Tours to remote areas are becoming more popular. Positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/04/2018 chủ đề du lịch (tourism): Tours to remote areas are becoming more popular. Positive/negative development? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo những mặt lợi và hại của vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc tổ chức tour đến các vùng sâu vùng xa

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc tổ chức tour đến các vùng sâu vùng xa mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những lợi ích đến từ việc tổ chức tour đến các vùng sâu vùng xa, những tác hại nó mang đến đến địa phương còn nghiêm trọng hơn

Insert Statement here...
Although this development is beneficial to the local residents in terms of economy and living conditions, it can have deleterious effects on the environment and the social security of these areas.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Tour to remote areas → tourist related service → create more employments → stable income for local dwellers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Development in employment rates → increase income tax → raise living standard → install water pipes + construct hospitals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
The construction of tourism facilities change the landscape → loss of habitat to local species
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Tourists scramming to the remoted communities → risk of security → tourists have disrespectful behavior to the local customs or involve in criminal acts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

In the present day, an increase in the number of

package tours to distant destinations
such as mountainous areas
mark a new tendency of the tourist industry
. Although this development is
beneficial to the local residents
in terms of economy and living conditions, it can
have deleterious effects on the environment
and the social security of these areas.

On the one hand, increasing package holidays to remote areas is

closely associated with the growth of the economy
. For one thing, this new trend in tourism can
create more employment
in the local areas as the job market for
tourist-related services
frequently needs human resources. This in turn
provides a stable income for local dwellers
. What is more, such development in employment rates could be equal to the increase in income tax contributions to the budget of local governments. As a result, local authorities can help
raise the living standards
of people, starting by having important infrastructure established like the installation of water pipes or construction of hospitals.

On the other hand, the development of package tours to remote areas may

act as a detriment to the local environment
as well as public security. Firstly, the construction of tourism facilities like hotels can
drastically change the landscape
of one area, meaning
the loss of habitat for local species
. Also, massive
hordes of tourists
scramming to these remote communities may lead to a serious risk of security as the tourists can have disrespectful behavior toward the customs of local people or involve themselves in criminal acts like
illegal trafficking
.

In sum, despite the advantages the rapid growth in popularity of organized tours to remote destinations could bring about, it is more likely to exert negative influences on these areas.

(288 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê những từ vựng cần thiết sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2 phía trên.

Package tours to distant destinations
/ˈpækəʤ tʊrz tu ˈdɪstənt ˌdɛstəˈneɪʃənz/
(noun). Các tour trọn gói tới những nơi xa xôi
vocab
Mark a new tendency of the tourist industry
/mɑrk ə nu ˈtɛndənsi ʌv ðə ˈtʊrəst ˈɪndəstri/
(verb). Đánh dấu một xu hướng mới cho ngành du lịch
Beneficial to the local residents
/ˌbɛnəˈfɪʃəl tu ðə ˈloʊkəl ˈrɛzɪdənts/
(adj). Có lợi cho dân địa phương
vocab
Have deleterious effects on the environment
/hæv ˌdɛləˈtɪriəs ɪˈfɛkts ɑn ði ɪnˈvaɪrənmənt/
(verb). Có những tác động xấu lên môi trường
vocab
To be closely associated with the growth of the economy
/tu bi ˈkloʊsli əˈsoʊsiˌeɪtəd wɪð ðə groʊθ ʌv ði ɪˈkɑnəmi/
(adj). Có liên hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế
vocab
Create more employment
/kriˈeɪt mɔr ɛmˈplɔɪmənt/
(verb). Tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn
vocab
Tourist-related services
/ˈtʊrəst-rɪˈleɪtɪd ˈsɜrvəsəz/
(noun). Các dịch vụ phục vụ cho khách du lịch
vocab
Provide stable income for local dwellers
/prəˈvaɪd ˈsteɪbəl ˈɪnˌkʌm fɔr ˈloʊkəl ˈdwɛlərz/
(verb). Mang lại thu nhập ổn định cho dân địa phương
vocab
Raise the living standards
/reɪz ðə ˈlɪvɪŋ ˈstændərdz/
(verb). Nâng tiêu chuẩn sống
Act as a detriment to the local environment
/ækt æz ə ˈdɛtrəmənt tu ðə ˈloʊkəl ɪnˈvaɪrənmənt/
(verb). Có hại cho môi trường địa phương
vocab
Drastically change the landscape
/ˈdræstɪkli ʧeɪnʤ ðə ˈlændˌskeɪp/
(verb). Thay đổi phong cảnh
vocab
The loss of habitat to local species
/ðə lɔs ʌv ˈhæbəˌtæt tu ˈloʊkəl ˈspiʃiz/
(noun). Môi trường sống của các loài địa phương bị mất đi
vocab
Hordes of tourists
/hɔrdz ʌv ˈtʊrəsts/
(noun). Các đám đông khách du lịch
vocab
Illegal trafficking
/ɪˈligəl ˈtræfɪkɪŋ/
(noun). Vận chuyển trái phép (ma tuý,...)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Sự tăng lên trong số lượng các tour trọn gọi tới những điểm đến xa xôi như các khu vực đồi núi đã đánh dấu xu hướng mới cho ngành du lịch.

 

=> An increase in the number of package tours to distant destinations such as mountainous areas has

.

 

 

2 Việc đốn rừng có thể ảnh hưởng rất xấu tới môi trường.

 

=> Deforestation can

.

 

 

3 Những gói nghỉ lễ tới những khu vực xa xôi tăng lên thì có liên hệ mật thiết với sự phát triển của nền kinh tế.

 

=> Increasing package holidays to remote areas

.

 

 

4 Những hoạt động kinh doanh này sẽ mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

 

=> Such business activities will

.

 

 

5 Việc xả rác ở khách du lịch chắc chắn có hại cho môi trường địa phương.

 

=> Littering among tourists definitely

.

 

 

6 Việc xây dựng các cơ sở vật chất du lịch như khách sạn có thể làm thay đổi phong cảnh của một khu vực đáng kể.

 

=> The construction of tourism facilities like hotels can

of one area.

 

 

7 Việc đốn gỗ bất hợp pháp sẽ dẫn tới sự mất mát môi trường sống đối với các loài địa phương.

 

=> Illegal logging will result in

.

💡 Gợi ý

is closely associated with the growth of the economy

provide stable income for local dwellers

have deleterious effects on the environment

the loss of habitat to local species

act as a detriment to the local environment

marked a new tendency of the tourist industry

drastically change the landscape

Làm tiếp đề cùng ngày Writing sample IELTS Task 1 ngày 21/04/2018 nhé!

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Các dịch vụ phục vụ cho khách du lịch

=>

01.
services

 

Nâng tiêu chuẩn sống

=> Raise the

02.

 

Vận chuyển trái phép (ma tuý,...)

=>

03.

 

Các đám đông khách du lịch

=>

04.
of tourists

 

Tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn

=> Create more

05.

 

Có lợi cho dân địa phương

=> Beneficial to the

06.

 

Các tour trọn gói tới những nơi xa xôi

=>

07.
to distant destinations

Dành chút thời gian làm tiếp đề Writing sample IELTS Task 2 ngày 07/04/2018 này nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Organized tour to remote areas and community is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and the environment?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background