Percentage of males & females with higher education qualifications in 5 countries

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 07/07/2022: The diagram below shows the stages in processing cocoa beans.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/07/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả stage 1

 • Body 2: Mô tả stage 2

 • Body 3: Mô tả stage 3

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
3 main stages - starting with choosing the cocoa beans and ending with the final products to reach customers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Stage 1
Idea 1
whole beans are selected from the picking up process before being dried to extract their shell
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Stage 2
Idea 1
those beans are pressed to make cocoa liquor - experiences one of the two approaches
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • further pressing: the liquor is continued to be pressed to make either cocoa cake or cocoa
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • further refining: this alcohol is refined before it reaches the industrial chocolate stage
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Stage 3
Idea 1
while the cocoa cake experiences a grinding step to make cocoa powder to be marketed to customers, the cocoa will be shifted to industry to make cakes and drinks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the finished chocolate products are manufactured from the final processing stage of industrial chocolate before it is sold to the public
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram illustrates how

cocoa beans
are processed.

Overall, there are 3 main stages during the

procedure
, starting with choosing the cocoa beans and ending with the final products to reach customers.

In the initial stage, whole beans are selected from the picking up process before being dried

to extract their shell
.

Next, those beans are pressed to make

cocoa liquor
which then experiences one of the two approaches, further pressing or
further refining
. In the former way, the liquor is continued to be pressed to make either cocoa cake or cocoa. Or else, this alcohol is refined before it reaches the industrial chocolate stage where sugar and cocoa (extracted from the other approach) are mixed together.

To enter stage 3, while the cocoa cake

experiences a grinding step
to make cocoa powder
to be marketed
to customers, the cocoa will be shifted to industry to make cakes and drinks (cocoa powder may be included in this step). The finished chocolate products are manufactured from
the final processing stage
of industrial chocolate before it is sold to the public.

(179 words)

📚 Vocabulary

cocoa beans
/ˈkəʊkəʊ biːnz/
(noun). hạt ca cao
vocab
to extract shell
/tuː ˈɛkstrækt ʃɛl/
(verb). tách vỏ
vocab
cocoa liquor
/ˈkəʊkəʊ ˈlɪkə/
(noun). rượu ca cao
vocab
further refining
/ˈfɜːðə rɪˈfaɪnɪŋ/
(noun). tinh chế thêm
vocab
to experience a grinding step
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə ˈgraɪndɪŋ stɛp/
(verb). qua bước nghiền
vocab
to be marketed
/tuː biː ˈmɑːkɪtɪd/
(verb). được tiếp thị
vocab
the final processing stage
/ðə ˈfaɪnl ˈprəʊsɛsɪŋ steɪʤ/
(noun). giai đoạn xử lý cuối cùng
vocab
the procedure
/ðə prəˈsiːʤə/
(noun). quy trình
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Hạt cacao được lấy từ cây cacao Theobroma.

=>

, or cacao beans, come from the Theobroma cacao tree.

 

2 Trong giai đoạn đầu, cacao nguyên hạt được chọn từ quá trình hái trước khi được sấy khô để tách vỏ.

=> In the initial stage, whole beans are selected from the picking up process before being dried to

.

 

3 Rượu sô cô la (rượu ca cao) là khối ca cao nguyên chất (bột ca cao) ở dạng rắn hoặc bán rắn.

=> Chocolate liquor (

) is pure cocoa mass (cocoa paste) in solid or semi-solid form.

 

4 Việc sàng lọc nước trái cây đã được làm sạch có lợi cho quá trình kết tinh đường và tinh chế thêm đường thô.

=> Screening of clarified juice is beneficial for crystallization of sugar and

of raw sugars.

💡 Gợi ý

extract their shell

cocoa liquor

cocoa beans

further refining

Exxercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Qua bước nghiền

02.

Được tiếp thị

03.

Giai đoạn xử lý cuối cùng

04.

Quy trình

Giải đề Writing task 2 IELTS ngày 07/07/2022 và học nhiều từ vựng hay!

Đề thi Viết hay nhất tháng 07/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18 . Sau sample The diagram below shows the stages in processing cocoa beans. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background