Food security is one of the most pressing global issues. Genetically altered foods are a possible solution. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề đồ ăn & thức uống (food & drinks) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc khuyến khích sử dụng thức ăn biến đổi gen, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà thức ăn biến đổi gen có thể mang lại.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những hạn chế nhưng thức ăn biến đổi gen vẫn là một giải pháp rất tốt để giải quyết vấn đề thiếu lương thực.

Insert Statement here...
I strongly believe that this is the future for food security
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
GM food is more efficient to grow
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: GM foods have higher yield, easier to grow
Idea 2
Reduce the use for pesticides
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For examples: GM foods have resistance against pests → no need to use pesticides
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Impact on ecosystem
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: resistance to pests → eliminating the species → disrupt ecosystem balance
Idea 2
Becoming an invasive species
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: growing to fast and easily → invade other species

📝 Bài mẫu

To tackle food shortages, many scientists recommend genetically modified (GM) food as a solution. Despite some concerns regarding this solution, I strongly believe that this is the future for food security.

The first benefit that GM foods offer is that it has significantly higher

yield
compared to traditional crops. GM foods have their genes altered to reproduce their cells quicker, leading to faster crop productions. Also, GM foods are capable of
withstanding harsh environments
, such as during winters and dry summers. Another benefit of consuming more GM foods is that they require fewer
pesticides
, contrary to popular belief. Because scientists design GM foods
to be resistant to common pests
, farmers do not need to spray pesticides as regularly as they would growing traditional crops.

However, despite these benefits, there are some concerns that researchers should revisit before populating GM foods. The first concern is the impact GM crops have on the ecosystem. Because these crops are known to be resistant to pests, it could lead to the

eradication of pest species
. As a result, this can
disrupt the ecosystem’s balance
. The second concern is that, due to GM crops’ high efficiency and rapid growth, they can easily become an
invasive species
with
unhealthy farming practices
. This problem, aside from damaging the ecosystem, also has adverse effects on the economy. For example, if one
plot
destined to grow a certain plant gets invaded by another species, farmers will
experience a loss of income
.

In conclusion, although admittedly, there are some legitimate concerns for GM foods, I still strongly agree that GM crops are the most

feasible solution
to the global food shortage.

(271 words)

📚 Vocabulary

Bảng sau đây trình bày ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 2 vừa rồi.

GM (genetically modified) food
/ʤi-ɛm(ʤəˈnɛtɪkli ˈmɑdəˌfaɪd fud)/
(noun). Các loại sinh vật đã được biến đổi gen
vocab
Food security
/fud sɪˈkjʊrəti/
(noun). Sự đảm bảo đầy đủ thực phẩm
vocab
Yield
/jild/
(noun). Sản lượng
vocab
Have one's genes altered
/hæv wʌnz ʤinz ˈɔltərd/
(adj). Có bộ gen đã được biến đổi
vocab
Reproduce one's cells
/ˌriprəˈdus wʌnz sɛlz/
(verb). Tái tạo lại tế bào
vocab
to withstand harsh environment
/tu wɪθˈstænd hɑrʃ ɪnˈvaɪrənmənt/
(verb). Chống chịu lại môi trường khắc nghiệt
vocab
Pesticide
/ˈpɛstəˌsaɪd/
(noun). Thuốc trừ sâu
vocab
To be resistant to common pests
/tu bi rɪˈzɪstənt tu ˈkɑmən pɛsts/
(adj). Kháng được các loại sâu bệnh phổ biến
vocab
To revisit a concern
/tu riˈvɪzɪt ə kənˈsɜrn/
(verb). Cân nhắc lại về một vấn đề nào đó
vocab
Eradication of pest species
/ɪˌrædəˈkeɪʃən ʌv pɛst ˈspiʃiz/
(noun). Sự diệt trừ hoàn toàn các loại sâu hại
vocab
To disrupt the ecosystem’s balance
/tu dɪsˈrʌpt ði ˈikoʊˌsɪstəmz ˈbæləns/
(verb). Làm gián đoạn trật tự cân bằng sinh thái
vocab
Invasive species
/ɪnˈveɪsɪv ˈspiʃiz/
(noun). Các loài sinh vật xâm lấn
vocab
Unhealthy farming practices
/ənˈhɛlθi ˈfɑrmɪŋ ˈpræktəsəz/
(noun). Các tập quán canh tác không bền vững, có hại về lâu dài
vocab
Plot
/plɑt/
(noun). Thửa đất
vocab
To experience a loss of income
/tu ɪkˈspɪriəns ə lɔs ʌv ˈɪnˌkʌm/
(adj). Thất thoát về mặt doanh thu
vocab
To be a feasible solution
/tu bi ə ˈfizəbəl səˈluʃən/
(adj). Là một giải pháp khả thi

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Answer nhé!

Exercise 1:

Điền vào chỗ trống với các động từ phù hợp

 

Wolverine had his genes

01.
by the government ,and that is how he got his superpowers.

 

Cacti can

02.
the harsh environment of the deserts.

 

Collagen drinks can help our body to

03.
cells faster and thus helps us to appear younger and more radiant.

 

Despite all the benefits it offers, we should

04.
the concerns with regards to GM foods.

 

Unhealthy farming practice would gradually

05.
the ecosystem's balance.

 

Many companies have

06.
huge losses of income as a result of the outbreak of the pandemic.

Exercise 2:

QUIZ 1/8

What is the meaning of 'food security'?

Sự đảm bảo đầy đủ thực phẩm

0% chọn

An toàn thực phẩm

0% chọn

Bảo vệ thức ăn

0% chọn

'Farmers add fertilizers to increase the ____'

What is used to kill pests?

GM plants are designed to be ____ to common pests, which means pests can't damage the these crops.

Choose an option that shares the same meaning with this phrase 'the act of killing harmful insects'

_____ species are plants or creatures which grow and spread so fast that farmers can hardly control.

Unhealthy farming ____ will gradually deplete soil of its nutrients.

What is the synonym of 'a solution which might work'

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "One of the most important issues facing the world today is a shortage of food and some think genetically modified foods are a possible solution.To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background