are obliterated, familial bonds will be

.

💡 Gợi ý

at one’s own discretion

family meals

decimated

virtually

Excercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Họ hàng

02.

Quan hệ gia đình

03.

Bữa ăn gia đình

04.

Đồng bộ hóa

Củng cố từ vựng qua Bài mẫu đề thi Writing task 1 ngày 18/12/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Today family members do not eat meals together. Is this a positive or negative trend? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background