Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 17/02/2022

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL bàn luận về quan điểm con người có thể được quyền tùy ý sử dụng nước ngọt.

 • Body 2: DOL bàn luận về quan điểm nhà nước nên kiểm soát việc sử dụng nước ngọt của người dân.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm của mình là mặc dù nước là tài sản chung, mọi người không nên được sử dụng vô hạn nguồn tài nguyên đó mà nên tuân theo các quy định và phân phối của chính phủ.

Insert Statement here...
In my opinion, while each view has its merits, I agree that water usage should be regulated.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Being able to use fresh, clean water is a human's basic necessity
Idea 1
Water is a fundamental contributing to human’s well-being.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If people were not to get an adequate amount of water to sustain basic activities => their human rights would have been violated.
Idea 2
People have varying needs for water => restricting the amount of water used - disadvantageous
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Introducing regulations on fresh water usage
Idea 1
Water is a scarce resource => if individuals are free to use water at their own discretion => depletion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People in some countries who have difficult access to fresh water - receive less as people in other countries have used it extravagantly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether citizens should be allowed to use

fresh water
freely or governments should
put restrictions on
the amount of fresh water citizens can have access to has gained traction. In my opinion, while each view has its merits, I agree that water usage should be regulated.

On the one hand, being able to use fresh, clean water is

a human's basic necessity
. First, besides food, water is another fundamental contributing to human’s well-being. Therefore, if people were not to get an
adequate
amount of water to sustain basic activities such as
hydrating
themselves, cooking, and cleaning, their human rights would have been violated. Secondly, people have varying needs for water so restricting the amount of water used to an average number would be
disadvantageous
to those whose businesses involve
heavy water usage
, for example, people involved in farming activities.

On the other hand, introducing regulations on fresh water usage can have undeniable positive effects. Water is

a scarce resource
, so making it freely available can lead to depletion of fresh water and
unequal distribution of water
. As a matter of fact, water sources have been depleting in recent years due to global warming, droughts, and pollution. Consequently, if individuals are free to use water at their own discretion, it will lead to faster exhaustion of this rare resource. Another grave effect is that people in some countries who have difficult access to fresh water will have to receive less as people in other countries have used it
extravagantly
.

By and large, I opine that despite water being a common property, people should not be given unlimited usage of that resource, but should rather follow the government’s regulations and distribution.

(280 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng hay được sử dụng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 vừa rồi.

fresh water
/frɛʃ ˈwɔːtə/
(noun). nước ngọt
vocab
to put restrictions on something
/tuː pʊt rɪsˈtrɪkʃənz ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). hạn chế một cái gì đó
vocab
a human's basic necessity
/ə ˈhjuːmənz ˈbeɪsɪk nɪˈsɛsɪti/
(noun). nhu cầu cơ bản của con người
vocab
adequate
/ˈædɪkwɪt/
(adj). đủ
vocab
to hydrate
/tuː ˈhaɪdreɪt/
(verb). cung cấp nước cho cơ thể
vocab
disadvantageous
/ˌdɪsædvɑːnˈteɪʤəs/
(adj). bất lợi
vocab
heavy water usage
/ˈhɛvi ˈwɔːtə ˈjuːzɪʤ/
(noun). sử dụng nhiều nước
vocab
a scarce resource
/ə skeəs rɪˈsɔːs/
(noun). nguồn tài nguyên khan hiếm
vocab
unequal distribution of water
/ʌnˈiːkwəl ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ɒv ˈwɔːtə/
(noun). phân phối nước không đồng đều
vocab
extravagantly
/ɪksˈtrævɪgəntli/
(adv). phung phí
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Được sử dụng nước ngọt, nước sạch là nhu cầu cơ bản của con người.

=> Being able to use fresh, clean water is a human's

.

 

2 Chúng ta không chi tiêu một cách phung phí mà chi tiêu hợp lý và có chừng mực.

=> We are not spending

, but spending reasonably and temperately.

 

3 Nước là một nguồn tài nguyên khan hiếm, vì vậy việc sử dụng nước tùy ý có thể dẫn đến cạn kiệt nước ngọt và phân phối nước không đồng đều.

=> Water is a scarce resource, so making it freely available can lead to

of fresh water and unequal distribution of water.

 

4 Sau khi chạy, hãy uống nhiều nước để cung cấp đủ nước cho cơ thể.

=> After you run, drink plenty of water to stay

.

💡 Gợi ý

extravagantly

basic necessity

depletion

well-hydrated

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Hạn chế một cái gì đó

=> to put ________ on something

deductions

0% chọn

restrictions

0% chọn

regulations

0% chọn

What is the synonym of disadvantageous?

 

The lack of money makes us a disadvantageous position.

Water is a _______ resource, so making it freely available can lead to depletion of fresh water and unequal distribution of water.

We are not spending ______________ , but spending reasonably and temperately.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that people should be given the right to use fresh water as they like. Others believe governments should strictly control the use of fresh water. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background