Do the old or the young deserve more attention? Discuss & state your idea - IELTS Writing

Chủ đề chính phủ (government) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề này

 • Thân bài:

  • Body 1: Chỉ ra những lý do vì sao nhà nước nên quan tâm tới người trẻ

  • Body 2: Chỉ ra những lý do vì sao nhà nước nên quan tâm tới người già

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng nhà nước nên dành sự quan tâm đồng đều cho 2 nhóm đối tượng này.

Insert Statement here...
Governments should consider helping both young and old people, since doing so would contribute to the overall wellbeing of society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Governments should focus on investing in education for younger people
Idea 1
Young people are the future workforce of society → investment in this demographic will help improve economic growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More well rounded education → foreign companies will be more enticed to invest in
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: China - a strong state-funded education sector → a very high literacy rate → high economic growth
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Governments should care more about elderly
Idea 1
Society still owes a debt to elderly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Old people have contributed to the economy previously → be entitled to have a retirement fund
Idea 2
The government takes off some of the stress that is experienced by younger people who still have to take care of their families
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

As the population of many

developed countries
around the world starts to age, many believe that the government should do more to
support the eldery
, while others contend that funds should be redirected to
provide for better education for young people
. In my opinion, governments should consider helping both groups, since doing so would contribute to the overall wellbeing of society.

On the one hand, young people are the

future workforce of society,
and investment in this demographic will help
improve economic growth
. By providing more
well rounded education
, foreign companies will be more enticed to invest in a particular country, and as such, an educated populace can lead indirectly to more
foreign direct investment
. An obvious case example is China, where a strong state-funded education sector resulted in a very high literacy rate and subsequently high economic growth when the economy liberalized.

On the other hand, one might argue that although older people might not

contribute to society
as much, society still owes a debt to them. This firstly is because old people have contributed to the economy previously, and should therefore
be entitled to have a retirement fund
. Furthermore, by supporting the elderly, the government takes off some of the stress that is experienced by younger people who still have to take care of their families. Thus, greater investment in retirement homes, for instance, can help all age demographics of a society.

In the end, I believe that the government should

strike a balance
between supporting old people and young people’s education, as to ensure both present and future happiness of all sectors of society.

(268 words)

📚 Vocabulary

Developed countries
/dɪˈvɛləpt ˈkʌntriz/
(noun). Những quốc gia đã phát triển
vocab
Start to age
/stɑːt tuː eɪʤ/
(verb). Bắt đầu già đi
vocab
Support the elderly
/səˈpɔːt ði ˈɛldəli/
(verb). Hỗ trợ những người già
vocab
Provide for better education for young people
/prəˈvaɪd fɔː ˈbɛtər ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən fɔː jʌŋ ˈpiːpl/
(verb). Đáp ứng nền giáo dục tốt hơn cho người trẻ
vocab
Future workforce of society
/ˈfjuːʧə ˈwɜːkˌfɔːs ɒv səˈsaɪəti/
(noun). Lực lượng lao động sau này của xã hội
vocab
Improve economic growth
/ɪmˈpruːv ˌiːkəˈnɒmɪk grəʊθ/
(verb). Nâng cao sự phát triển kinh tế
Provide more well rounded education
/prəˈvaɪd mɔː wɛl ˈraʊndɪd ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(verb). Cung cấp nền giáo dục toàn diện hơn
Entice sb to do sth
/ɪnˈtaɪs sb tuː duː sth/
(verb). Lôi kéo, thuyết phục ai làm gì đó
vocab
Foreign direct investment
/ˈfɒrɪn dɪˈrɛkt ɪnˈvɛstmənt/
(noun). Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
vocab
Contribute to society
/kənˈtrɪbju(ː)t tuː səˈsaɪəti/
(verb). Đóng góp cho xã hội
vocab
Owe a debt to them
/əʊ ə dɛt tuː ðɛm/
(verb). Nợ họ
Be entitled to have a retirement fund
/biː ɪnˈtaɪtld tuː hæv ə rɪˈtaɪəmənt fʌnd/
(verb). Có quyền nhận tiền hưu
vocab
Strike a balance
/straɪk ə ˈbæləns/
(verb). Giữ cân bằng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing Task 2 Sample Answer nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the correct expression?

Hit a balance

0% chọn

Fight a balance

0% chọn

Strike a balance

0% chọn

Đóng góp cho xã hội

=> Contribute _____ society

Lôi kéo, thuyết phục ai làm gì đó

=> Entice somebody to do something

Which is the correct expression?

Which country is more powerful, a developed or developing country?

Exercise 2:

Có tóc bạc là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang bắt đầu già đi.

=> Having white hair is one of the first signs showing that you

.

 

Chính phủ nên làm nhiều hơn để hỗ trợ người già.

=> Government should do more to

.

 

Nhà nước cần phải đáp ứng nền giáo dục tốt hơn cho người trẻ.

=> It's crucial that the government

.

 

Các thế hệ trẻ là một phần của lực lượng lao động sau này của xã hội.

=> Young generations are a part of

.

 

Đầu tư vào nhóm tuổi này sẽ giúp nâng cao sự phát triển kinh tế.

=> Investment in this demographic will help

.

 

Một dân số có giáo dục có thể gián tiếp mang lại vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

=> An educated populace can lead indirectly to more

.

 

Người già trước đây đã đóng góp vào nền kinh và vì thế họ có quyền được nhận tiền hưu.

=> Old people have contributed to the economy previously, and should therefore

.

💡 Gợi ý

provide for better education for young people

improve economic growth

be entitled to have a retirement fund

support the elderly

are starting to age

the future workforce of society

foreign direct investment

Theo dõi website dol.vn để xem ngay những bài mẫu Writing IELTS mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think governments should care more about elderly while others think they should focus on investing in education for younger people. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Disucss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background