Computers have made learning foreign languages become obsolete. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/11/2020 chủ đề công nghệ (technology): Computers have made learning foreign languages become obsolete. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL hoàn toàn không đồng tình nên sẽ trình bày như sau.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đưa ra lý do đầu tiên - dựa trên hạn chế của khả năng dịch thuật của máy tính

  • Body 2: Đưa ra lý do thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên

Insert Statement here...
Computers today can quickly and accurately translate languages, therefore, it is a waste of time to learn a foreign language.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1
Idea 1
Computers cannot aid completely when communicating verbally
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: in order to study abroad, students must be able to speak the required language for instructions for verbal communications
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2
Idea 1
Computers cannot translate emotions or humor effectively;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: many puns in English cannot be translated into other languages. Similarly, many emotions are lost in translation

📝 Bài mẫu

With the advancement of technology, many people postulate that since computers are so good at translating languages, people should not learn foreign languages anymore. However, I strongly disagree with this statement due to various reasons.

The first reason is that computers cannot help people entirely, especially when they are communicating verbally. In a

fast-paced
conversation involving multiple
technical jargon
, computers can have difficulties translating that in time for speakers. That is why in international conferences, such as the United Nations summit, there are
interpreters
for every single representative. These interpreters are there instead of computers because they
have background knowledge of the topics discussed
and generally have a higher accuracy when the conversation is fast-paced and delivered in a
heavy accent
.

The second reason is that, even with future advances in technology, computers will never be able to deliver emotions and

humor
to users. For example,
puns
are unique to the language that they are spoken and cannot be translated without having to explain extensively. Another point to consider is
words with connotations
. For example, the slight difference between “
thrifty
” and “
stingy
” can sometimes be ignored by machines as they often go for
the nearest synonyms
.

In conclusion, although technology has aided in translation by much, it can never replace multilingual speakers. I strongly disagree that learning foreign languages is a waste of time because certain things cannot be translated.

(232 words)

📚 Vocabulary

to communicate verbally
/tu kəmˈjunəˌkeɪt vərˈbæli/
(verb). giao tiếp bằng lời nói
Fast-paced
/fæst-peɪst/
(adj). có tốc độ, tiết tấu nhanh
technical jargon
/ˈtɛknɪkəl ˈʤɑrgən/
(noun). thuật ngữ chuyên ngành
to do something in time
/tu du ˈsʌmθɪŋ ɪn taɪm/
(verb). làm việc gì đó kịp thời, đúng lúc
interpreter
/ɪnˈtɜrprətər/
(noun). thông dịch viên
to have background knowledge of the topics discussed
/tu hæv ˈbækˌgraʊnd ˈnɑləʤ ʌv ðə ˈtɑpɪks dɪˈskʌst/
(verb). có kiến thức nền tảng về vấn đề đang được đề cập tới
heavy accent
/ˈhɛvi ˈæksɛnt/
(noun). giọng bản xứ nặng
to deliver something
/tu dɪˈlɪvər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). truyền đạt một vấn đề nào đó
humor
/ˈhjumər/
(noun). khiếu hài hước
pun
/pʌn/
(noun). chơi chữ
to explain something extensively
/tu ɪkˈspleɪn ˈsʌmθɪŋ ɪkˈstɛnsɪvli/
(verb). giải thích một điều gì đó một cách kĩ lưỡng, dài dòng
words with connotations
/wɜrdz wɪð ˌkɑnəˈteɪʃənz/
(noun). những từ có hàm ý
to scramble for something
/tu ˈskræmbəl fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tìm hoặc lấy một vật gì đó một cách vừa vội vã vừa khó khăn
thrifty
/ˈθrɪfti/
(adj). tiết kiệm
stingy
/ˈstɪnʤi/
(adj). keo kiệt
the nearest synonym
/ðə ˈnɪrəst ˈsɪnəˌnɪm/
(noun). từ đồng nghĩa gần nhất

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Thuật ngữ chuyên ngành -

01.

 

Giọng bản xứ nặng -

02.

 

Thông dịch viên -

03.

 

Khiếu hài hước -

04.

 

Từ đồng nghĩa gần nhất -

05.

 

Những từ có hàm ý -

06.

 

Chơi chữ -

07.

 

Có tốc độ, tiết tấu nhanh -

08.

 

Keo kiệt -

09.

 

Tiết kiệm -

10.

Exercise 2

Cô ấy thích giao tiếp bằng lời nói để đảm bảo rằng mình truyền đạt được hết những ý muốn nói.

=> She prefers to

to make sure she gets all her points across.

 

Chiếc taxi đến nơi vừa kịp lúc.

=> The taxi

.

 

Chiếc video đã truyền đạt một thông điệp rõ ràng về sự an toàn trên đường phố.

=> The video

about road safety.

 

Buổi học đáng lẽ đã kết thúc sớm hơn nếu người giáo viên đã không giải thích mọi thứ một cách dài dòng,

=> The class would have ended sooner if the teacher didn't

.

💡 Gợi ý

delivers a clear message

explain everything so extensively

communicate verbally

arrived just in time

Tìm hiểu thêm những bài mẫu Writing Task 2 do DOL biên soạn tại chuyên mục IELTS Writing Sample Essays nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Computers today can quickly and accurately translate languages, therefore, it is a waste of time to learn a foreign language. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background