Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 15/09/2022

Chủ đề Công nghệ (Technology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
I feel that collaboration between government and private funding would be more beneficial.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Lí do Chính phủ nên giám sát các nghiên cứu khoa học:
Idea 1
Resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Scientific study necessitates enormous effort, time, and money. → only the government can continually invest in these initiatives
Idea 2
Society's value
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Some scientific endeavors are likely to produce social or ethical difficulties.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: genetic engineering technology → spark debates → subject to government oversight
Idea 3
Funding
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most science funding comes from tax income → individuals want their tax dollars to be used under the supervision of government officials.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Lí do các tổ chức tư nhân nên giám sát các nghiên cứu khoa học:
Idea 1
Capable personnel
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Government personnel are not professionals in either the scientific or business sectors. → private funds are more specialized in the implementation of scientific achievements → make profit → economic reward → relevant employees may be more encouraged to do more research.
Idea 2
Understaffed government personnel
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Government personnel are occasionally understaffed and inefficient. → people risk becoming overwhelmed by the volume of work and communication.

📝 Bài mẫu

Some say that government should have complete control over scientific research. While governments must play an important role in

technological advancement
, I feel that collaboration between government and
private funding
would be more beneficial.

People feel that governments should

oversee
scientific research for a variety of reasons. To begin, scientific study, by definition,
necessitates enormous effort, time, and money
. It is thought that only the government, with the well-being of the entire population in mind, can continually invest in these initiatives and will not sacrifice the long-term purpose for a short-term financial benefit. Second, some
scientific endeavors
, if allowed unchecked, are likely to produce social or ethical difficulties, undermining society's value. For instance, genetic engineering technology has
sparked several debates
and is presently subject to government oversight. Finally, most science funding comes from tax income; as a result, individuals want their tax dollars to be used
under the supervision of government officials
.

Nevertheless, as long as these technological programs are driven by the government, I believe private sector engagement will undoubtedly

contribute to the end aim
. The fundamental reason is that government personnel are not professionals in either the scientific or business sectors, but private funds are more specialized in
the implementation of scientific achievements
since they are profit-driven. With genuine economic rewards achieved by those studies, relevant employees may be more encouraged to do more research. Furthermore, government personnel are occasionally
understaffed
and inefficient. Without such teamwork, people risk becoming overwhelmed by the volume of work and communication.

Finally, I believe that academic studies may be carried out and marketed more effectively with the partnership of the government and private firms, given that officials rigorously regulate it.

(282 words)

📚 Vocabulary

technological advancement
/ˌtɛknəˈlɑʤɪkəl ədˈvænsmənt/
(noun). tiến bộ công nghệ
vocab
private funding
/ˈpraɪvət ˈfʌndɪŋ/
(noun). vốn tư nhân
vocab
oversee
/ˈoʊvərˌsi/
(verb). giám sát
vocab
necessitate enormous effort, time, and money
/nəˈsɛsəˌteɪt ɪˈnɔrməs ˈɛfərt, taɪm, ænd ˈmʌni/
(verb). đòi hỏi nhiều nỗ lực, thời gian và tiền bạc
vocab
scientific endeavor
/ˌsaɪənˈtɪfɪk ɪnˈdɛvər/
(noun). thí nghiệm khoa học
vocab
spark several debates
/spɑrk ˈsɛvrəl dəˈbeɪts/
(verb). châm ngòi một số cuộc tranh luận
vocab
under the supervision of government officials
/ˈʌndər ðə ˌsupərˈvɪʒən ʌv ˈgʌvərmənt əˈfɪʃəlz/
(adj). dưới sự giám sát của các quan chức chính phủ
vocab
contribute to the end aim
/kənˈtrɪbjut tu ði ɛnd eɪm/
(verb). đóng góp vào mục tiêu cuối cùng
vocab
the implementation of scientific achievements
/ði ˌɪmpləmɛnˈteɪʃən ʌv ˌsaɪənˈtɪfɪk əˈʧivmənts/
(noun). việc ứng dụng các thành tựu khoa học
vocab
understaffed
/ˈʌndərˌstæft/
(adj). thiếu nhân sự
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

1 Tất cả các thể chế thay đổi theo thời gian để đáp ứng nhu cầu thay đổi, nhân khẩu học, tiến bộ công nghệ và thậm chí cả các yếu tố kinh tế.

=> All institutions change over time, responding to changing needs, demography,

and even economic factors.

 

2 Nhiều công ty hy vọng sẽ đảm bảo sự kết hợp giữa nguồn vốn công và vốn tư nhân.

=> Many companies hope to secure a mix of public and

.

 

3 Các quan sát viên của Liên hợp quốc đã giám sát các cuộc bầu cử.

=> United Nations observers

the elections.

 

4 Về bản chất, nghiên cứu khoa học đòi hỏi công sức, thời gian và tiền bạc rất lớn.

=> Scientific study, by definition,

.

 

5 Một số thí nghiệm khoa học, nếu được cho phép mà không được kiểm soát, có khả năng gây ra những khó khăn về mặt xã hội hoặc đạo đức.

=> Some

, if allowed unchecked, are likely to produce social or ethical difficulties.

💡 Gợi ý

scientific endeavors

private funding

technological advancement

necessitates enormous effort, time, and money

oversaw

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống:

01.

thiếu nhân sự

02.

việc ứng dụng các thành tựu khoa học

03.

đóng góp vào mục tiêu cuối cùng

04.

dưới sự giám sát của các quan chức chính phủ

05.

châm ngòi một số cuộc tranh luận

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Many people believe that scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Agree & Disagree, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!