Live performances are obsolete as we can view them on digital devices

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 24/02/2022 chủ đề giải trí (entertainment): Nowadays, we can watch entertainment performances from the screen, and no need to watch it live. To what extent do you agree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những lợi ích của việc xem những màn biểu diễn trực tuyến

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những lợi ích của việc xem những màn biểu diễn trực tiếp

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
From my point of view, even though watching concerts online offers viewers flexibility and comfort, attending a live performance has more benefits for the audience and performers.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages of online performances
Idea 1
People can save a lot of money and time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Minimal requirements - a screen-based device and internet connection => entertain themselves anywhere and anytime
Idea 2
Allow people who cannot come to the show’s venue to still have fun
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: online Kpop performances during the Covid-19 pandemic
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages of live performances
Idea 1
Audiences
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Feel the atmosphere of the show => crowd effect => gain more satisfaction and delirium => relieve stress and mental exhaustion at work
Idea 2
Artists
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A large portion of live shows’ audiences are people who love the atmosphere => switching to performing on online platforms => he number of viewers and amount of profit will drop

📝 Bài mẫu

The development of technology has fostered various innovations. One of which is being able

to enjoy entertainment performances at home
from one’s laptop. From my point of view, even though watching concerts online offers viewers
flexibility
and comfort, attending a live performance has more benefits for the audience and performers.

On the one hand, online performances have their own advantages. To start with, people can save a lot of money and time from

opting for
shows’ online versions. Due to its
minimal
requirements -
a screen-based device
and internet connection, people can entertain themselves anywhere and anytime. Moreover, fees for online performances are significantly lower than for live ones, meaning that more people will get to see shows without having to pay
handsomely
. Furthermore, online performances allow people who cannot come to
the show’s venue
to still have fun. For example, during the Covid-19 pandemic, a number of performances from Kpop idols were broadcasted online, satisfying their fans’ need for entertainment.

On the other hand, advocates of live performances have grounds to believe that this will be more beneficial to both the artist and the viewer. First, only by watching live can the audience

feel the atmosphere of the show
, which is a vital factor in
a performance’s appeal
. Thanks to the
crowd effect
, people are more likely to gain more satisfaction and
delirium
compared to watching shows alone at home. A direct effect of this is that people can
relieve stress and mental exhaustion at work
, while strengthening bonds with their friends when they attend live shows together. As for artists, since a large portion of live shows’ audiences are people who love the atmosphere, therefore, when switching to performing on online platforms, the number of viewers and amount of profit will drop significantly.

All in all, despite the advantages that watching performances online can bring, admiring them in real life offer the audience irreplaceable experiences and performers can gain more handsome profits.

(325 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng hay xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 2 vừa rồi được trình bày ở bảng dưới đây.

to enjoy entertainment performances at home
/tuː ɪnˈʤɔɪ ˌɛntəˈteɪnmənt pəˈfɔːmənsɪz æt həʊm/
(verb). thưởng thức các buổi biểu diễn giải trí tại nhà
vocab
flexibility
/ˌflɛksɪˈbɪlɪti/
(noun). tính linh hoạt
vocab
to opt for something
/tuː ɒpt fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). chọn một cái gì đó
vocab
minimal
/ˈmɪnɪml/
(adj). tối thiểu, rất nhỏ
vocab
screen-based device
/skriːn-beɪst dɪˈvaɪs/
(noun). thiết bị có màn hình
vocab
handsomely
/ˈhænsəmli/
(adv). [một cách] hậu hĩ
vocab
the show’s venue
/ðə ʃəʊz ˈvɛnjuː/
(noun). địa điểm của buổi biểu diễn
vocab
to feel the atmosphere of the show
/tuː fiːl ði ˈætməsfɪər ɒv ðə ʃəʊ/
(verb). cảm nhận không khí của buổi biểu diễn
vocab
a performance’s appeal
/ə pəˈfɔːmənsɪz əˈpiːl/
(noun). sự hấp dẫn của một buổi biểu diễn
vocab
crowd effect
/kraʊd ɪˈfɛkt/
(noun). hiệu ứng đám đông
vocab
delirium
/dɪˈlɪrɪəm/
(noun). sự vui sướng cuồng lên
vocab
to relieve stress and mental exhaustion at work
/tuː rɪˈliːv strɛs ænd ˈmɛntl ɪgˈzɔːsʧən æt wɜːk/
(verb). giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi tinh thần trong công việc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Tính linh hoạt của đào tạo từ xa sẽ đặc biệt phù hợp với những người quản lý bận rộn.

=> The

of distance learning would be particularly suited to busy managers.

 

2 Ngày nay, ngày càng ít sinh viên chọn các khóa học khoa học.

=> Fewer students are

science courses nowadays.

 

3 Cơn bão chỉ gây thiệt hại rất ít.

=> The storm did only

damage.

 

4 Anh ấy đã thưởng cho chúng tôi một cách hậu hĩnh vì đã giúp đỡ anh ấy.

=> He rewarded us

for helping him.

💡 Gợi ý

flexibility

handsomely

minimal

opting for

Xem thêm từ vựng hay qua đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/02/2022 cùng ngày.

Exercise 2

QUIZ 1/4

Địa điểm của buổi biểu diễn

=> the show’s _________

venue

0% chọn

revenue

0% chọn

avenue

0% chọn

Only by watching live can the audience feel the atmosphere of the show, which is a _______ factor in a performance’s appeal.

Cảm nhận không khí của buổi biểu diễn

=> to feel the ________ of the show

What is the synonym of to opt for?

 

Fewer students are opting for science courses nowadays.

Tổng hợp đề thi trong tháng 02/2022, tham khảo ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Nowadays, we can watch entertainment performances from the screen (laptop, etc), and no need to watch it live. To what extent do you agree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background