Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 12/02/2022

Chủ đề sức khoẻ (health) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về hai lý do của việc mọi người ngày càng hứng thú với việc tập thể dục và ăn chế độ ăn uống cân bằng

 • Body 2: DOL nói về một số phương pháp có thể được sử dụng để khuyến khích mọi người thực hiện theo xu hướng này

Kết bài: DOL tóm lược lại những lý do và biện pháp vừa nêu.

Insert Statement here...
In this essay, I will discuss some possible causes, as well as methods that can be adopted to encourage this trend.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
Individuals nowadays are more educated about the connection of their lifestyle with their well-being
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Information is abundant => habits which can contribute to a healthier life have gained considerable popularity
Idea 2
Living conditions have improved => spend on matters that are of secondary importance like looks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Making physical activities mandatory
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • No matter how long the exercise is => gets individuals up and working out => form the habit of doing physical activities
Idea 2
Government should offer free exercising facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Decreasing tax on healthy foods
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

A growing number of individuals have started taking up

a healthy diet
and regular exercising, which could have positive effects on their
overall well-being
. In this essay, I will discuss some possible causes, as well as methods that can be adopted to encourage this trend.

There are two reasons behind people’s increasing preference towards working out and a balanced diet. First of all, individuals nowadays are more

educated
about the connection of their lifestyle with their well-being. Information is
abundant
and people can get all kinds of knowledge instantly, including the impacts of
nutrient intake
and
physical activities
on their bodies. Consequently, habits which can contribute to a healthier life have
gained considerable popularity
. Secondly, living conditions have improved, thus, individuals are more likely to spend on matters that are of secondary importance like looks. It is a fact that a nutritious diet is more costly than fast foods, therefore, only people who are
beyond the threshold of livelihood
can spend their money on bettering their lifestyles.

As consuming healthy foods and exercising are beneficial to individuals’ well-being, a plethora of methods can be employed to incentivize people’s commitment to this trend. First, making physical activities

mandatory
in a school and an office setting can help
convert sedentary people into more active individuals
. No matter how long the exercise is, as long as it gets individuals up and working out, over time, they will form the habit of doing physical activities. Moreover, the government should
offer free exercising facilities
, such as communal gyms to all citizens to encourage less fortunate people to participate. Last but not least, decreasing tax on healthy foods can support people’s intake of these kinds of foodstuff, instead of veering to unhealthy choices, such as fast food.

All in all, the improved living conditions and easy access to information are the causes behind the increased interest in healthy lifestyles. Moreover, as this is a positive trend, measures can be taken to encourage its widespread adoption.

(332 words)

📚 Vocabulary

a healthy diet
/ə ˈhɛlθi ˈdaɪət/
(noun). một chế độ ăn uống lành mạnh
vocab
overall well-being
/ˈəʊvərɔːl wɛl-ˈbiːɪŋ/
(noun). sức khỏe tổng thể
vocab
educated
/ˈɛdju(ː)keɪtɪd/
(adj). có học thức
vocab
abundant
/əˈbʌndənt/
(adj). nhiều, dồi dào
vocab
nutrient intake
/ˈnjuːtrɪənt ˈɪnteɪk/
(noun). lượng chất dinh dưỡng hấp thụ
vocab
physical activity
/ˈfɪzɪkəl ækˈtɪvəti/
(noun). các hoạt động thể chất
vocab
to gain considerable popularity
/tuː geɪn kənˈsɪdərəbl ˌpɒpjʊˈlærɪti/
(verb). phổ biến rộng khắp
vocab
to be beyond the threshold of livelihood
/tuː biː bɪˈjɒnd ðə ˈθrɛʃˌhəʊld ɒv ˈlaɪvlɪhʊd/
(verb). vượt ngưỡng sinh kế
vocab
mandatory
/ˈmændətəri/
(adj). bắt buộc
vocab
to convert sedentary people into more active individuals
/tuː ˈkɒnvɜːt ˈsɛdntəri ˈpiːpl ˈɪntuː mɔːr ˈæktɪv ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz/
(verb). thay đổi những người ít vận động thành những người năng động hơn
vocab
to offer free exercising facilities
/tuː ˈɒfə friː ˈɛksəsaɪzɪŋ fəˈsɪlɪtiz/
(verb). cung cấp các trang thiết bị tập thể dục miễn phí
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Một chế độ ăn uống lành mạnh cần cung cấp tất cả các vitamin và khoáng chất cần thiết.

=> A

should supply all necessary vitamins and minerals.

 

2 Anh ấy là một người đàn ông có học thức, hòa nhã và tử tế.

=> He is an

, amiable and decent man.

 

3 Món nợ ấy bắt buộc phải trả trong vòng sáu tháng

=> It's

to pay the debt within six months.

 

4 Những thói quen có thể góp phần vào cuộc sống lành mạnh hơn đã trở nên phổ biến rộng khắp.

=> Habits which can contribute to a healthier life have gained considerable

.

💡 Gợi ý

healthy diet

educated

popularity

mandatory

Exercise 2:

QUIZ 1/4

What is the synonym of abundant?

 

He offers abundant evidence that he is right.

ample

0% chọn

meagre

0% chọn

sparse

0% chọn

Lượng chất dinh dưỡng hấp thụ

=> nutrient _______

You may want to plan ________ activities that will help burn off some of their excess energy.

Making physical activities _________ in a school and an office setting can help convert sedentary people into more active individuals.

Cập nhật những bài sample Writing IELTS mới nhất trên website dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample More and more people decide to eat healthy food and exercise regularly. What are the reasons for this trend? What can be done to encourage more people to eat healthier and exercise? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Causes-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background