Maths plays a crucial role in a business' success. Agree or disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 21/05/2022 chủ đề kinh doanh (business): To succeed in a business, one needs to know maths. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những luận điểm ủng hộ quan điểm là chúng ta cần phải có hiểu biết về toán để thành công trong kinh doanh

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những luận điểm phản bác lại quan điểm là chúng ta cần phải có hiểu biết về toán để thành công trong kinh doanh

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While I believe that math is indeed an important element of any worker’s skill set, I argue that it is not vital to the success of an individual; this is because whether maths is important is dependent both on the business and the position of the employee or employer holds.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Supporting argument
Idea 1
Math is useful for calculating costs, setting goals, analysing markets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Important for both boss and employees
Idea 2
Technological industries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Maths is necessary to create new technologies
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Opposing argument
Idea 1
Depends on your business
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If it’s a small, local business, you don’t need to know that much maths
Idea 2
Depends on your role
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • You can hire someone else to do maths for you

📝 Bài mẫu

In today’s competitive economy, many believe that one needs

to be knowledgeable in maths
in order to
excel in business
. While I believe that math is indeed an important element of any worker’s skill set, I argue that it is not
vital to the success of an individual
; this is because whether maths is important is dependent both on the business and the position of the employee or employer holds.

It is apparent that

mathematical ability
has increasingly been sought out by employers as a sign that the employee will succeed within a business. This
proficiency in maths
not only allows individuals to
analyze large quantities of data
, but also
demonstrates the ability to think critically
. Therefore, those who are talented at maths can not only help businesses predict future trends and
stay one step ahead of their opponents
, they might be able to
assist in logistics or administrative tasks
as well. This is why for example why top financial institutions and technology companies, such as Goldman Sachs and Tesla, often
pay premiums
in order to recruit the top mathematicians from prestigious universities.

However, it could also be argued that the most successful businessmen might not need

to be well versed in mathematics
, since they can simply employ employees who are. Many managers and CEOs simply do not have time to do every single calculation that involves their business, and instead, focus their time on
managing relationships and communicating with people
. It could be said that their function is thus not to manage the business, but to manage people - their role is to find and
bring out the best in people
that can perform jobs better than them through
specialization
.

In conclusion, I argue that while mathematics is certainly an important component of any business and a useful skill set for any employee, one does not necessarily need to be proficient in mathematics in order to nonetheless succeed.

(318 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo những từ vựng hay được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên.

To be knowledgable in math
/tuː biː ˈnɒlɪʤəbl ɪn mæθ/
(adj). Am hiểu toán học
vocab
Excel in business
/ɪkˈsɛl ɪn ˈbɪznɪs/
(verb). Thành công trong kinh doanh
vocab
To be vital to the success of an individual
/tuː biː ˈvaɪtl tuː ðə səkˈsɛs ɒv ən ˌɪndɪˈvɪdjʊəl/
(adj). Quan trọng đối với sự thành công của một người
vocab
Mathematical ability
/ˌmæθɪˈmætɪkəl əˈbɪlɪti/
(noun). Khả năng tính toán
vocab
Proficiency in maths
/prəˈfɪʃənsi ɪn mæθs/
(noun). Sự thành thạo trong toán học
vocab
Analyse large quantities of data
/ˈænəlaɪz lɑːʤ ˈkwɒntɪtiz ɒv ˈdeɪtə/
(verb). Phân tích lượng lớn dữ liệu
vocab
Demonstrate the ability to think critically
/ˈdɛmənstreɪt ði əˈbɪlɪti tuː θɪŋk ˈkrɪtɪkəli/
(verb). Cho thấy khả năng suy nghĩ tư duy
vocab
Stay one step ahead of their opponents
/steɪ wʌn stɛp əˈhɛd ɒv ðeər əˈpəʊnənts/
(verb). Có lợi thế so với đối thử
vocab
Assist in logistics or administrative tasks
/əˈsɪst ɪn ləʊˈʤɪstɪks ɔːr ədˈmɪnɪstrətɪv tɑːsks/
(verb). Hỗ trợ trong các công việc logistics hoặc hành chính
vocab
Pay premiums
/peɪ ˈpriːmiəmz/
(verb). Trả lương cao
vocab
To be well versed in mathematics
/tuː biː wɛl vɜːst ɪn ˌmæθɪˈmætɪks/
(adj). Giỏi toán
vocab
Manage relationships and communicate with people
/ˈmænɪʤ rɪˈleɪʃənʃɪps ænd kəˈmjuːnɪkeɪt wɪð ˈpiːpl/
(verb). Quản lý các mối quan hệ và giao tiếp với mọi người
vocab
Bring out the best in people
/brɪŋ aʊt ðə bɛst ɪn ˈpiːpl/
(verb). Tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho mọi người
vocab
Specialization
/ˌspɛʃəlaɪˈzeɪʃən/
(noun). Quá trình chuyên môn hóa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Nhiều người tin rằng một người cần phải am hiểu toán học thì mới có thể thành công trong kinh doanh.

=> Many believe that one needs to be

in maths in order to excel in business.

 

2 Mặc dù anh ấy chưa từng theo học một khóa kinh doanh nào, anh ấy vẫn thành công trong kinh doanh.

=> Although he has never participated in a business course, he still

in business.

 

3 Toán không thật sự quan trọng đối với sự thành công của một người.

=> Math is not

to the success of an individual.

 

4 Sự thành thạo trong toán học của cậu bé đã làm cả thế giới kinh ngạc.

=> The little boy's

in maths has amazed the world.

💡 Gợi ý

excels

vital

knowledgeable

proficiency

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Suy nghĩ tư duy

02.

Công việc hành chính

03.

Trả lương cao

04.

Quá trình chuyên môn hóa

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample To succeed in a business, one needs to know maths. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng agree - disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background