Paternity leave is necessary. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 26/02/2022 chủ đề công việc (work): All fathers should be entitled to time off work when their child is born. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về lợi ích về mặt tinh thần khi cho nhân viên nam nghỉ thai sản.

 • Body 2: DOL sẽ nói về lợi ích về mặt tài chính khi cho nhân viên nam nghỉ thai sản.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm mình ủng hộ

Insert Statement here...
From my point of view, this notion is commendable for several reasons.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Allowing for men’s use of parental leave will help relieve stress off their partners and themselves
Idea 1
Fathers and mothers alike experience tension
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • couvade syndrome => paternity leave should be given to help them cope with a new phase in their lives
Idea 2
Share the burden of childcare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Taking care of a newborn is oftentimes a taxing phase in a woman’s life => spouses can take turns looking after the baby => forming close bonds with their child
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Paternity leave can be financially beneficial
Idea 1
Financially beneficial towards working mothers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Reducing the wage gap between males and females
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Grandparents cannot help taking care of newborns => the parents can save a huge amount of money on nannies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether fathers should be given

paternity leave
has become a topic of debate. From my point of view, this notion is
commendable
for several reasons.

To start with, allowing for men’s use of parental leave will help relieve stress off their partners and themselves. First, fathers and mothers alike

experience tension prior to, during, and after childbirth
; therefore, paternity leave should be given to help them cope with a new phase in their lives. It has been scientifically proven that males can undergo
couvade syndrome
, in which
fathers-to-be
suffer from some of the similar symptoms as their pregnant partners. If these men are forced to work, their productivity could decrease and their work quality may be affected negatively. Moreover, taking care of a newborn is oftentimes a taxing phase in a woman’s life; that is why having their partner share the burden of childcare will be mentally and physically beneficial to new mothers.
Spouses
can take turns looking after the baby, letting the other parent rest and at the same time,
forming close bonds
with their child.

In addition, paternity leave can be financially beneficial, especially towards working mothers. In families where the woman is the main

breadwinner
, having the husbands stay at home to look after their children can help
relieve financial stress
. Additionally, paternity leave can also contribute to
reducing the wage gap between males and females
by empowering mothers to preserve their profession and
delegating equal parenting responsibilities
between the two sexes, leaving more time for women to focus on their careers. Moreover, for families in which the grandparents cannot help taking care of newborns, the parents can save a huge amount of money on nannies to support new mothers since the fathers can play that role.

To conclude, fathers should have the right to take time off work after their children are born. This is because paternity leave will help new parents relieve stress, both mentally and financially.

(324 words)

📚 Vocabulary

paternity leave
/pəˈtɜːnɪti liːv/
(noun). nghỉ thai sản
vocab
commendable
/kəˈmɛndəbl/
(adj). đáng khen ngợi
vocab
to experience tension prior to, during, and after childbirth
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ˈtɛnʃən ˈpraɪə tuː, ˈdjʊərɪŋ, ænd ˈɑːftə ˈʧaɪldbɜːθ/
(verb). trải qua căng thẳng trước, trong và sau khi sinh con
vocab
couvade syndrome
/couvade ˈsɪndrəʊm/
(noun). hội chứng mang thai đồng cảm
vocab
fathers-to-be
/ˈfɑːðəz-tuː-biː/
(noun). những người sắp làm ba
vocab
spouse
/spaʊz/
(noun). vợ chồng
vocab
to form close bonds
/tuː fɔːm kləʊs bɒndz/
(verb). hình thành mối quan hệ gắn bó
vocab
breadwinner
/ˈbrɛdˌwɪnə/
(noun). trụ cột gia đình
vocab
to relieve financial stress
/tuː rɪˈliːv faɪˈnænʃəl strɛs/
(verb). giảm bớt căng thẳng tài chính
vocab
to reduce the wage gap between males and females
/tuː rɪˈdjuːs ðə weɪʤ gæp bɪˈtwiːn meɪlz ænd ˈfiːmeɪlz/
(verb). giảm chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ
vocab
to delegate equal parenting responsibilities
/tuː ˈdɛlɪgɪt ˈiːkwəl ˈpeərəntɪŋ rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪtiz/
(verb). giao trách nhiệm nuôi dạy con cái bình đẳng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1

1 Bồ Đào Nha là quốc gia duy nhất có chế độ nghỉ thai sản bắt buộc - nhưng chỉ trong một tuần.

=> Portugal is the only country

is mandatory - but only for a week.

 

2 Thành tích gần đây của đội là rất đáng khen ngợi.

=> The team's recent record is highly

.

 

3 Đàn ông thường được coi là trụ cột trong một gia đình.

=> Men are often expected to be the

in a family.

 

4 Vợ hoặc chồng có thể thay phiên nhau chăm sóc em bé, để người kia được nghỉ ngơi và đồng thời hình thành mối quan hệ gắn bó với con của họ.

=> Spouses can take turns looking after the baby, letting the other parent rest and at the same time,

with their child.

💡 Gợi ý

commendable

paternity leave

forming close bonds

breadwinner

Luyện từ vựng task 1 ngày 26/02/2022 dạng bar chart.

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Những người sắp làm ba

02.

Căng thẳng tài chính

03.

Chênh lệch tiền lương

04.

Trách nhiệm nuôi dạy con cái

Cập nhật những bài viết mẫu Writing Task 2 mới nhất trên website của DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample All fathers should be entitled to time off work when their child is born. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background