Bài mẫu IELTS Writing Task 2 12/05/2022

Chủ đề chính phủ (government) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những vấn đề mà người trẻ sống ở thành phố gặp phải

 • Body 2: DOL sẽ đưa ra những giải pháp cho những vấn đề trên

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
However, the growth of cities has created many social problems. In this essay, I will highlight some of these problems as well as ways to combat them.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
Suicide
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: extreme amount of stress originating in harsh competition in working environments
Idea 2
Homelessness
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • more people => house prices rise
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • automation increases => a higher rate of unemployment => the problem of homelessness will likely persist
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Access to more mental health services
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More funds should be allocated to the healthcare system
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Make mental health services mandatory for companies and schools to help those with psychological problems
Idea 2
Relocation of industrial zones
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Move major industries to the outskirts => prevents people from migrating to cities => lower the homelessness rate

📝 Bài mẫu

Increased industrialization
has led to the
proliferation
of young people moving from the countryside to cities. However, the growth of cities has created many social problems. In this essay, I will highlight some of these problems as well as ways to combat them.

The

increasing rates of suicide
and homelessness could be the main problems of social rapid development. It is true that higher rates of suicide have gone hand in hand with the rise of cities. This is because of the
extreme amount of stress
originating in
harsh competition in working environments
that exists within cities. Another common issue with cities is homelessness. The more people move to the cities, the more
unaffordable
prices of houses in the central area become. This leads to
a high concentration of homeless
within cities such as London or New York. Also, as automation increases within cities, it is likely that there will be a higher rate of unemployment. Hence, the problem of homelessness will likely persist.

Possible solutions to solving these problems may include the provision of access to more

mental health services
and the
relocation of industrial zones
to the suburbs. Chief among these is that more funds should be
allocated
to the healthcare system or passing legislation that would make it mandatory for companies and schools to provide assistance to those with
psychological problems
. Regarding the latter solutions, urgent actions should be taken to move major industries to the outskirts, which consequently prevents people from migrating to cities and hence lower the homelessness rate in metropolises.

In conclusion, there have been many problems that have been associated with the rise of cities, such as higher suicide rates and homelessness. Nonetheless, there are steps that can be taken to help remedy these issues.

(292 words)

📚 Vocabulary

increased industrialization
/ɪnˈkriːst ɪnˌdʌstrɪəlaɪˈzeɪʃən/
(noun). tăng cường công nghiệp hóa
vocab
proliferation
/prəʊˌlɪfəˈreɪʃən/
(noun). sự tăng nhanh, phát triển vượt bậc
vocab
increasing rates of suicide
/ɪnˈkriːsɪŋ reɪts ɒv ˈsjʊɪsaɪd/
(noun). tỷ lệ tự tử ngày càng tăng
vocab
extreme amount of stress
/ɪksˈtriːm əˈmaʊnt ɒv strɛs/
(noun). mức độ căng thẳng tột độ
vocab
harsh competition in working environments
/hɑːʃ ˌkɒmpɪˈtɪʃən ɪn ˈwɜːkɪŋ ɪnˈvaɪərənmənts/
(noun). cạnh tranh khắc nghiệt trong môi trường làm việc
vocab
unaffordable
/ˌʌnəˈfɔːdəbl/
(adj). không đủ khả năng chi trả
vocab
a high concentration of homeless
/ə haɪ ˌkɒnsənˈtreɪʃən ɒv ˈhəʊmlɪs/
(noun). tập trung đông người vô gia cư
vocab
mental health services
/ˈmɛntl hɛlθ ˈsɜːvɪsɪz/
(noun). dịch vụ sức khỏe tinh thần
vocab
relocation of industrial zones
/ˌriːləʊˈkeɪʃən ɒv ɪnˈdʌstrɪəl zəʊnz/
(noun). di dời các khu công nghiệp
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
psychological problem
/ˌsaɪkəˈlɒʤɪkəl ˈprɒbləm/
(noun). vấn đề tâm lý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise

1 Các dự án di dời các khu công nghiệp cần tạo động lực và hỗ trợ các chủ thể kinh tế.

=> Projects on

of industrial zones should motivate and support economic entities.

 

2 Chúng ta cần xác định cách tốt nhất để phân bổ các nguồn lực của mình.

=> We need to determine the best way

our resources.

 

3 Việc thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.

=> The lack of

services is particularly acute in remote provinces.

 

4 Ngày nay, nhiều người không có khả năng chi trả bảo hiểm y tế.

=> Health insurance is now

for many people.

💡 Gợi ý

the relocation

mental health

unaffordable

to allocate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Tăng cường công nghiệp hóa

02.

Sự tăng nhanh, phát triển vượt bậc

03.

Cạnh tranh khắc nghiệt

04.

Tỷ lệ tự tử

Đừng quên tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing Task 2 chất lượng khác trên trang dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Major cities in the world are growing fast, as well as their problems. What are the problems that young people living in those cities are facing? Suggest some solutions. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng problems - solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background