Museums and art galleries should concentrate on local works

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/03/2018 chủ đề giải trí (entertainment): Museums and art galleries should concentrate on local works. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc các bảo tàng và phòng tranh chỉ trưng bày các tác phẩm địa phương, DOL sẽ chỉ ra vấn đề mà việc đó mang lại, và lợi ích mà việc trưng bày các tác phẩm nước ngoài mang lại

  • Body 2: DOL chỉ ra thêm những lợi ích khác mà việc trưng bày các tác phẩm nước ngoài mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là các bảo tàng và phòng trưng bày nên trưng bày cả tác phẩm trong nước và nước ngoài

Insert Statement here...
I disagree with this viewpoint as international works provide various benefits to the public.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Offer a medium for understanding cultural heritage
Idea 1
Focus on local history and art → limit the knowledge Art and history of other parts of the world are displayed → people understand distinct histories and cultures → enhance globalization
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the Vatican museum exhibits works from several European countries → become a bridge to explaining cultural values of distinct nations under one roof
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Allow individuals to gain information on critical international issues
Idea 1
Educational international exhibitions of political and social issues → more informative than the media → allow individuals gain information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the War Remnants Museum in Vietnam has collections from across the country and globe → visitors feel more informed

📝 Bài mẫu

Museums and art galleries play an important role in offering multifaceted knowledge to the public. Some individuals opine that these institutions should primarily focus on their local history and art instead of

global works of art
. However, I disagree with this viewpoint as international works
provide various benefits to the public
.

Museums and art galleries

offer a medium for understanding cultural heritage
. By focusing on local history and art only, such
institutions
limit the knowledge of the public to the domestic borders
. Conversely, if art and history from other parts of the world are displayed, museums and art galleries
exhibit multiculturalism
, allowing people to understand distinct histories and cultures, and thus,
enhancing globalization
. For example, the Vatican museum exhibits works from several European countries, allowing the smallest country in the world to be a bridge to explaining cultural values of distinct nations under one roof.

Moreover, international historical and cultural works would allow individuals to

gain information on critical international issues
that many countries face together. Many museums choose to have educational international exhibitions of important political and social issues, which may be
more informative than the media
. For instance, the War Remnants Museum in Vietnam has collections from across the country and globe in order to depict thoughts on poverty, war, and trade, and in a survey, 88% of visitors declared that they felt more informed about such issues from the museum than from the news.

In conclusion, I disagree to a large extent with the belief that museums and art galleries should focus on the history and art of their own country rather than international works, as with the latter, these museums, and galleries

build a platform for globalization and multinational knowledge
.

(284 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng bên dưới và ôn tập thêm từ vựng IELTS Writing Task 1 ngày 24/03/2018 nữa nhé

Offer multifaceted knowledge to the public
/ˈɔfər ˌmʌltiˈfæsətɪd ˈnɑləʤ tu ðə ˈpʌblɪk/
(verb). Mang lại thông tin đa chiều cho cộng đồng
vocab
Global works of art
/ˈgloʊbəl wɜrks ʌv ɑrt/
(noun). Các tác phẩm nghệ thuật toàn cầu
vocab
Provide various benefits to the public
/prəˈvaɪd ˈvɛriəs ˈbɛnəfɪts tu ðə ˈpʌblɪk/
(verb). Mang lại lợi ích cho cộng đồng
Offer a medium for understanding cultural heritage
/ˈɔfər ə ˈmidiəm fɔr ˌʌndərˈstændɪŋ ˈkʌlʧərəl ˈhɛrətəʤ/
(verb). Là một phương tiện để hiểu về di sản văn hoá
vocab
Institutions
/ˌɪnstɪˈtuʃənz/
(noun). Cơ quan/phòng tranh, bảo tàng (nghĩa trong bài)
Limit the knowledge of the public to the domestic borders
/ˈlɪmət ðə ˈnɑləʤ ʌv ðə ˈpʌblɪk tu ðə dəˈmɛstɪk ˈbɔrdərz/
(verb). Giới hạn kiến thức của người dân trong khuôn khổ nước nhà
vocab
Exhibit multiculturalism
/ɪgˈzɪbɪt ˌmʌltiˈkʌlʧərəlɪzəm/
(verb). Thể hiện chủ nghĩa đa văn hoá
vocab
Enhance globalization
/ɛnˈhæns ˌgloʊbəlɪˈzeɪʃən/
(verb). Phát triển sự toàn cầu hoá
vocab
Gain information on critical international issues
/geɪn ˌɪnfərˈmeɪʃən ɑn ˈkrɪtɪkəl ˌɪntərˈnæʃənəl ˈɪʃuz/
(verb). Cập nhật thông tin về những vấn đề quốc tế
To be more informative than the media
/tu bi mɔr ɪnˈfɔrmətɪv ðæn ðə ˈmidiə/
(adj). Mang lại nhiều thông tin hơn truyền thông
Build a platform for globalization and multinational knowledge
/bɪld ə ˈplætˌfɔrm fɔr ˌgloʊbəlɪˈzeɪʃən ænd ˌmʌlˌtaɪˈnæʃənəl ˈnɑləʤ/
(verb). Hình thành một nền tảng cho sự toàn cầu hoá và kiến thức đa quốc gia

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Bảo tàng và các phòng triển lãm nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại kiến thức đa chiều cho cộng đồng.

 

=> Museums and art galleries play an important role in

.

 

 

2 Các tác phẩm toàn cầu mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

 

=> International works

.

 

 

3 Những phòng tranh, bảo tàng này giới hạn kiến thức của người dân trong khuôn khổ nước nhà.

 

=> Such institutions

.

 

 

4 Các trang mạng xã hội là một nguồn nơi mọi người có thể nhanh chóng cập nhật thông tin về các vấn đề quan trọng có quy mô toàn cầu.

 

=> Social media are an immediate source where people can

.

 

 

5 Các triển lãm giáo dục toàn quốc về các vấn đề chính trị và xã hội của các bảo tàng có thể mang lại nhiều thông tin hơn so với truyền thông.

 

=> Educational international exhibitions of important political and social issues offered by museums may be

.

 

 

6 Trưng bày các sản phẩm nghệ thuật toàn cầu đồng nghĩa với việc hình thành một nền tảng cho sự toàn cầu hoá và kiến thức đa quốc gia.

 

=> Displaying global works of art means

.

💡 Gợi ý

provide various benefits to the public

more informative than the media

limit the knowledge of the public to the domestic borders

offering multifaceted knowledge to the public

gain information on critical international issues

building a platform for globalization and multinational knowledge

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Các tác phẩm nghệ thuật toàn cầu

=> Global works of

02.

Cơ quan/phòng tranh, bảo tàng (nghĩa trong bài)

=>

03.

Thể hiện chủ nghĩa đa văn hoá

=> Exhibit

04.

Phát triển sự toàn cầu hoá

=>

05.

Là một phương tiện để hiểu về di sản văn hoá

=> Offer a medium for understanding

Đón xem những bài mẫu IELTS Writing Task 2 chất lượng khác từ Dol nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley12 Sau sample Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than the works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree with this opinion?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background