Why do some elders struggle with new technologies? Solutions?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/11/2020 chủ đề công nghệ (technology): Some old people today struggle with the use of modern technologies such as smartphones and computers. What is the cause of this? What are some possible solutions? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho các câu hỏi trên đề bài.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra nguyên nhân dẫn đến vấn đề này (Causes)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đề xuất các giải pháp mà mình nghĩ là hiệu quả

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
In my opinion, this is a result of a lack of exposure to electronic devices and education on the theory behind new technologies, which can both be remedied by free workshops for older people.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
A lack of exposure to electronic devices
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They have lived most of their lives using older technologies they might still resort to less advanced ways of doing things in order to get by
Idea 2
A lack of education on the theory behind new technologies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Organizing free workshops/classes for older people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Providing hand on engagement with devices for older people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: This has been tried and tested in many countries such as the UK, and have shown great success at improving elderly technological literacy.

📝 Bài mẫu

As technology continues to

advance rapidly
, many elderly people are finding it difficult to catch up. In my opinion, this is a result of
a lack of exposure to electronic devices
and education on the theory behind new technologies, which can both
be remedied by free workshops
for older people.

Firstly, it might be the case that elderly people

do not have a need for electronic devices
. Since they have lived most of their lives using older technologies, they might still
resort to less advanced ways
of doing things in order to
get by
. As a result, elderly people might be less exposed to incrementally more advanced technology every year, as opposed to age groups such as Gen Z, who have grown up alongside
the outburst of new devices
and the internet.

Thus, I believe that since a lack of awareness about both the purpose and

ins and outs of new technology
, government programs in the form of classes and workshops could be used to help
familiarise old people with these technologies
. This might be able to take the form of theory classes as well as hand on engagement with devices. This has been tried and tested in many countries such as the UK, and have shown great success at improving elderly technological literacy.

In conclusion, I have highlighted the reason why many older people have failed to

keep up with changing machines
, and why an information campaign in the form of workshops and classes could be the solution.

(249 words)

📚 Vocabulary

Advance rapidly
/ədˈvɑːns ˈræpɪdli/
(verb). Phát triển nhanh chóng
vocab
Find it difficult to catch up
/faɪnd ɪt ˈdɪfɪkəlt tuː kæʧ ʌp/
(verb). Cảm thấy khó để bắt kịp
vocab
A lack of exposure to electronic devices
/ə læk ɒv ɪksˈpəʊʒə tuː ɪlɛkˈtrɒnɪk dɪˈvaɪsɪz/
(noun). Tiếp xúc ít với các thiết bị điện tử
vocab
To be remedied by free workshops
/tuː biː ˈrɛmɪdid baɪ friː ˈwɜːkʃɒps/
(verb). Được khắc phục bởi những workshops miễn phí
Do not have a need for electronic devices
/duː nɒt hæv ə niːd fɔːr ɪlɛkˈtrɒnɪk dɪˈvaɪsɪz/
(verb). Không cần dùng những thiết bị điện tử
vocab
Resort to less advanced ways
/rɪˈzɔːt tuː lɛs ədˈvɑːnst weɪz/
(verb). Buộc phải dùng những cách ít tân tiến hơn
Get by
/gɛt baɪ/
(verb). Xoay sở
To be less exposed to incrementally more advanced technology
/tuː biː lɛs ɪksˈpəʊzd tuː ˌɪnkrɪˈmɛnt(ə)li mɔːr ədˈvɑːnst tɛkˈnɒləʤi/
(verb). Tiếp xúc ít hơn với những công nghệ đang ngày một tân tiến
The outburst of new devices
/ði ˈaʊtbɜːst ɒv njuː dɪˈvaɪsɪz/
(noun). Sự bùng nổ của các thiết bị mới
vocab
Ins and outs of new technology
/ɪnz ænd aʊts ɒv njuː tɛkˈnɒləʤi/
(noun). Chi tiết về các công nghệ mới
vocab
Familiarize old people with these technologies
/fəˈmɪliəraɪz əʊld ˈpiːpl wɪð ðiːz tɛkˈnɒləʤiz/
(verb). Giúp người lớn tuổi quen với những công nghệ
Improve elderly technological literacy
/ɪmˈpruːv ˈɛldəli ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ˈlɪtərəsi/
(verb). Cải thiện sự thành thạo công nghệ ở người già
vocab
Keep up with changing machines
/kiːp ʌp wɪð ˈʧeɪnʤɪŋ məˈʃiːnz/
(verb). Bắt kịp với những máy móc đang liên tục thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

QUIZ 1/5

Bắt kịp với những máy móc đang liên tục thay đổi

=> Keep ____ with changing machines

on

0% chọn

up

0% chọn

down

0% chọn

Xoay sở

=> Get ___

Buộc phải dùng những cách ít tân tiến hơn

=> Resort ____ less advanced ways

Không cần dùng những thiết bị điện tử

=> Do not have a need ___ electronic devices

Tiếp xúc ít với các thiết bị điện tử

=> A lack of exposure _____ electronic devices

Exercise 2

Khi công nghệ liên tục phát triển nhanh chóng, nhiều người lớn tuổi cảm thấy khó để bắt kịp.

=> As technology continues to

, many elderly people are finding it difficult to catch up.

 

Tôi thấy rất khó để có thể bắt kịp được anh ấy trong cuộc đua.

=> I

him in the race.

 

Vấn đề này có thể được khắc phục bởi những workshops miễn phí dành cho người già.

=> This issue

free workshops for older people.

 

Người già tiếp xúc ít hơn với những công nghệ đang ngày một tân tiến.

=> Elderly people might

every year.

 

Thế hệ Z đã lớn lên bên cạnh sự bùng nổ của các thiết bị mới và mạng Internet.

=> Gen Z have

and the internet.

 

Bạn có thể cập nhật những chi tiết về các công nghệ mới thông qua các nền tảng mạng xã hội.

=> You can

via social media platforms.

 

Các lớp học và workshops có thể được dùng để giúp người lớn tuổi quen với những công nghệ.

=> Classes and workshops could be used to help

Chúng ta có thể cải thiện sự thành thạo công nghệ ở người già bằng cách cho họ tham gia các workshops.

=> We can

by signing them up for workshops.

💡 Gợi ý

be less exposed to incrementally more advanced technology

grown up alongside the outburst of new devices

familiarize old people with these technologies

improve elderly technological literacy

advance rapidly

find it hard to catch up with

update yourself on the ins and outs of new technology

can be remedied by

Để tham khảo thêm những bài mẫu Writing Task 2 khác, bấm ngay vào trang Writing IELTS Samples trên DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some old people today struggle with the use of modern technologies such as smartphones and computers. What is the cause of this? What are some possible solutions?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background