Young people should follow societal traditions or not? Discuss and state your opinion

IELTS Writing Sample task 2 ngày 18/04/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Some people think young people should follow the traditions of their society. Others think that they should be free to behave as individuals. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đưa ra các lý do vì sao người trẻ nên noi theo những truyền thống của xã hội

  • Body 2: Tiếp đến, DOL chỉ ra những ưu điểm của việc được tự do làm những điều mình muốn

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù có tự do cá nhân sẽ mang lại một số ưu điểm nhất định, người trẻ vẫn nên noi theo những truyền thống.

Insert Statement here...
While individualism is important, I believe that people should follow traditions that are cultural and helpful to them
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Young people follow traditions
Idea 1
Traditions are experiences accumulated for centuries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most traditions are derived from living experiences for centuries → eating manners and addressing people politely → helpful in relationships between one another
Idea 2
Cultural traditions shape cultural identity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, Vietnamese Americans still celebrate traditions like Tet
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Free to behave as individuals
Idea 1
Some outdated traditions are not fitting in modern society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many beliefs are not fitting to modern society and can be detrimental to vulnerable groups → traditions that women have to do all chores → not fitting → women and men should share chores or have the right to decide on their own
Idea 2
Should not suppress creativity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sharing the same old mindset can make one miss out on innovative thoughts
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, forcing new artists to learn traditional instruments or music genre → cannot develop their own signature work

📝 Bài mẫu

There is an ongoing debate about whether younger generations should follow

social customs
or behave independently of these traditions. While
individualism
is important, I believe that people should follow traditions that are cultural and helpful to them.

It is reasonable why many adults insist that their children follow traditions. Firstly, most traditions

are derived from living experiences
of older generations and
were passed down for centuries
; so they help maintain relationships with one another. For example, a person who adopts Vietnamese traditional
table manners
and politeness is considered educated and
emotionally intelligent
. Secondly, following culturally-related traditions helps a person
shape one’s cultural identity
. For example, many second-generation Vietnamese Americans still celebrate Tet as a way to identify themselves. 

On the other hand, I can understand why these days, there is an emphasis on

individualistic development
. One reason is that some traditions are now
outdated in modern society
. For example, the traditional mindset that women are responsible for all housework is purely
sexist
by today’s standards. As a result, people are fighting for the right to develop
based on their judgment
. Another reason is that suppressing individualism can also
inhibit
creativity and innovation. For example, forcing
contemporary artists
to learn traditional instruments or play these music genres can
limit their potential
to develop in other aspects.

In conclusion, I believe that people should freely behave as individuals, but they should still follow traditions that they find suitable and helpful. Moreover, overseas citizens especially should adhere to cultural ones as they shape their identity.

(254 words)

📚 Vocabulary

Social customs
/ˈsoʊʃəl ˈkʌstəmz/
(noun). Tập tục xã hội
vocab
Individualism
/ˌɪndɪvɪˈduəˌlɪzəm/
(noun). Chủ nghĩa cá nhân
vocab
To insist that somebody do something
/tu ɪnˈsɪst ðæt ˈsʌmˌbɑdi du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Ép buộc, nài nỉ ai đó phải làm việc gì đó
To be derived from living experiences
/tu bi dəˈraɪvd frʌm ˈlɪvɪŋ ɪkˈspɪriənsɪz/
(adj). Có nguồn gốc từ những trải nghiệm sống
vocab
To be passed down for centuries
/tu bi pæst daʊn fɔr ˈsɛnʧəriz/
(adj). Được truyền lại từ lâu đời
vocab
Table manners
/ˈteɪbəl ˈmænərz/
(noun). Phép tắc cư xử trên bàn ăn
vocab
To be emotionally intelligent
/tu bi ɪˈmoʊʃnəli ɪnˈtɛləʤənt/
(adj). Có khả năng kiểm soát và đánh giá cảm xúc, cảm giác của chính mình và người khác
vocab
To shape one’s cultural identity
/tu ʃeɪp wʌnz ˈkʌlʧərəl aɪˈdɛntəti/
(verb). Nhào nặn bản sắc văn hóa của một con người
Individualistic development
/ˌɪndɪˌvɪʤuəˈlɪstɪk dɪˈvɛləpmənt/
(noun). Những sự phát triển bản thân theo chủ nghĩa cá nhân
vocab
To be outdated in modern society
/tu bi ˈaʊtˌdeɪtɪd ɪn ˈmɑdərn səˈsaɪəti/
(adj). Lỗi thời trong xã hội hiện đại
vocab
To be sexist
/tu bi ˈsɛksɪst/
(adj). Mang tính phân biệt giới tính
vocab
To fight for the right to do something
/tu faɪt fɔr ðə raɪt tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đấu tranh để giành được quyền làm điều gì đó
vocab
To suppress something
/tu səˈprɛs ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đàn áp một việc gì đó
vocab
To inhibit something
/tu ɪnˈhɪbət ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cản trở, ức chế một điều gì đó
vocab
Contemporary artists
/kənˈtɛmpəˌrɛri ˈɑrtɪsts/
(noun). Những nghệ sĩ đương đại
vocab
To limit one's potential
/tu ˈlɪmət wʌnz pəˈtɛnʃəl/
(verb). Giới hạn khả năng phát triển, những điểm mạnh của ai đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tập tục xã hội -

01.

 

Chủ nghĩa cá nhân -

02.

 

Có khả năng kiểm soát và đánh giá cảm xúc, cảm giác của chính mình và người khác -

03.

 

Sự phát triển theo chủ nghĩa cá nhân -

04.

 

Lỗi thời -

05.

 

Mang tính phân biệt giới tính -

06.

 

Những nghệ sĩ đương đại -

07.

 

Exercise 2

Bà anh ấy muốn anh ấy hoàn thành bài tập trước khi đi chơi với các bạn.

=> His grandma

before hanging out with his friends.

 

Cách anh ấy nói chuyện xuất phát từ trải nghiệm sống ở nhiều quốc gia khác nhau.

=> The way he speaks

in many different countries.

 

Công thức cho món ăn này đã được truyền lại trong gia đình cô ấy hàng trăm năm rồi.

=> This recipe has

in her family for centuries.

 

Việc sống ở 4 nước khác nhau từ lúc sinh ra đã nhào nặn lên bản sắc văn hóa của cô ấy.

=> Having lived in 4 different countries since birth really

.

 

Phụ nữ đã phải đấu tranh để giành được quyền bầu cử.

=> Women had to

.

 

Anh ấy phải đè nén cơn ợ hơi để không làm mất mặt bản thân trước bố mẹ cô ấy.

=> He had to

to not make a fool of himself in front of her parents.

 

Một cuộc sống gia đình không hạnh phúc có thể làm cản trở khả năng học tập của trẻ.

=> An unhappy family life may

.

 

Anh ấy không nhận ra rằng mình đang giới hạn khả năng phát triển của nhân viên bằng cách cho họ làm quá nhiều thứ một lúc.

=> He doesn't realize that he is

by making them do too many things at once.

💡 Gợi ý

been passed down

fight for the right to vote

insisted that he finish his homework

limiting his employees potential

suppress a burp

shaped her cultural identity

is derived from his living experiences

inhibit children’s learning

Muốn xem các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác? Bấm ngay vào trang IELTS Writing sample Essays trên tuhocielts.dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think young people should follow the traditions of their society. Others think that they should be free to behave as individuals. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background