Average salaries of graduates and non-graduates in the UK in 2010

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 17/08/2019: The tables show the average salaries of graduates and non-graduates in the UK in 2010.

🚀 Đề bài

Average salaries of graduates and non-graduates - IELTS Writing

📝 Bài mẫu

The tables compare

the differences of
average salaries between graduates and non-graduates of various
age brackets
in the UK in 2010.

Overall, what stands out from the first table is that people with qualifications earned much higher salaries than those without

proper qualifications
. Interestingly, people had a tendency to earn more as they got older, and the increased income only ceased when they reached the age of 52 for graduates and 42 for non-graduates.

Graduates earned £54,000 on average, far outstripping their non-graduate

counterparts
who only received an average of £29,000. Looking at the age groups in more detail, at 22 years old, people with qualifications earned almost £10,000 more than non-graduates, £24,000 compared to £14,300. 32-year-old workers with degrees made £8,200 more than they did 10 years ago. This number grew even further to hit a high of £34,380, the highest salary graduates could earn at the age of 52, before falling slightly back to £29,900 when they were 62 years old. 

Meanwhile, 32-year-old non-graduates only earned £4,800 more than when they were 22 years old. However, as they became older, their salary remained relatively the same at £19,100 for the 42-year-old bracket, and the figure thereafter underwent a moderate decline to £15,280 when they reached 62. 

(219 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 qua bảng dưới đây.

Đừng quên tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing chất lượng khác trên dol.vn nữa nhé.

Differences of average salaries
/ˈdɪfərənsɪz ʌv ˈævərɪʤ ˈsæləriz/
(noun). Sự khác biệt về mức lương trung bình
vocab
Graduates and non-graduates
/ˈgræʤəwəts ænd nɑn-ˈgræʤəwəts/
(noun). Sinh viên tốt nghiệp và không tốt nghiệp
vocab
Age brackets
/eɪʤ ˈbrækəts/
(noun). Độ tuổi
vocab
Stands out from something
/stændz aʊt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật nhất so với cái gì đó
vocab
Proper qualifications
/ˈprɑpər ˌkwɑləfəˈkeɪʃənz/
(noun). Bằng cấp đúng chuẩn
vocab
Have a tendency to earn more as they got older
/hæv ə ˈtɛndənsi tu ɜrn mɔr æz ðeɪ gɑt ˈoʊldər/
(verb). Có xu hướng càng lớn càng kiếm nhiều tiền hơn
Cease
/sis/
(verb). Ngưng
vocab
On average
/ɑn ˈævərɪʤ/
(preposition). Trung bình
vocab
Outstrip something
/aʊtˈstrɪp ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt xa một cái gì đó
vocab
Counterparts
/ˈkaʊntərˌpɑrts/
(noun). Đối tác/đối tượng được so sánh cùng
Hit a high of £34,380
/hɪt ə haɪ ʌv £34,380/
(verb). Đạt tới mứ cao ở £34,380
vocab
Fall slightly back to £29,900
/fɔl ˈslaɪtli bæk tu £29,900/
(verb). Giảm nhẹ trở lại £ 29,900
vocab
Undergo a moderate decline
/ˌʌndərˈgoʊ ə ˈmɑdərət dɪˈklaɪn/
(verb). Giảm nhẹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background