Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 04/05/2024

Chủ đề Transport là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ phân tích lý do dẫn đến sự suy giảm trong việc sử dụng xe đạp.

 • Body 2: DOL sẽ phân tích phương pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will explore the reasons behind this phenomenon and then suggest some viable solutions to it.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
Inadequate infrastructure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cities become more densely populated >>> lack of adequate infrastructure
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Narrow roads, limited bike lanes, and inadequate cycling facilities >>> deter people from using bicycles
Idea 2
Safety concerns
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Certain perceived risks (accidents, collisions with motor vehicles, bicycles theft) >>> deter people from using bicycles
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Vietnam >>> cyclists voice their concerns
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Governments and urban planners
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Invest in building and improving cycling infrastructure >>> people may be encouraged to cycle for transportation purposes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Launch education and awareness campaigns >>> promote a positive cycling culture + encourage people to view cycling as a better mode of transport >>> highlight benefits + showcase successful examples

📝 Bài mẫu

It is less common for people to use bicycles as a mode of transport. This essay will explore the reasons behind this phenomenon and then suggest some viable solutions to it.

The decline in bicycle usage as a form of transport can be attributed to

inadequate infrastructure
and
safety concerns
. Regarding the former, as cities grow and become more
densely populated
, there is often a lack of adequate infrastructure to support safe and convenient cycling. Narrow roads, limited bike lanes, and inadequate cycling facilities can deter people from using bicycles as a mode of transport, especially in areas with heavy traffic or poor road conditions. Concerning the other reason, certain
perceived risks
associated with cycling, including accidents, collisions with motor vehicles, and theft of bicycles, can deter people from using this mode of transport, especially in busy urban areas with high levels of
traffic congestion
. This is the case of Vietnam where cyclists often
voice their concerns
with potential collisions with motorcycles when navigating busy roads, which has
undermined confidence
in cycling as a viable mode of transport.

To encourage people to use bicycles more as a form of transport, several measures can be implemented. To begin with, governments and

urban planners
can invest in building and improving cycling infrastructure, including dedicated bike lanes, separated
cycle tracks
,
bike-sharing programs
, and secure bike parking facilities. By creating safe, convenient, and accessible cycling routes, more people may be encouraged to cycle for
transportation purposes
. Another possible approach is to
launch education and awareness campaigns
that can help promote a positive
cycling culture
and encourage people to view cycling as a viable and attractive
mode of transport
. These campaigns can highlight the health, environmental, and
economic benefits
of cycling, as well as
showcase successful examples
of
cycling-friendly
cities and initiatives.

In conclusion, the declining interest in cycling stems from worries related to infrastructure and safety. By investing in cycling infrastructure, and promoting cycling culture, the authorities can create cities that are safer, healthier, and more sustainable for cyclists.

(337 words)

📚 Vocabulary

inadequate infrastructure
/ɪnˈædɪkwət ˈɪnfrəˌstrʌkʧər/
(noun). cơ sở hạ tầng không đầy đủ
vocab
safety concern
/ˈseɪfti kənˌsɜrn/
(noun). mối lo ngại về an toàn
vocab
densely populated
/ˈdɛnsli ˈpɒpjʊˌleɪtɪd/
(adj). dân cư đông đúc
vocab
perceived risk
/pəˈsiːvd rɪsk/
(noun). nguy cơ
vocab
traffic congestion
/ˈtræfɪk kənˈʤɛstʃən/
(noun). ùn tắc giao thông
vocab
voice the concern
/vɔɪs ðə kənˈsɜrn/
(verb). bày tỏ mối quan ngại
vocab
undermine confidence
/ˌʌndərˈmaɪn ˈkɒnfɪdəns/
(verb). làm suy yếu niềm tin
vocab
transportation purpose
/ˌtrænspɔːˈteɪʃən ˈpɜːrpəs/
(noun). mục đích giao thông
vocab
launch education and awareness campaign
/lɔːntʃ ˌɛdʒʊˈkeɪʃən ənd əˈwɛːrnəs kæmˈpeɪn/
(verb). phát động chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức
vocab
economic benefit
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˈbɛnɪfɪt/
(noun). lợi ích kinh tế
vocab
cycling-friendly
/ˈsaɪklɪŋ ˈfrɛndli/
(adj). thân thiện với xe đạp
vocab
mode of transport
/moʊd ʌv ˈtrænspɔːrt/
(noun). phương tiện giao thông
vocab
urban planner
/ˈɜːrbən ˈplænər/
(noun). nhà quy hoạch đô thị
vocab
cycle track
/ˈsaɪkl træk/
(noun). tuyến đường dành cho xe đạp
vocab
bike-sharing program
/baɪk-ˈʃɛrɪŋ ˈproʊgræm/
(noun). chương trình xe đạp công cộng
vocab
cycling culture
/ˈsaɪklɪŋ ˈkʌltʃər/
(noun). văn hóa đi xe đạp
vocab
showcase successful example
/ˈʃoʊkeɪs səkˈsɛsfʊl ɪɡˈzæmpəl/
(verb). giới thiệu ví dụ thành công
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1. Cơ sở hạ tầng không đầy đủ của thành phố dẫn đến tình trạng mất điện, thiếu nước thường xuyên.

-> The city's

leads to frequent power outages and water shortages.

 

2. Những vụ tai nạn gần đây trên đường cao tốc đã gia tăng mối lo ngại về an toàn cho người đi lại và chính quyền.

-> The recent accidents on the highway have raised a

among commuters and authorities.

 

3. Tokyo được biết đến với các khu dân cư đông đúc, nơi không gian có giá trị cao.

-> Tokyo is known for its

neighborhoods, where space comes at a premium.

 

4. Bất chấp các biện pháp an toàn, vẫn có nguy cơ xảy ra tai nạn tại công trường.

-> Despite the safety measures, there is still a

of accidents in the construction site.

 

5. Ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm là vấn đề phổ biến ở các thành phố đô thị trên khắp thế giới.

->

during rush hours is a common problem in metropolitan cities around the world.

 

6. Điều cần thiết là người dân phải bày tỏ mối quan ngại của mình về các vấn đề môi trường với các nhà hoạch định chính sách.

-> It's essential for citizens to

about environmental issues to policymakers.

 

7. Các hoạt động phi đạo đức của công ty làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư và khách hàng.

-> The company's unethical practices

of its investors and customers.

 

8. Làn đường dành cho xe đạp phục vụ mục đích giao thông bằng cách cung cấp các tuyến đường an toàn cho người đi xe đạp đi qua thành phố.

-> Bike lanes serve a

by providing safe routes for cyclists to travel through the city.

 

9. Chính phủ có kế hoạch phát động một chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức để thúc đẩy bảo tồn môi trường.

-> The government plans to

to promote environmental conservation.

💡 Gợi ý

perceived risk

undermine the confidence

voice their concern

inadequate infrastructure

densely populated

launch an education and awareness campaign

safety concern

transportation purpose

Traffic congestion

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

lợi ích kinh tế

02.

thân thiện với xe đạp

03.

phương tiện giao thông

04.

nhà quy hoạch đô thị

05.

tuyến đường dành cho xe đạp

06.

chương trình xe đạp công cộng

07.

văn hóa đi xe đạp

08.

giới thiệu ví dụ thành công

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is that? What can we do to encourage people to use bicycles more?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng 2-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Transport nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background