Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 bất lợi của tình trạng tuổi hưu trí ngày càng tăng sau đó đưa ra quan điểm phản đề.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lợi ích của tình trạng tuổi hưu trí ngày càng tăng.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Two major disadvantages
Idea 1
The increase in job competition
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: extending the retirement age = limit job opportunities for younger individuals;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: higher youth unemployment rates + frustration and economic hardship.
Idea 2
Health conditions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: health issues make it difficult to maintain employment;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: work in unsuitable conditions;
Idea 3
Antithesis: proper measures are taken to address these issues.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The benefits of the policy of raising the retirement age
Idea 1
Economic relief
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: live longer = increased financial burden (cause) >> extending work ages = reduce strain (effect);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Expand: contribute to the economy for a longer period >> boosting tax revenues + supporting economic growth.
Idea 2
Working experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: older workers = valuable expertise and mentorship >> training younger employees;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: more skilled and competent workforce;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: enhancing productivity and innovation.

📝 Bài mẫu

In numerous countries today, the retirement age has been increased, which has sparked debate regarding its benefits and drawbacks. This essay will examine whether the advantages of raising the retirement age outweigh the disadvantages.

Two major concerns about this policy are the potential

increase in job competition
and health conditions. Regarding the former,
extending the retirement age
can limit job opportunities for younger individuals entering the workforce, thereby leading to higher youth unemployment rates and causing frustration and
economic hardship
for younger generations seeking employment. Additionally, not all older individuals are physically or mentally capable of continuing to work as some may face health issues that make it difficult to maintain employment, meaning that raising the retirement age could force them to work in unsuitable conditions. However, I believe that these issues can be mitigated if proper measures are taken to address the challenges. This could include policies that provide flexibility for older workers, support for younger job seekers, and
health accommodations
to ensure that the extended working life is not counterproductive.

In my opinion, the policy of raising the retirement age can offer greater benefits related to

economic relief
and working experience. Concerning the former, as people live longer, the
financial burden
on
pension funds
and
social security systems
increases. By extending the working age, governments can reduce the strain on these systems, ensuring their sustainability for future generations. This move also means that individuals contribute to the economy for a longer period, thus
boosting tax revenues
and supporting economic growth. From a societal perspective, older workers bring
valuable expertise and mentorship
to the workplace, which can be instrumental in training younger employees. This transfer of knowledge can foster a more
skilled and competent workforce
, potentially
enhancing productivity and innovation
within industries.

In conclusion, it is undeniable that raising the retirement age poses challenges related to job competition and

health considerations
, which can be addressed by proper measures. As such, I firmly think that this change can offer more significant benefits, including economic values and the contribution of experienced workers.

(341 words)

📚 Vocabulary

increase in job competition
/ɪnˈkriːs ɪn dʒɑːb ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/
(noun). sự gia tăng cạnh tranh việc làm
vocab
extend the retirement age
/ɪkˈstɛnd ðə rɪˈtaɪərmənt eɪdʒ/
(verb). kéo dài tuổi nghỉ hưu
vocab
economic hardship
/ˌiː.kəˈnɑː.mɪk ˈhɑːrd.ʃɪp/
(noun). khó khăn kinh tế
vocab
health accommodation
/hɛlθ əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/
(noun). sự hỗ trợ về sức khỏe
vocab
economic relief
/ˌiː.kəˈnɑː.mɪk rɪˈliːf/
(noun). hỗ trợ kinh tế
vocab
financial burden
/faɪˈnæn.ʃəl ˈbɜːr.dən/
(noun). gánh nặng tài chính
vocab
pension fund
/ˈpɛn.ʃən fʌnd/
(noun). quỹ hưu trí
vocab
social security system
/ˈsəʊ.ʃəl sɪˈkjʊrɪti ˈsɪstəm/
(noun). hệ thống an sinh xã hội
vocab
boost tax revenues
/ˈbuːst tæks ˈrɛv.əˌnjuːz/
(verb). tăng nguồn thu từ thuế
vocab
valuable expertise and mentorship
/ˈvæljuəbl ˌɛk.spərˈtiːz ənd ˈmɛn.tɔːr.ʃɪp/
(noun). chuyên môn và sự hướng dẫn giá trị
vocab
skilled and competent workforce
/skɪld ənd ˈkɒm.pɪ.tənt ˈwɜːrk.fɔːrs/
(noun). lực lượng lao động có tay nghề và năng lực
vocab
enhance productivity and innovation
/ɪnˈhæns ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ɪ.ti ənd ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/
(verb). nâng cao năng suất và sự đổi mới
vocab
health consideration
/hɛlθ kənˌsɪdəˈreɪʃənz/
(noun). vấn đề sức khỏe
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Sự gia tăng cạnh tranh việc làm đã khiến những sinh viên mới tốt nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc đảm bảo việc làm.

->

has made it more difficult for recent graduates to secure employment.

 

2 Chính phủ đang xem xét đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu lên 67.

-> The government is considering a proposal to

to 67.

 

3 Nhiều gia đình đang gặp khó khăn kinh tế do cuộc suy thoái gần đây.

-> Many families are facing

due to the recent recession.

 

4 Trường đại học cung cấp nhiều sự hỗ trợ về sức khỏe cho sinh viên, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn, nguồn lực về sức khỏe tâm thần và cơ sở vật chất dễ tiếp cận trong khuôn viên trường.

-> The university offers various

for students, such as counseling services, mental health resources, and accessible campus facilities.

 

5 Gói kích thích kinh tế bao gồm các biện pháp hỗ trợ kinh tế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

-> The stimulus package includes measures for

to support small businesses.

 

6 Chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng đã trở thành gánh nặng tài chính đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

-> The rising cost of healthcare has become a significant

for many households.

 

7 Anh ấy đã đóng góp vào quỹ hưu trí của mình trong suốt sự nghiệp của mình để đảm bảo một thời gian nghỉ hưu thoải mái.

-> He contributed to his

throughout his career to ensure a comfortable retirement.

💡 Gợi ý

financial burden

The increase in job competition

extend the retirement age

health accommodations

pension fund

economic hardship

economic relief

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

hệ thống an sinh xã hội

02.

tăng nguồn thu từ thuế

03.

chuyên môn và sự hướng dẫn giá trị

04.

lực lượng lao động có tay nghề và năng lực

05.

nâng cao năng suất và sự đổi mới

06.

vấn đề sức khỏe

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “In many countries today the retirement age from work has been raised. Do the advantages of raising the retirement age from work outweigh the disadvantages?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background