State budget should be spent more on illiterate adults rather than the young

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 21/02/2022 chủ đề giáo dục (education): Educating adults who cannot read or write is essential for society and more funding should be made available for it. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ bàn về lợi ích cho xã hội khi tài trợ cho giáo dục người lớn không biết đọc hoặc viết.

 • Body 2: DOL sẽ bàn về lợi ích cho cá nhân và con cái của họ khi những người lớn được giáo dục phổ cập.

Kết bài: DOL khẳng định lại là việc đi học của người lớn có lợi về mặt tăng trưởng kinh tế cho các quốc gia và đảm bảo sự phát triển toàn diện cho cá nhân.

Insert Statement here...
From my perspective, I side with the latter idea as adult schooling can have positive impacts on the development of countries and individuals.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
A decline in the rate of illiterate adults can offer countries strategic economic advantages
Idea 1
Increase the number of high quality laborers => improved economic growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A high rate of illiteracy among adults => heavy burdens on social assistance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: monetary assistance during the Covid-19 pandemic
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Individuals
Idea 1
Adults who cannot read nor write often shy away from social interactions => a sense of inferiority
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Children with illiterate parents help their parents make ends meet => lose their access to education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

While some people claim that educating the young should be the main concern the world over, others believe that more funds should be allocated

to decrease the rate of illiteracy among adults
. From my perspective, I side with the latter idea as adult schooling can have positive impacts on the development of countries and individuals.

To start with, a decline in the rate of illiterate adults can offer countries

strategic economic advantages
. First, this will increase the number of
high quality laborers
in the country, resulting in improved economic growth. As most
white-collar
positions’ minimum requirement nowadays is the ability to read and write, illiterate adults will have
to resort to low-paid work
, which means a loss of tax, as well as scarce resources of intellectual workers. Secondly, having a high rate of illiteracy among adults may also lead to heavy burdens on
social assistance
. During times of crisis, such as the Covid-19 pandemic, illiterate adults are the ones who are most prone to unemployment. The indication of this is that governments will have to provide them monetary assistance, thus, the larger the number of uneducated grown-ups, the more considerable the subsidy.

Regarding individuals, being able to read and write can be advantageous to one’s mental health and their offsprings. What illiteracy brings to individuals is

low self-esteem
. Adults who cannot read nor write often shy away from social interactions, as well as experience
a sense of inferiority
due to their lack of basic abilities. Moreover, children with illiterate parents often
lose their access to education
. Since their mothers and fathers often cannot find well-paid jobs that can cover their school fees, these kids have to help their parents
make ends meet
from an early age, resulting in illiteracy from one generation to the next.

All in all, adult schooling is beneficial in terms of economic growth for nations and of fostering well-being for individuals.

(322 words)

📚 Vocabulary

to decrease the rate of illiteracy among adults
/tuː ˈdiːkriːs ðə reɪt ɒv ɪˈlɪtərəsi əˈmʌŋ ˈædʌlts/
(verb). giảm tỷ lệ mù chữ ở người lớn
vocab
strategic economic advantage
/strəˈtiːʤɪk ˌiːkəˈnɒmɪk ədˈvɑːntɪʤ/
(noun). lợi thế kinh tế chiến lược
vocab
high quality laborer
/haɪ ˈkwɒlɪti ˈleɪbərə/
(noun). lao động chất lượng cao
vocab
white-collar
/ˈwaɪtˈkɒlə/
(adj). [thuộc] công chức (không phải là công nhân)
vocab
to resort to low-paid work
/tuː rɪˈzɔːt tuː ˈləʊˈpeɪd wɜːk/
(verb). dùng đến công việc được trả lương thấp
vocab
social assistance
/ˈsəʊʃəl əˈsɪstəns/
(noun). trợ cấp xã hội
vocab
low self-esteem
/ləʊ sɛlf-ɪsˈtiːm/
(noun). lòng tự tôn thấp
vocab
a sense of inferiority
/ə sɛns ɒv ɪnˌfɪərɪˈɒrɪti/
(noun). cảm giác tự ti
vocab
to lose one's access to education
/tuː luːz wʌnz ˈæksɛs tuː ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(verb). đánh mất quyền tiếp cận giáo dục của một người
vocab
to make ends meet
/tuː meɪk ɛndz miːt/
(verb). kiếm đủ tiền để sống
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Việc giảm tỷ lệ người lớn mù chữ có thể mang lại cho các quốc gia những lợi thế kinh tế chiến lược.

=> A decline in the rate of

can offer countries strategic economic advantages.

 

2 Tỷ lệ mù chữ cao ở người lớn cũng có thể dẫn đến gánh nặng trợ cấp xã hội.

=> Having a high rate of illiteracy among adults may also lead to heavy burdens on

.

 

3 Không có việc làm và có hai con nhỏ, họ cảm thấy dường như không thể kiếm đủ tiền để sống.

=> Being out of work and having two young children, they found it impossible to

.

 

4 Trẻ em có cha mẹ mù chữ thường không có khả năng tiếp cận giáo dục.

=> Children with illiterate parents often lose

to education.

💡 Gợi ý

social assistance

make ends meet

illiterate adults

their access

Exercise 2

QUIZ 1/4

Giảm tỷ lệ mù chữ ở người lớn

=> to decrease the rate of _______ among adults

educated

0% chọn

cognizance

0% chọn

illiteracy

0% chọn

Many _______ workers, like stock brokers and investment bankers, find themselves in the unemployment lines.

What is the synonym of advantages?

 

A decline in the rate of illiterate adults can offer countries strategic economic advantages.

Lao động chất lượng cao

=> high quality _______

Xem thêm từ vựng qua bài mẫu cùng ngày IELTS Writing task 1 ngày 21/02/2022.

Tham khảo thêm rất nhiều bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề khác rất chất lượng trên tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is essential for society and more funding should be made available for it. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background