Why are citizens leading a sedentary lifestyle?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/11/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Many people living in cities these days do not get enough physical exercise. What are the causes of this? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho tác giả biết mình sẽ trình bày mấy nguyên nhân

 • Thân bài:

  • Body 1: Nguyên nhân đầu tiên

  • Body 2: Nguyên nhân thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ một lần nữa tóm lại 2 nguyên nhân.

Insert Statement here...
Many people living in cities these days do not get enough physical exercise.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
People are under too much stress from their jobs and their social life.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many office workers are asked or expected to not leave the workplace until they meet their deliverables → they have little time left to take care of themselves
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
They do not have the financial means to afford a gym membership or a personal trainer.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People coming from an underprivileged background would not spend their money at gyms, thinking that it would be a waste → opt for cheaper or even free options → cannot commit to their routine as they do not have to invest much in it

📝 Bài mẫu

It is a rare sight nowadays to see people in big cities, especially young ones, exercising

routinely
. I think that there are two main reasons for this
phenomenon
.

The first reason is that people are under too much stress from their jobs and their social life. Many office workers are asked or expected to not leave the workplace until they meet their

deliverables
, which means they are working overtime almost every day. As a consequence, they have little time left to take care of themselves. Usually, most people would use this free time to do house chores, take care of their family, or go out with friends. When asked, many young professionals would answer that the reason why they do not exercise is that they do not have the time to commit to the activity.

The second reason why people in urban areas do not exercise regularly is that they do not have the financial means to afford a

gym membership
or a
personal trainer
. It is a fact that the gym industry is growing and so is the popularity of having a personal trainer. People coming from
an underprivileged background
would not spend their money at gyms, thinking that it would be a waste. Instead, they
opt for
cheaper or even free options of exercising, like walking. However, these people usually cannot commit to their routine as they do not have to invest much in it.

In conclusion, the two main reasons why people in urban areas are hesitating to exercise are because they do not have the time to and they do not have the finance for the activity.

(271 words)

📚 Vocabulary

To do something routinely
/tu du ˈsʌmθɪŋ ruˈtinli/
(adv). Làm một việc gì đó một cách thường xuyên, theo thông lệ
vocab
Phenomenon
/fəˈnɑməˌnɑn/
(noun). Hiện tượng
vocab
Gym membership
/ʤɪm ˈmɛmbərˌʃɪp/
(noun). Gói thành viên phòng gym
vocab
Personal trainer
/ˈpɜrsɪnɪl ˈtreɪnər/
(noun). Huấn luyện viên cá nhân
vocab
To be under stress from something
/tu bi ˈʌndər strɛs frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Chịu áp lực từ một vấn đề gì đó
vocab
To meet one's deliverables
/tu mit wʌnz dɪˈlɪvərəbəlz/
(verb). Đạt chỉ tiêu
vocab
To commit to something
/tu kəˈmɪt tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dành toàn tâm toàn ý cho một việc gì đó
vocab
To have the financial means to do something
/tu hæv ðə fəˈnænʃəl minz tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có điều kiện tài chính để làm một việc nào đó
vocab
To come from an under-privileged background
/tu kʌm frʌm ən ˈʌndər-ˈprɪvləʤd ˈbækˌgraʊnd/
(adj). Có gia cảnh kém hơn người khác về mặt tài chính
vocab
To opt for something
/tu ɑpt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chọn một hướng hành động nào đó
vocab
To invest in something
/tu ɪnˈvɛst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đầu tư tiền của, tâm trí hoặc công sức vào một việc nào đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài viết IELTS mẫu nhé!

Exercise 1

Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp.

 

He invested a lot of time and money

01.
studying French.

 

After much consideration, he opted

02.
the Samsung phone.

 

He failed to commit

03.
the daily diet plan his personal trainer designed for him.

 

He is

04.
a lot of stress from his work.

Exercise 2

QUIZ 1/4

What is the synonym of 'routinely'?

Barely

0% chọn

Hardly ever

0% chọn

Regularly

0% chọn

Solar eclipse is an interesting natural ____.

What is the synonym of 'meet the KPIs'?

What is the synonym of 'underprivileged'?

Đừng bỏ lỡ các bài mẫu IELTS Writing Task 2 mới nhất trên DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18 Sau sample "Many people living in cities these days do not get enough physical exercise. What are the causes of this?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background