Experiences gained during teenage years or formative years have greater impact? Discuss & give your opinion - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Phân tích quan điểm đầu tiên

  • Body 2: Phân tích quan điểm thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
While our adult years certainly have an effect on our future lives, most of our personality will have been formed by the early periods of our lives
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Experiences gained when they are teenagers have a bigger influence
Idea 1
As we get older, our outlook on life is most affected as our personalities have already been formed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By learning certain things about ourselves, and what to do and what not to do, we will be better assimilated into wider society. → young adults are in the best position to learn about the world and how to live within it.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: important life skills can only be communicated to an adult, since children would not be able to understand about those topics.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The experiences children have before they go to school will have the greatest effect on their future life
Idea 1
A healthy upbringing → more functional people ; the opposite case → individuals being more susceptible to mental health issues later in life
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
When children are taught certain skills at a young age → learn quicker
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance: learn language

📝 Bài mẫu

Today, there is an ongoing debate surrounding the stage in which people’s personalities are most crucial: while some believe that it is the

formative years
before they attain formal education, others believe that their teenage years are the most important. In my opinion, while our adult years certainly
have an effect on our future lives
, most of our personality will have been formed by the early periods of our lives.

On the one hand, one could argue that as we get older,

our outlook on life
is most affected as our personalities have already been formed and we can now have the ability to make our own mistakes. By learning certain things about ourselves, and what to do and what not to do, we will
assimilate into wider society
better. For instance, important life skills such as doing taxes or investing into a retirement fund can only be communicated to an adult, since children would not be able to understand what is being taught to them. Thus, young adults are
in the best position to learn about the world
and how to live within it.

On the other hand, I believe that one’s childhood greatly affects their outlook on life. Numerous studies have shown that

a healthy upbringing
can result in
more functional people
, whereas the opposite case would likely lead to individuals being
more susceptible to mental health issues
later in life. Furthermore, when children are taught certain skills at a young age, when their brains have yet to mature, this could paradoxically lead to them being able to learn it quicker. For instance, we can see that young children are able to learn languages much quicker than full grown adults.

Thus, I conclude that while there are many experiences to be gained in your teenage years that will undoubtedly

be pivotal to your future development
, I still nonetheless hold that the years before school are the most
important indicator as to how well you will do later in life
.

(331 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu thêm các từ vựng hữu ích từ bài Writing IELTS mẫu vừa rồi nhé.

Formative years
/ˈfɔːmətɪv jɪəz/
(noun). Những năm đầu đời
vocab
Teenage years
/ˈtiːnˌeɪʤ jɪəz/
(noun). Những năm vị thành niên
vocab
Have an effect on our future lives
/hæv ən ɪˈfɛkt ɒn ˈaʊə ˈfjuːʧə lɪvz/
(verb). Ảnh hưởng tới đời sống tương lai
Our outlook on life
/ˈaʊər ˈaʊtlʊk ɒn laɪf/
(noun). Quan điểm về cuộc sống
vocab
To be better assimilated into wider society
/tuː biː ˈbɛtər əˈsɪmɪleɪtɪd ˈɪntuː ˈwaɪdə səˈsaɪəti/
(verb). Hòa nhập tốt hơn vào xã hội
vocab
Important life skills
/ɪmˈpɔːtənt laɪf skɪlz/
(noun). Những kỹ năng sống quan trọng
vocab
To be in the best position to learn about the world
/tuː biː ɪn ðə bɛst pəˈzɪʃən tuː lɜːn əˈbaʊt ðə wɜːld/
(adj). Ở vị trí tốt nhất để học về thế giới
A healthy upbringing
/ə ˈhɛlθi ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/
(noun). Việc nuôi dạy tốt, lành mạnh
vocab
More functional people
/mɔː ˈfʌŋkʃənl ˈpiːpl/
(noun). Những người có ích hơn
To be more susceptible to mental health issues
/tuː biː mɔː səˈsɛptəbl tuː ˈmɛntl hɛlθ ˈɪʃuːz/
(adj). Dễ mắc phải các bệnh tâm lý hơn
vocab
Mature
/məˈtjʊə/
(verb). Trưởng thành
To be pivotal to your future development
/tuː biː ˈpɪvətl tuː jɔː ˈfjuːʧə dɪˈvɛləpmənt/
(adj). Là mấu chốt của sự phát triển trong tương lai
Important indicator as to how well you will do later in life
/ɪmˈpɔːtənt ˈɪndɪkeɪtər æz tuː haʊ wɛl juː wɪl duː ˈleɪtər ɪn laɪf/
(noun). Dấu hiệu quan trọng nhất xem bạn sẽ giỏi như thế nào khi lớn lên

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Những năm đầu đời -

01.

 

Những năm vị thành niên -

02.

 

Trưởng thành -

03.

 

Những kỹ năng sống quan trọng -

04.

 

Quan điểm của ta về cuộc sống -

05.

 

Việc nuôi dạy tốt, lành mạnh -

06.

 

Những người có ích hơn -

07.

Exercise 2:

Những năm trưởng thành chắc chắn có ảnh hưởng tới đời sống sau này của chúng ta.

=> Our adult years certainly

.

 

Bằng cách tìm hiểu một số thứ nhất định về bản thân mình, và biết cần hay không cần làm gì, chúng ta sẽ hòa nhập tốt hơn vào xã hội rộng lớn hơn.

=> By learning certain things about ourselves, and what to do and what not to do, we will

.

 

Những người trẻ đang ở vị trí tốt nhất để học về thế giới và cách để sinh sống trong thế giới.

=> Young adults are

and how to live within it.

 

Những đứa trẻ mà được nuôi nấng trong gia đình bạo lực thì dễ mắc phải các bệnh tâm lý hơn.

=> Children raised in abusive families

.

 

Kinh nghiệm có được ở độ tuổi vị thành niên chắc chắn sẽ là mấu chốt của sự phát triển trong tương lai.

=> Experiences gained in your teenage years will undoubtedly

.

 

Những năm trước khi đi học cho thấy những dấu hiệu quan trọng nhất để xem bạn sẽ giỏi như thế nào khi lớn lên.

=> The years before school

.

💡 Gợi ý

assimilate into wider society better

are more susceptible to mental health issues

are the most important indicator as to how well you will do later in life

have an effect on our future lives

be pivotal to your future development

in the best position to learn about the world

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people believe that the experiences children have before they go to school will have the greatest effect on their future life. Others argue that experiences gained when they are teenagers have a bigger influence. Discuss both views and give your own opinions, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background