Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 28/02/2022

Chủ đề công nghệ (technology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về việc công nghệ phát triển đã mở đường cho một loại tội phạm mới nổi: tội phạm mạng.

 • Body 2: DOL sẽ nói về việc những tiến bộ công nghệ đã giúp giải quyết các vụ án nhanh hơn và ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại là mặc dù có những lập luận xác đáng về lý do tại sao sự phát triển của công nghệ có thể tạo điều kiện cho tội phạm, nhưng trên thực tế, công nghệ có thể giúp ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

Insert Statement here...
Personally, I side with the former as progress in technology has had a positive impact on the world's crime scene.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Developments in technology have paved the way for an emerging kind of crime: cyber-crime
Idea 1
Most transactions nowadays are done via the Internet => thieves can hack into one’s account => sending the money to his bank account
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: a number of Vietnamese middle-aged women was swindled out of millions by imposters acting as their children or relatives online
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Technological advancements have helped solve cases faster and prevent criminal activities
Idea 1
High-tech gears and programs can help detect offenders effectively and in a timely manner
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: a 35-year-old cold case in Texas has just been solved using DNA technology
Idea 2
Another use of technological developments is to prevent crimes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Released convicts will usually be forced to wear a GPS tracking device => many criminals have abandoned their recidivism plan

📝 Bài mẫu

While some people argue that

technological advancements
help reduce the number of criminal activities, others opine that it actually increases the crime rate. Personally, I side with the former as progress in technology has
had a positive impact
on the world's crime scene.

On the one hand, developments in technology have

paved the way for
an emerging kind of crime:
cyber-crime
. As most transactions nowadays are done via the Internet, thieves can hack into one’s account and tamper with online
transactions
, sending the money to his bank account instead of that of the actual
recipient
of the payment. A milder case would be
information thievery
, in which one’s personal information would be stolen and sold to a third party, who, in a positive case, are advertising companies, or to catfishes, in the worst case scenario. For example, a number of frauds in Vietnam happened to middle-aged women, who were swindled out of millions by imposters acting as their children or relatives online.

On the other hand, technological advancements have helped solve cases faster and

prevent criminal activities
. First,
high-tech
gears and programs can help detect offenders effectively and in a timely manner. To illustrate, a 35-year-old cold case in Texas has just been solved using DNA technology. The 1986 murder was thought to be hopeless as no visible evidences were found, yet innovations in crime science has brought new and
concrete proofs
. Another use of technological developments is to prevent crimes. What this means is that through the use of technology, crime attempts can be deterred. For example,
released convicts
will usually be forced to wear a GPS tracking device. Thanks to this, many criminals have abandoned their
recidivism
plan as they could be easily sent back to jail.

To conclude, although there are sound arguments as to why technology developments can facilitate crimes, I believe that, in reality, it can help avert criminal activities.

(320 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo list các từ vựng đã sử dụng trong bài Sample Writing IELTS vừa rồi.

technological advancement
/ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ədˈvɑːnsmənt/
(noun). tiến bộ công nghệ
vocab
to have a positive impact on something
/tuː hæv ə ˈpɒzətɪv ˈɪmpækt ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có tác động tích cực đến một cái gì đó
vocab
to pave the way for something
/tuː peɪv ðə weɪ fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). mở đường cho một cái gì đó
vocab
cyber-crime
/ˈsaɪbə-kraɪm/
(noun). tội phạm mạng
vocab
transaction
/trænˈzækʃən/
(noun). giao dịch
vocab
recipient
/rɪˈsɪpɪənt/
(noun). người nhận
vocab
information thievery
/ˌɪnfəˈmeɪʃən ˈθiːvəri/
(noun). ăn cắp thông tin
vocab
to prevent criminal activity
/tuː prɪˈvɛnt ˈkrɪmɪnl ækˈtɪvɪti/
(verb). ngăn chặn hoạt động tội phạm
vocab
high-tech
/haɪ-tɛk/
(adj). công nghệ cao
vocab
concrete proof
/ˈkɒnkriːt pruːf/
(noun). bằng chứng cụ thể
vocab
released convict
/rɪˈliːst ˈkɒnvɪkt/
(noun). tù nhân đã được thả
vocab
recidivism
/rɪˈsɪdɪvɪzm/
(noun). tái phạm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Tiến bộ trong công nghệ đã có tác động tích cực đến hiện trường tội phạm trên thế giới.

=> Progress in technology has had a

on the world's crime scene.

 

2 Chính sách kinh tế của họ mở đường cho việc mở rộng công nghiệp.

=> Their economic policy

for industrial expansion.

 

3 Những tiến bộ công nghệ đã giúp giải quyết các vụ án nhanh hơn và ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

=> Technological advancements have helped solve cases faster and prevent

.

 

4 Những tù nhân đã được thả thường sẽ bị buộc phải đeo thiết bị theo dõi GPS.

=>

will usually be forced to wear a GPS tracking device.

 

5 Ăn cắp thông tin là trường hợp thông tin cá nhân của một người sẽ bị đánh cắp và bán cho bên thứ ba.

=>

is a case in which one’s personal information would be stolen and sold to a third party.

💡 Gợi ý

positive impact

pave the way

released convicts

criminal activities

information thievery

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Tiến bộ công nghệ

02.

Tội phạm mạng

03.

Giao dịch

04.

Tái phạm

05.

Người nhận

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crimes. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background