Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 11/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2024 dạng Map: The maps below show a town centre in 1990 and the same town centre today. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 11/05/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả những thay đổi ở phía Bắc của trung tâm thành phố.

 • Body 2: DOL mô tả những thay đổi ở phía Nam và phía Tây của trung tâm thành phố.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Several transformations;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The most notable: (+) shopping and residential facilities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Regarding the northeastern corner
Idea 1
Small shops >> large shopping mall >< children's centre remains unchanged;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The park, library, and town hall: same locations.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The southern section
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A row of 2-storey houses >> new apartment blocks;
Idea 2
Changes in the west
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A bank (faced the town hall) >> a café;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Another bank (northwest corner): remains intact;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (+) pedestrian crossings.

📝 Bài mẫu

The two maps show how a town centre has changed since 1990.

Overall, this area has

witnessed several transformations
, the most
notable
of which is the addition of more shopping and
residential facilities
.

Regarding the northeastern corner, to the right of Newton Street, a row of small shops has been

turned into
a large shopping mall while the
adjacent
children's centre
remains unchanged
.
Opposite
this new mall, the park, library, and town hall continue to
occupy
the same locations as before.

Concerning the southern section, to the left of Green Street, what once was a row of 2-storey houses has been replaced with new apartment blocks. In terms of changes in the west, a bank that faced the town hall has been

demolished
to
make way for
a café, while another bank in the northwest corner still
remains intact
. Another notable change is the establishment of pedestrian crossings on various streets, enhancing walkability in the town center.

(158 words)

📚 Vocabulary

witness several transformations
/ˈwɪtnɪs ˈsɛvrəl ˌtrænsfərˈmeɪʃənz/
(verb). chứng kiến nhiều biến đổi
vocab
notable
/ˈnoʊtəbl/
(adj). đáng chú ý
vocab
residential facilitie
/ˌrɛzɪˈdɛnʃəl fəˈsɪləti/
(noun). khu dân cư
vocab
turn into
/tɜrn ˈɪntuː/
(verb). đã trở thành
vocab
adjacent
/əˈdʒeɪsənt/
(adj). liền kề
vocab
remain unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪndʒd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
opposite
/ˈɒpəzɪt/
(preposition). đối diện
vocab
occupy
/ˈɒkjupaɪ/
(verb). chiếm
vocab
demolish
/dɪˈmɒlɪʃ/
(verb). phá hủy
vocab
make way for
/meɪk weɪ fɔːr/
(verb). nhường chỗ cho
vocab
remain intact
/rɪˈmeɪn ɪnˈtækt/
(verb). vẫn còn nguyên vẹn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Cảnh quan thành phố đã chứng kiến nhiều biến đổi trong những năm qua, với những tòa nhà cũ được thay thế bằng những tòa nhà chọc trời hiện đại.

-> The cityscape has

over the years, with old buildings being replaced by modern skyscrapers.

 

2 Bảo tàng chứa một bộ sưu tập hiện vật đáng chú ý từ các nền văn minh cổ đại.

-> The museum houses a

collection of artifacts from ancient civilizations.

 

3 Hội đồng thành phố có kế hoạch xây dựng các khu dân cư mới để đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng ở khu vực trung tâm thành phố.

-> The city council plans to build new

to accommodate the growing population in the downtown area.

 

4 Nhà máy cũ đã trở thành phòng trưng bày nghệ thuật sôi động, thu hút du khách từ khắp nơi trong thành phố.

-> The old factory was

a vibrant art gallery, attracting visitors from all over the city.

 

5 Khách sạn nằm liền kề với trung tâm hội nghị, thuận tiện cho người tham dự hội nghị.

-> The hotel is located

to the conference center, making it convenient for conference attendees.

 

6 Bất chấp sự phát triển nhanh chóng trong khu vực, thị trấn nhỏ vẫn không thay đổi trong nhiều thập kỷ.

-> Despite the rapid development in the area, the small town has

for decades.

💡 Gợi ý

notable

remained unchanged

witnessed several transformations

turned into

residential facilities

adjacent

Hướng dẫn làm IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2024 và từ vựng cần biết!

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

đối diện

02.

chiếm

03.

phá hủy

04.

nhường chỗ cho

05.

vẫn còn nguyên vẹn

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The maps below show a town centre in 1990 and the same town centre today. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc tương phản:

SV while SV

Ví dụ: A row of small shops has been turned into a large shopping mall while the adjacent children's centre remains unchanged.

-> Giải thích sự tương phản: sự chuyển đổi "small shops" -> "shopping mall" # sự không đổi của "children's centre.

2. Các cấu trúc dùng để chỉ ra sự thay đổi

- N/V-ing + has been turned into + N/V-ing

Ví dụ: A row of small shops has been turned into a large shopping mall

- What once was + N/V-ing has been replaced with + N/V-ing.

Ví dụ: What once was a row of 2-storey houses has been replaced with new apartment blocks.

- N/V-ing + has been demolished to make way for + N/V-ing

Ví dụ: A bank that faced the town hall has been demolished to make way for a café.

3. Dùng cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn:

SV1, which V2 -> SV1, V2_ing

Ví dụ: Another notable change is the establishment of pedestrian crossings on various streets, enhancing walkability in the town center.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background