Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 03/09/2022

Chủ đề tội phạm (Crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm)

Body 1: DOL chỉ ra những bất lợi của việc công chiếu những vụ phạm tội trên các phương tiện truyền thông

Body 2: DOL chỉ ra những thuận lợi của việc công chiếu những vụ phạm tội trên các phương tiện truyền thông

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
From my perspective, I would express my strong opposition to that suggestion as broadcasting criminal cases through multimedia sites is beneficial in terms of educating citizens and exercising caution in dealing with serious offenses.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
People would commit the same criminal acts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • showing the wrongdoings of criminals publicly provides individuals with understanding of how the infringement was conducted => learn and follow => become potential offenders in the future
Idea 2
People would display anxiety toward the unsafe society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • citizens are prone to develop anxiety toward an unsecured society => mental health problems would experience a drastic increase
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
A means of education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • broadcasting more violations of crimes & their severe punishment => eradicating the intention of future offenders => reduce the increasing rate of the number of to-be-culprits
Idea 2
A means of caution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • exemplifying in detail the procedure of a breach, individuals would be more well-aware of a criminal case => prepare for approaches to avoid being victims of wrongdoings

📝 Bài mẫu

The restriction of legal violation scenes
shown via media channels should be introduced by the related authorities due to their detrimental impacts. From my perspective, I would express my strong opposition to that suggestion as
broadcasting criminal cases
through multimedia sites is beneficial in terms of educating citizens and exercising caution in dealing with serious offenses.

On the one hand, the detailed description of crimes in newspapers and on TV would be disadvantageous due to the possibility that people would commit the same criminal acts and

display anxiety toward the unsafe society.
Regarding the former drawback,
showing the wrongdoings of criminals publicly
on media networks provides individuals with a clear understanding of how the
infringement
was conducted, from which they may learn and follow. As a consequence, there are high chances that those people, especially youngsters, would become
potential offenders
in the future. Not to mention that by televising a myriad of violation occurrences, mental health problems would experience a drastic increase since citizens are prone to develop anxiety toward an unsecured society.

On the other hand, broadcasting more crime scenes on social media websites can be considered a means of education and caution for people. Chief among these is that broadcasting more violations of crimes in combination with their

severe punishment
plays a pivotal role in
eradicating the intention of future offenders
. Therefore, the increasing rate of the number of to-be-culprits would be significantly reduced. In addition, by exemplifying in detail the procedure of a breach, individuals would be more well-aware of
the feasibility of a criminal case
. Thus, they would have a tendency to prepare for approaches to avoid being victims of wrongdoings.

In conclusion, although the display of criminal scenes should be limited due to their potential impact on increasing lawbreakers' and citizens' concerns, I am of the opinion that cases of violation of law should be shown on different media sites to educate and inform people about the risk of those offenses.

(329 words)

📚 Vocabulary

the restriction of legal violation scenes
/ðə rɪsˈtrɪkʃən ɒv ˈliːgəl ˌvaɪəˈleɪʃən siːnz/
(noun). hạn chế các cảnh vi phạm pháp luật
vocab
to broadcast criminal cases
/tuː ˈbrɔːdkɑːst ˈkrɪmɪnl ˈkeɪsɪz/
(verb). phát sóng các vụ án hình sự
vocab
to display anxiety toward the unsafe society
/tuː dɪsˈpleɪ æŋˈzaɪəti təˈwɔːd ði ʌnˈseɪf səˈsaɪəti/
(verb). thể hiện sự lo lắng đối với xã hội không an toàn
vocab
to show wrongdoings of criminals publicly
/tuː ʃəʊ ˈrɒŋˈdu(ː)ɪŋz ɒv ˈkrɪmɪnlz ˈpʌblɪkli/
(verb). công khai những việc làm sai trái của tội phạm
vocab
infringement
/ɪnˈfrɪnʤmənt/
(noun). sự vi phạm
vocab
potential offenders
/pəʊˈtɛnʃəl əˈfɛndəz/
(noun). kẻ phạm tội tiềm tàng
vocab
severe punishment
/sɪˈvɪə ˈpʌnɪʃmənt/
(noun). phạt nặng
vocab
to eradicate the intention of future offenders
/tuː ɪˈrædɪkeɪt ði ɪnˈtɛnʃən ɒv ˈfjuːʧər əˈfɛndəz/
(verb). loại bỏ ý định của những người phạm tội trong tương lai
vocab
the feasibility of a criminal case
/ðə ˌfiːzəˈbɪlɪti ɒv ə ˈkrɪmɪnl keɪs/
(noun). tính khả thi của một vụ án hình sự
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Việc hạn chế các cảnh vi phạm pháp luật được chiếu qua các kênh truyền thông nên được các cơ quan liên quan đưa ra vì những tác động bất lợi của chúng.

=> The

shown via media channels should be introduced by the related authorities due to their detrimental impacts.

 

2 Ngay cả những hành vi vi phạm pháp luật nhỏ cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

=> Even

of the law will be severely punished.

 

3 Uống rượu lái xe là một trong những trường hợp mà hình phạt nghiêm khắc có tác dụng răn đe.

=> Drink-driving is one case in which

seems to work as a deterrent.

 

4 Việc công khai những việc làm sai trái của tội phạm trên các kênh truyền thông giúp các cá nhân hiểu rõ về cách thức thực hiện hành vi vi phạm, từ đó họ có thể học hỏi và làm theo.

=> Showing the wrongdoings of criminals publicly on media networks provides individuals with a clear understanding of how the

was conducted, from which they may learn and follow.

💡 Gợi ý

infringement

restriction of legal violation scenes

minor infringements

severe punishment

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Kẻ phạm tội tiềm tàng

02.

Tính khả thi của một vụ án hình sự

03.

Phát sóng các vụ án hình sự

04.

Loại bỏ ý định của những người phạm tội trong tương lai

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18 . Sau sample Giving detailed description of crimes in newspapers and on TV can have negative consequences, so it should be restricted. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Agree & Disagree, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background