Teaching children about their home country's literature is more important than about others'. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/03/2018 chủ đề giáo dục (education): Teaching children about their home country's literature is more important than about others'. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc cho trẻ em học cả văn học trong nước và nước ngoài, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc học văn học trong nước

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà việc học văn học nước ngoài có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là học tập cả văn học trong nước và nước ngoài đều rất cần thiết

Insert Statement here...
While children will gain a range of benefits when studying literature works of their own culture, I also believe that learning foreign literature is equally important.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Literature of their own country
Idea 1
A literary work reflects the historical context -> knowledge gained from literature lessons helps extend knowledge of the country’s history and culture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
Idea 2
Literature works such as folktales, poems or stories help develop children’s patriotism
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Thanh Giong story -> reminded to make every possible effort in everything they do in order to contribute to the development of their country
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Literature of other nations
Idea 1
Foreign literature books provide kids with in-depth knowledge -> avoid culture shock when travelling or working for an international company
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Learn literature from both resources -> children can think from different perspective -> better decision-making and problem-solving skills.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

It is argued that teaching children the literature of their own country should be given more importance than that of other countries. While children will gain a range of benefits when studying literature works from their own culture, I also believe that learning foreign literature is equally important.

On the one hand, children can derive several benefits from learning the literature of their country. In fact, a

literary work
always
reflects the historical context
when it is written and characters in the works show ways of life of people in that context. Such knowledge that children gain from literature lessons helps to
extend students’ knowledge
of their own country’s history and culture. In addition, literary works such as
folktales
,
poems
or stories help
develop children’s patriotism
. For example, children who have been told about the Thanh Giong story have the chance to learn about how their ancestors went through various challenges and even
sacrificed themselves for the independence of Vietnam
; therefore, they are reminded to make every possible effort in everything they do in order to
contribute to the development of their country
.

On the other hand, I believe that teaching children literature of other nations is equally important.

Foreign literature books
provide kids with
in-depth knowledge about the cultural and traditional values
of different parts of the world. This can help them to
avoid cultural shock
or other culture-related problems when they travel abroad or work for an international company in the future. Another reason is that by learning literature from both local and foreign resources, children would be able to think from different perspectives when encountering a problem. This helps
develop better decision-making and problem-solving skills
.

In conclusion, I personally believe that it is necessary for children to learn both local and foreign literature.

(300 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê những từ vựng sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

To be equally important
/tuː biː ˈiːkwəli ɪmˈpɔːtənt/
(adj). Quan trọng như nhau
vocab
Literary work
/ˈlɪtərəri wɜːk/
(noun). Tác phẩm văn học
vocab
Reflect the historical context
/rɪˈflɛkt ðə hɪsˈtɒrɪkəl ˈkɒntɛkst/
(verb). Phản ánh ngữ cảnh lịch sử
vocab
Extend students’ knowledge
/ɪksˈtɛnd ˈstjuːdənts ˈnɒlɪʤ/
(verb). Tăng kiến thức của học sinh
vocab
Folktales
/ˈfoʊkˌteɪl/
(noun). Truyện dân gian
vocab
Poems
/ˈpəʊɪmz/
(noun). Thơ
vocab
Develop children’s patriotism
/dɪˈvɛləp ˈʧɪldrənz ˈpætrɪətɪzm/
(verb). Hình thành lòng yêu nước ở trẻ em
vocab
Sacrifice themselves for the independence of Vietnam
/ˈsækrɪfaɪs ðəmˈsɛlvz fɔː ði ˌɪndɪˈpɛndəns ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/
(verb). Hi sinh bản thân họ vì nền độc lập của Việt Nam
vocab
Contribute to the development of their country
/kənˈtrɪbju(ː)t tuː ðə dɪˈvɛləpmənt ɒv ðeə ˈkʌntri/
(verb). Đóng góp vào sự phát triển của quốc gia họ
Foreign literature books
/ˈfɒrɪn ˈlɪtərɪʧə bʊks/
(noun). Sách văn học nước ngoài
vocab
In-depth knowledge about cultural and traditional values
/ɪn-dɛpθ ˈnɒlɪʤ əˈbaʊt ˈkʌlʧərəl ænd trəˈdɪʃənl ˈvæljuːz/
(noun). Kiến thức chuyên sâu về các giá trị văn hoá và truyền thống
Avoid culture shock
/əˈvɔɪd ˈkʌlʧə ʃɒk/
(verb). Tránh sốc văn hoá
vocab
Develop better decision-making and problem-solving skills
/dɪˈvɛləp ˈbɛtə dɪˈsɪʒən-ˈmeɪkɪŋ ænd ˈprɒbləm-ˈsɒlvɪŋ skɪlz/
(verb). Phát triển các kỹ năng đưa ra quyết định và giải quyết tình huống
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Một tác phẩm văn học luôn luôn phản ánh ngữ cảnh lịch sử khi nó được viết.

 

=> A literary work always

when it is written.

 

 

2 Các bài học ngữ văn giúp tăng kiến thức của học sinh về lịch sử và văn hoá của chính quốc gia họ.

 

=> Literature lessons helps to

of their own country’s history and culture.

 

 

3 Ông cha ta đã hi sinh bản thân họ để đổi lấy nền độc lập cho Việt Nam.

 

=> Our forefathers have

.

 

 

4 Dạy lịch sử cũng giống như đang cho học sinh động lực để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

 

=> Teaching history means instilling in students the drive to

.

 

 

5 Sách văn học nước ngoài cho trẻ em kiến thức chuyên sâu về giá trị văn hoá và truyền thống của các nước trên thế giới.

 

=> Foreign literature books provide kids with

of different parts of the world.

 

 

5 Suy nghĩ ở nhiều quan điểm khác nhau giúp phát triển các kỹ năng đưa ra quyết định và giải quyết tình huống.

 

=> Thinking from different perspectives helps

.

💡 Gợi ý

reflects the historical context

extend students’ knowledge

sacrificed themselves for the independence of Vietnam

develop better decision-making and problem-solving skills

in-depth knowledge about cultural and traditional values

contribute to the development of their country

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Truyện dân gian

=>

01.

 

Thơ

=>

02.

 

Hình thành lòng yêu nước ở trẻ em

=> Develop children’s

03.

 

Sách văn học nước ngoài

=>

04.
literature books

 

Tránh sốc văn hoá

=> Avoid

05.

 

Tác phẩm văn học

=>

06.

 

Quan trọng như nhau

=> To be

07.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people believe that it is more important to teach children the literature of their own country than other countries. Do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background