Many people use written language in a less formal and more relaxed way. Why?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 13/10/2022 chủ đề đời sống (lifestyle): Many people use written language in a less formal and more relaxed way. Does this development have advantages and disadvantages? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ chỉ ra lí do vì sao nhiều người dùng ngôn ngữ viết thoải mái hơn ngày xưa.

 • Body 2: DOL sẽ lập luận rằng đây là một thay đổi mang lại nhiều lợi ích.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
The two primary contributors are modern technological innovations and the casual, convivial informal communication style. This development is a massive step in the right direction since it will make exchanging information more straightforward and more approachable.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
The proliferation of contemporary technology (Internet)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • platforms are integrated with an instant messaging feature
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the number of Internet users rises + the texting culture of using abbreviated phrases and humorous expressions
Idea 2
Informality's pleasant nature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • bond a business together => enable on-boarding of new staff and the exchange of knowledge more efficiently
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Be faster and simpler to understand + can be utilized in any circumstance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Formality also impairs communication flexibility.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: everyday language enables employees to access text messages, Facebook messages, and Tweets >< not confined to email
Idea 2
Be beneficial for employee engagement
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If an employee is not reaching required standards or punctuality → a lighthearted text message containing emojis may typically resolve the issue >< documenting these occurrences might undermine the employee's loyalty and confidence

📝 Bài mẫu

Today, the written language of many people is more casual and

conversational
than that of others. The two
primary contributors
are modern technological innovations and the casual,
convivial
informal communication style. This development is
a massive step in the right direction
since it will make exchanging information more straightforward and more approachable.

First, the proliferation of contemporary technology, such as the Internet and messaging applications, is the principal cause of widespread informal language. From WhatsApp to Facebook Messenger, endless

platforms
are integrated with an instant messaging feature. As Internet users rise,
the texting culture of using abbreviated phrases and humorous expressions
has grown increasingly prevalent. Another reason is that working lives would seem uninviting and hostile without informal communication. Indeed, informal one-liner messages and casual encounters often
bond
a business together. They enable the on-boarding of new staff and the exchange of knowledge more efficiently.

Personally, the tendency to adopt casual written language offers clear benefits. First, informal communication through texting or post-it notes is faster and simpler to understand, and anybody may utilize it in any circumstance. Formality also

impairs communication flexibility
. For instance, everyday language enables employees to access several channels simultaneously, such as text messages, Facebook messages, and Tweets, rather than being confined to email alone. Moreover, the formal structure of employee engagement may be intimidating, which is where an informal approach can be beneficial. If an employee is not reaching required standards or punctuality, a lighthearted text message containing emojis may typically
resolve the issue
. On the other side, officially documenting these occurrences might
undermine
the employee's loyalty and confidence.

In conclusion, the Internet and informality's pleasant nature are the two most influential factors in the rising popularity of the informal language. This is a genuinely advantageous development since it promotes more effective and welcoming communication.

(303 words)

📚 Vocabulary

Xem lại từ vựng được được tổng hợp trong bài mẫu trên và học thêm từ vựng qua Sample task 1 writing 13/10/2022 cùng ngày nữa nhé!

conversational
/ˌkɑnvərˈseɪʃənəl/
(adj). không trang trọng / (mang tính) giao tiếp
vocab
primary contributor
/ˈpraɪˌmɛri kənˈtrɪbjətər/
(noun). nhân tố đóng vai trò chính
vocab
convivial
/kənˈvɪviəl/
(adj). vui vẻ
vocab
a massive step in the right direction
/ə ˈmæsɪv stɛp ɪn ðə raɪt dəˈrɛkʃən/
(noun). một bước tiến lớn theo đúng hướng
vocab
platform
/ˈplætˌfɔrm/
(noun). nền tảng
vocab
the texting culture of using abbreviated phrases and humorous expressions
/ðə ˈtɛkˌstɪŋ ˈkʌlʧər ʌv ˈjuzɪŋ əˈbriviˌeɪtəd ˈfreɪzəz ænd ˈhjumərəs ɪkˈsprɛʃənz/
(noun). văn hóa nhắn tin sử dụng các cụm từ viết tắt và cách diễn đạt hài hước
vocab
bond
/bɑnd/
(verb). liên kết / kết nối (trong mối quan hệ)
vocab
impair communication flexibility
/ɪmˈpɛr kəmˌjunəˈkeɪʃən ˌflɛksəˈbɪləti/
(noun). suy giảm tính linh hoạt trong giao tiếp
vocab
resolve the issue
/riˈzɑlv ði ˈɪʃu/
(verb). giải quyết vấn đề
vocab
undermine
/ˈʌndərˌmaɪn/
(verb). hủy hoại / suy yếu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Anh ấy đã học tiếng Anh giao tiếp tại các lớp học buổi tối của mình.

=> He learned

English at his evening classes.

 

2 Những người lớn tuổi là nhân tố đóng vai trò chính trong nền kinh tế.

=> Older people are

to the economy.

 

3 Tôi hy vọng tất cả các bạn đang có một mùa thu vui vẻ.

=> I hope all of you are having a

fall.

 

4 Việc nhiều người sử dụng ngôn ngữ viết theo cách ít trang trọng hơn và thoải mái hơn là một bước tiến lớn theo đúng hướng vì nó sẽ làm cho việc trao đổi thông tin trở nên đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.

=> That many people use written language in a less formal and more relaxed way is

since it will make exchanging information more straightforward and more approachable.

 

5 Các nền tảng truyền thông xã hội đang khiến học sinh mất tập trung vào việc học của họ.

=> Social media

are distracting students from their study.

💡 Gợi ý

convivial

conversational

a massive step in the right direction

platforms

primary contributors

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

văn hóa nhắn tin sử dụng các cụm từ viết tắt và cách diễn đạt hài hước

02.

liên kết / kết nối (trong mối quan hệ)

03.

suy giảm tính linh hoạt trong giao tiếp

04.

giải quyết vấn đề

05.

hủy hoại / suy yếu

Luyện đề thi thật tháng 10/2022 tổng hợp.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Many people use written language in a less formal and more relaxed way. Why? Does this development have advantages and disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng 2-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background