Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 24/09/2022

Chủ đề Đời sống (Lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL chỉ ra những ưu điểm của báo mạng.

 • Body 2: DOL chỉ ra những ưu điểm của báo giấy.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
As a consequence, in my opinion, an up-to-date broadcast is now available on electronic devices. In the following paragraphs, I will clarify my position. There are numerous reasons to support this notion.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Benefits of online newspaper:
Idea 1
Update news faster
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Internet papers keep readers up to date faster
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • It would take publications a few days to investigate and publish the data officially
Idea 2
Free access
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the internet allows users to access free material and the most up-to-date information without having to purchase physical newspapers from stores
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Benefits of printed newspaper:
Idea 1
Reliability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • one of the most reliable sources of information
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people upload articles on the internet => untrustworthy material => not adequately vetted before release
Idea 2
Avoid health impact
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • online journals frequently have a detrimental impact on people's health
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: if we spend many hours each day reading online news on our mobile phone or computer => eye problem

📝 Bài mẫu

Technology advancement has resulted in a

profusion
of digital platforms. As a result, the vast majority of people believe that daily newspapers are no longer necessary. As a consequence, in my opinion, an
up-to-date
broadcast is now available on electronic devices. In the following paragraphs, I will clarify my position. There are numerous reasons to support this notion.

Nowadays, getting news on the internet provides a number of advantages. For starters, internet papers keep readers up to date faster than

traditional periodicals
. For example, we can
acquire global updates
instantaneously on the internet, but it would take publications a few days to investigate and publish the data officially. Second, the internet allows users to access free material and the most up-to-date information without having to purchase physical newspapers from stores, allowing them to save money and time.

On the other hand, I believe that physical diaries are still

indispensable
for a variety of reasons. The first is that they are one of the most reliable sources of information. Because anybody may create and upload articles on the internet, they may include untrustworthy material that has not been adequately
vetted
before release. Furthermore, online journals frequently
have a detrimental impact on
people's health. For example, if we spend many hours each day reading online news on our mobile phone or computer, this might have a negative influence, particularly on our eyes.

In conclusion, while individuals are increasingly using alternative media to acquire worldwide information, this does not indicate that there is no longer

a vital demand
for physical press.

(262 words)

📚 Vocabulary

profusion
/prəˈfjuʒən/
(noun). số lượng lớn
vocab
up to date
/ʌp tu deɪt/
(adj). mới nhất
vocab
traditional periodical
/trəˈdɪʃənəl ˌpɪriˈɑdɪkəl/
(noun). báo xuất bản định kì truyền thống
vocab
acquire global updates
/əˈkwaɪər ˈgloʊbəl əpˈdeɪts/
(verb). cập nhật thông tin trên toàn cầu
vocab
indispensable
/ˌɪndɪˈspɛnsəbəl/
(adj). cần thiết
vocab
vet
/ˈvɛt/
(verb). kiểm chứng
vocab
have a detrimental impact on
/hæv ə ˌdɛtrəˈmɛntəl ˈɪmpækt ɑn/
(verb). có tác động xấu đến
vocab
a vital demand
/ə ˈvaɪtəl dɪˈmænd/
(noun). một nhu cầu quan trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Tiến bộ công nghệ đã dẫn đến một số lượng lớn các nền tảng kỹ thuật số.

=> Technology advancement has resulted in a

of digital platforms.

 

2 Chúng tôi luôn cập nhật thông tin mới nhất.

=> We are keeping

with the latest developments.

 

3 Cô đã viết cho một số báo xuất bản định kì truyền thống.

=> She has written for

.

 

4 Chúng tôi có thể có cập nhật thông tin trên toàn cầu trên internet.

=> We can

on the internet.

💡 Gợi ý

profusion

several traditional periodicals

up to date

acquire global updates

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

cần thiết

02.

kiểm chứng

03.

có tác động xấu đến

04.

một nhu cầu quan trọng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some people say that we do not need printed newspapers anymore. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Agree & Disagree, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Đời sống (Lifestyle) mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background