Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 10/09/2022

Chủ đề Công nghệ (Techonology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Even though I do agree that technology has complicated human life to an unhealthy degree, turning away from technology is quite impractical as it could improve overall public health and education.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems of technology
Idea 1
Annoyance and stress
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people are now often buried under layers of work-related email notifications or text messages => staying constantly connected is stressful
Idea 2
Brain damage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • technological devices are extremely addictive => irreversible damage to human brains from excessive screen-time usage
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: people with addiction experienced a decrease in grey matter volume
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Benefits of technology
Idea 1
Medical benefits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • medical advances => doctors are now able to diagnose health problems 300% more accurately
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • innovative medical products can now also replace and sustain failing body functions => people can live a full and active life
Idea 2
Educational benefits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • information and communication technologies play a crucial role in providing a more accessible learning process
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: In the recent Covid-19 pandemic => local schools were forced to close => remote learning was deployed

📝 Bài mẫu

Many believe that modern technological development has done more harm than good to both the individual and society as a whole. Even though I do agree that technology has complicated human life to an unhealthy degree, turning away from technology is quite impractical as it could improve overall public health and education.

First and foremost, our lives have become too complex and

riddled with
daily annoyances. True solitude is no longer the case for an average adult as we are now often
buried under layers of work-related email notifications or text messages
. Even in the young, there are numerous phone applications for students to receive and turn in home assignments. Evidently, this need to
stay constantly connected
is stressful and exhausting. Another point worth considering is that daily entertainment is also linked with
technological devices
such as televisions, computers, or smartphones, all of which are extremely addictive. Reports from multiple countries have shown that there is
irreversible damage
to human brains from excessive screen-time usage. It is scientifically proven that people with this addiction experienced a decrease in grey matter volume in critical areas, a condition similarly observed in those with a substance use disorder.

At the same time, medical and educational technologies have been providing innumerable benefits to modern society. In fact, due to medical advances, doctors are now able to diagnose health problems 300% more accurately than just five decades ago. This greatly facilitates

timely intervention
and improves positive outcomes. Furthermore,
innovative medical products
can now also replace and sustain failing body functions, thereby supporting people in living full and active lives. Additionally, the use of information and communication technologies plays a crucial role in providing a more accessible learning process. In the recent Covid-19 pandemic, for instance, “learning poverty” was at an
all-time high
for most underdeveloped countries. As local schools were forced to close due to the disease,
remote learning
was then deployed using a combination of TV, Online, and Mobile Platforms, which can teach thousands of students simultaneously. Commendably, now most countries have
invested in digital infrastructure
, and are still utilizing various implementations of remote learning.

In conclusion, despite its fair share of problems, technological innovations personally are still a blessing for modern society due to the improvements it provides in terms of healthcare and education.

(385 words)

📚 Vocabulary

be riddled with
/bi ˈrɪdəld wɪð/
(adj). đầy rẫy, chi chít
vocab
be buried under layers of work-related email notifications or text messages
/bi ˈbɛrid ˈʌndər ˈleɪərz ʌv wɜrk-rɪˈleɪtɪd iˈmeɪl ˌnoʊtəfəˈkeɪʃənz ɔr tɛkst ˈmɛsəʤəz/
(verb). bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp các thông báo email hoặc tin nhắn liên quan đến công việc
vocab
stay constantly connected
/steɪ ˈkɑnstəntli kəˈnɛktəd/
(verb). luôn luôn kết nối
vocab
technological devices
/ˌtɛknəˈlɑʤɪkəl dɪˈvaɪsəz/
(noun). thiết bị công nghệ
vocab
irreversible damage
/ˌɪrɪˈvɜrsəbəl ˈdæməʤ/
(noun). thiệt hại không thể phục hồi
vocab
timely intervention
/ˈtaɪmli ˌɪntərˈvɛnʧən/
(noun). sự can thiệp kịp thời
vocab
innovative medical products
/ˈɪnəˌveɪtɪv ˈmɛdəkəl ˈprɑdəkts/
(noun). sản phẩm/thiết bị y tế tân tiến
vocab
all-time high
/ɔl-taɪm haɪ/
(noun). mức cao nhất
vocab
remote learning
/rɪˈmoʊt ˈlɜrnɪŋ/
(noun). dạy học từ xa
vocab
invest in digital infrastructure
/ɪnˈvɛst ɪn ˈdɪʤətəl ˌɪnfrəˈstrʌkʧər/
(verb). đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Chiếc xe đã vướng vào một cuộc đấu súng và giờ nó chi chít những lỗ đạn.

=> The car was caught in a gunfight and it is now

bullets.

 

2 Anh ấy đã không đi chơi nhiều kể từ khi anh ấy nhận công việc mới bởi vì anh ấy đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp các thông báo email hoặc tin nhắn liên quan đến công việc

=> He has not hung out much ever since he got a new job because he has been

.

 

3 Mạng Internet giúp chúng ta luôn luôn kết nối với những người thân yêu của bạn dù ở xa.

=> The Internet helps us to

to your loved ones despite being far away.

 

4 Nỗ lực tân trang cơ sở vật chất của trường gần đây đã tích hợp rất nhiều thiết bị công nghệ vào lớp học.

=> The school's recent effort to revamp its facilities has integrated a lot of

into the classroom.

 

5 Đại dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại không thể phục hồi cho nền kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia kém phát triển.

=> The covid-19 pandemic has caused

to the economy of many countries, especially the underdeveloped ones.

💡 Gợi ý

technological devices

irreversible damage

stay constantly connected

riddled with

buried under layers of work-related email notifications or text messages

 

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Sản phẩm/thiết bị y tế tân tiến

02.

Mức cao nhất

03.

Dạy học từ xa

04.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

05.

Sự can thiệp kịp thời

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some people believe that technology causes more problems for modern society than it solves. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Agree & Disagree, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background