Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 28/05/2022

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao một số người lại cho rằng không còn cách nào cứu vãn những vấn đề do tác động của con người gây ra lên môi trường

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao một số người khác tin rằng vẫn còn những biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề này

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Personally, I suppose that only if urgent actions are taken, those aforementioned problems will soon be solved.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The lateness in improving environmental problems
Idea 1
Extinction of animals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • hunting and poaching => vanishment of a myriad of fauna and flora species => can not rebirth those species
Idea 2
The exceeding rate of global warming
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increase in industrial production + excessive deforestation => can not decrease the global temperature
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Effective measures to address the issue
Idea 1
Fostering awareness among citizens
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • being fully aware of the detrimental impacts => workshops or propaganda are organized to educate and encourage an environmentally-friendly living style.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: using canvas bags instead of plastic ones
Idea 2
Global cooperation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • various international law in protecting the environment has been established
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: raising funds to protect endangered species' natural habitats

📝 Bài mẫu

Considerable impacts on the environment made by human activities have been a heated debate. Some individuals are of the opinion that tackling those environmental issues is impossible. However, another school of thought opines that changes can be made to reverse the current situation. Personally, I suppose that only if urgent actions are taken, those aforementioned problems will soon be solved.

Those who advocate the lateness in

improving environmental problems
may point to the
extinction of animals
and
the exceeding rate of global warming
. Chief among these is that human activities, such as hunting and poaching, are the major culprit in the vanishment of a myriad of
fauna and flora species
. Accordingly, the ultimate adverse consequence is the imbalance in our ecosystem, which creates obstruction in the food chain. However, no feasible approach can be applied
to rebirth
those species. The second idea is that the substantial increase in industrial production combined with
excessive
deforestation has contributed to the alarming situation of global warming. And it is a bitter truth that efforts made to decrease the world average temperature once it rises will eventually become
fruitless
.

Nevertheless, I still argue that

fostering awareness among citizens
and global cooperation will be effective measures in addressing the issue. Regarding the former, thanks to being fully aware of the detrimental impacts on the environment, a myriad of workshops or
propaganda
are organized to educate and encourage an environmentally-friendly living style. For example, using canvas bags instead of plastic ones in shopping has become a trend among youngsters nowadays. Another point worth mentioning is that various international law in protecting the environment has been established on the foundation of
international agreement
. For instance, governments have made attempt to eradicate destructive habits and save the lives of endangered species by
raising funds
to protect their natural habitats.

In conclusion, although human activities pose great risks to the environment, including the vanishment of species and the warning rate of global warming, I believe that certain methods, namely the raising of individuals’ awareness and the enhancement of cross-border corporations, can be applicable in addressing the problem.

(350 words)

📚 Vocabulary

to improve environmental problems
/tuː ɪmˈpruːv ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ˈprɒbləmz/
(verb). để cải thiện các vấn đề môi trường
vocab
extinction of animals
/ɪksˈtɪŋkʃən ɒv ˈænɪməlz/
(noun). sự tuyệt chủng của động vật
vocab
the exceeding rate of global warming
/ði ɪkˈsiːdɪŋ reɪt ɒv ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/
(noun). tốc độ chóng mặt của hiện tượng nóng lên toàn cầu
vocab
fauna and flora species
/ˈfɔːnə ænd ˈflɔːrə ˈspiːʃiːz/
(noun). các loài động thực vật
vocab
to rebirth
/tuː ˌriːˈbɜːθ/
(verb). tái sinh
vocab
excessive
/ɪkˈsɛsɪv/
(adj). đáng kể, thái quá
vocab
fruitless
/ˈfruːtlɪs/
(adj). không có kết quả, thất bại
vocab
to foster awareness among citizens
/tuː ˈfɒstər əˈweənəs əˈmʌŋ ˈsɪtɪznz/
(verb). nâng cao nhận thức của công dân
vocab
propaganda
/ˌprɒpəˈgændə/
(noun). tuyên truyền
vocab
international agreement
/trænzˈnæʃənəl əˈgriːmənt/
(noun). sự đồng thuận quốc tế
vocab
to raise funds
/tuː reɪz fʌndz/
(verb). để gây quỹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sự tuyệt chủng của các loài động vật, thực vật và các sinh vật khác do hành động của con người gây ra có thể bắt đầu từ cuối kỷ Pleistocen, hơn 12.000 năm trước.

=>

of animals, plants, and other organisms caused by human actions may go as far back as the late Pleistocene, over 12,000 years ago.

 

2 Rắn là biểu tượng cho khả năng sinh sản và tái sinh mạnh mẽ trên toàn cầu.

=> Snakes were universally powerful fertility and

symbols.

 

3 Anh ấy uống một lượng cà phê đáng kể.

=> He drinks

amounts of coffee.

 

4 Những nỗ lực của chúng tôi để thuyết phục cô ấy không có kết quả, cô ấy thậm chí không nghe.

=> Our efforts to persuade her were

she didn't even listen.

💡 Gợi ý

excessive

extinction

rebirth

fruitless

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Nóng lên toàn cầu

02.

Tuyên truyền

03.

Sự đồng thuận quốc tế

04.

Để gây quỹ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background