Verbal communication is more powerful than non-verbal communication. Agree/disagree? - IELTS Writing

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01/11/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Verbal communication is more powerful than non-verbal communication. Agree/disagree?Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi và vì sao.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL chỉ ra những điểm mạnh của việc truyền thông điệp bằng lời, và trường hợp mà cách truyền đạt này hiệu quả hơn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL chỉ ra những điểm mạnh của việc truyền thông điệp bằng chữ viết, và trường hợp mà cách truyền đạt này hiệu quả

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết không có hình thức nào trội hơn, mà nó sẽ phù hợp hơn với những trường hợp nhất định.

Insert Statement here...
I argue that neither of the forms could be said to be superior, since there are nuances that can only be conveyed through either the spoken or written medium.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Spoken communication
Idea 1
Speeches are the primary method of addressing large masses of people → they are more effective at conveying feelings of passion and excitement.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Every political leader conveys their ideas and inspires their people through speeches: Obama or Tony Blair
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Written communication
Idea 1
The separation and impartiality of the written form allow the medium to paint more colourful and detailed worlds.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Due to the added layer of engagement required in reading rather than listening → the reader can discover worlds more in-depth than we would the listener.

📝 Bài mẫu

Whether written or oral is a more powerful

form of communication
has long been a subject of debate. Personally, I argue that neither of the forms could be said to be superior since there are
nuances
that can only be conveyed through either the spoken or written medium.

On the one hand, speeches have always been used as the primary method of addressing large masses of people, for they are more effective at conveying feelings of

passion
and excitement. Speakers, by lowering and increasing the volume of their voice, can alter the energy of an audience that writers cannot do as easily through the written word. It is no mistake that every
political leader
conveys their ideas and inspires their people through speeches:
successful politicians
of the past, such as Obama or Tony Blair, were also great
orators
who can excite a crowd?

On the other hand, the separation and

impartiality
of the written form allow the medium to paint more colorful and detailed worlds. The
impersonal nature
of writing also allows the written form to convey things that would be rejected through the spoken word, and engage in darker, more mature content that
provokes the mind
. This is why many people still read books since they help to paint a more
vivid picture
of the subject, they are trying to convey. Due to the added layer of engagement required in reading rather than listening, the reader can discover worlds more
in-depth
then we would the listener.

Overall, I argue that speeches and the written word have different uses for they have

distinct strengths and weaknesses
, and it cannot be said that one is more powerful than the other.

(280 words)

📚 Vocabulary

Written
/rɪtən/
(adj). Bằng chữ viết
vocab
Oral
/ˈɔrəl/
(adj). Bằng lời
Form of communication
/fɔrm ʌv kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(noun). Hình thức giao tiếp
vocab
A subject of debate
/ə ˈsʌbʤɪkt ʌv dəˈbeɪt/
(noun). Một chủ đề gây tranh luận
vocab
Nuance
/ˈnuɑns/
(noun). Sắc thái
vocab
Address somebody
/ˈæˌdrɛs ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Nói với ai đó
vocab
Convey feelings
/kənˈveɪ ˈfilɪŋz/
(verb). Truyền tải những cảm xúc
vocab
Passion
/ˈpæʃən/
(noun). Đam mê
vocab
Political leader
/pəˈlɪtəkəl ˈlidər/
(noun). Lãnh đạo chính trị
vocab
Successful politicians
/səkˈsɛsfəl ˌpɑləˈtɪʃənz/
(noun). Chính trị gia thành công
vocab
Orator
/ˈɔrətər/
(noun). Người diễn thuyết
vocab
Impartiality
/ɪmˌpɑːʃiˈæləti/
(noun). Tính công bằng, phân minh
vocab
Impersonal nature
/ɪmˈpɜrsənəl ˈneɪʧər/
(noun). Tính không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân
Engage in something
/ɛnˈgeɪʤ ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tham gia vào điều gì đó
vocab
Provokes the mind
/prəˈvoʊks ðə maɪnd/
(verb). Gợi lên suy nghĩ
vocab
Vivid picture
/ˈvɪvəd ˈpɪkʧər/
(noun). Bức tranh sống động
vocab
In-depth
/ɪn-dɛpθ/
(adj). Chuyên sâu, sâu sắc
vocab
Distinct strengths and weaknesses
/dɪˈstɪŋkt strɛŋkθs ænd ˈwiknəsəz/
(noun). Những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Bức tranh sống động -

01.

 

Tính không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân -

02.

 

Tính công bằng, phân minh -

03.

 

Người diễn thuyết -

04.

 

Một chủ đề gây tranh luận -

05.

 

Sắc thái -

06.

 

Đam mê -

07.

 

Lãnh đạo chính trị -

08.

 

Chính trị gia thành công -

09.

 

Những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt -

10.

Exercise 2

Anh ấy đứng trên sân khấu nói chuyện với cả đám đông bên dưới.

=> He stood on the stage

.

 

Đôi lúc thì con trai khó có thể bày tỏ cảm xúc với người khác hơn.

=> Sometimes it's harder for boys to

to others.

 

Tôi đã không tham gia vào cuộc tranh luận

=> I

the debate.

 

Chữ viết thì làm tốt hơn trong việc gợi lên suy nghĩ.

=> Written words do better in

.

 

Chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu.

=> We are

.

 

Ngày mai tôi có một bài thi nói tiếng Anh

=> I

tomorrow.

💡 Gợi ý

convey their feelings

provoking the minds

conducting an in-depth study.

have an oral English test

didn't engage in

addressing the whole crowd

Xem thêm các bài viết mẫu IELTS Task 2 chủ đề khác tại chuyên mục Bài mẫu IELTS Writing trên DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Spoken communication is always more powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background