Government should/should not allocate financial resource for art and culture. Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/04/2018 chủ đề chính phủ (government): Government should/should not allocate financial resource for art and culture. Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình đồng ý với ý kiến nào

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên do vì sao có ý kiến rằng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật không nên được nhận tài trợ từ nhà nước

  • Body 2: Vì DOL không đồng ý với ý kiến trên, DOL cũng chỉ ra những nguyên do vì sao các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nên được nhận tài trợ từ nhà nước

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật có ảnh hưởng quan trọng và nên được tài trợ

Insert Statement here...
I strongly support the latter view because we can significantly benefit from cultural activities.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Not support
Idea 1
Works of art are deemed as unnecessary → do not satisfy materialistic need → unfair while millions are living in poverty
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Government stop funding art and cultural programs → people pay for their own needs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Support
Idea 1
Art and culture contribute to social welfare → aside from decorative value, they have practical functions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: aesthetic building embraces functionality and harmony with the area
Idea 2
Promote social cohesion
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: culture festivals → strengthening the community and providing entertainment → benefit the rich and the poor

📝 Bài mẫu

Regarding

cultural activities
, some people propose a complete cut in government funding, while others argue that culture is
an indispensable aspect of our society
. I strongly support the latter view because we can significantly benefit from cultural activities.

Works of art such as songs or poems are sometimes deemed as unnecessary because they

do not satisfy any materialistic need
. To some people, it seems unfair to
use the government budget for recreational purposes
while millions are still living in poverty. Proponents of this view demand the government stop funding art and cultural programs; this way, people wanting leisure will have to pay for their own needs. However, I would say cultural activities are so important to our society; they warrant dedicated support at a national level.

First, it is simply wrong to think that art and culture do not

contribute to social welfare
. Aside from the
decorative value
, artistic works also have their
practical functions
; an aesthetic building embraces both functionality and harmony with the surrounding area, for example. Second, art and cultural activities are tools to
promote social cohesion
- the bond between people and people. Throughout history, cultural festivals such as Halloween have played a pivotal role in strengthening the community and providing entertainment. Therefore, it is safe to say that cultural funding by the government brings benefits to not only the rich but also the poor.

To summarize, while some people oppose government spending on cultural activities, I still side with the view that art and culture are essential to our life.

(254 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu những từ vựng hay thông qua bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Cultural activities
/ˈkʌlʧərəl ækˈtɪvətiz/
(noun). Các hoạt động văn hoá
vocab
A cut in government funding
/ə kʌt ɪn ˈgʌvərmənt ˈfʌndɪŋ/
(noun). Cắt giảm hỗ trợ từ nhà nước
vocab
An indispensable aspect of our society
/ən ˌɪndɪˈspɛnsəbəl ˈæˌspɛkt ʌv ˈaʊər səˈsaɪəti/
(noun). Một khía cạnh không thể thiếu trong xã hội
Do not satisfy any materialistic need
/du nɑt ˈsætəˌsfaɪ ˈɛni məˌtɪriəˈlɪstɪk nid/
(verb). Không đám ứng được nhu cầu vật chất
vocab
Use the government budget for recreational purposes
/juz ðə ˈgʌvərmənt ˈbʌʤɪt fɔr ˌrɛkriˈeɪʃənəl ˈpɜrpəsəz/
(verb). Dùng tiền nhà nước cho những mục tiêu tiêu khiển
vocab
Live in poverty
/lɪv ɪn ˈpɑvərti/
(verb). Sống trong nghèo khó
vocab
Warrant support at a national level
/ˈwɔrənt səˈpɔrt æt ə ˈnæʃənəl ˈlɛvəl/
(verb). Cần được ủng hộ trên toàn quốc
Contribute to social welfare
/kənˈtrɪbjut tu ˈsoʊʃəl ˈwɛlˌfɛr/
(verb). Góp phần vào phúc lợi xã hội
vocab
Decorative value
/ˈdɛkrətɪv ˈvælju/
(noun). Giá trị trang trí
Practical functions
/ˈpræktəkəl ˈfʌŋkʃənz/
(noun). Chức năng thực tế
Promote social cohesion
/prəˈmoʊt ˈsoʊʃəl koʊˈhiʒən/
(verb). Thúc đẩy sự gắn kết xã hội
vocab
Strengthen the community
/ˈstrɛŋθən ðə kəmˈjunəti/
(verb). Giúp cộng đồng vững mạnh
vocab
Play a pivotal role in something
/pleɪ ə ˈpɪvətəl roʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đóng vai trò quan chủ chốt trong việc gì đó
Side with something
/saɪd wɪð/
(verb). Đứng về phía nào đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Các hoạt động văn hoá

=>

02.

Sống trong nghèo khó

=> Live in

03.

Giá trị trang trí

=>

04.

Chức năng thực tế

=>

05.

Thúc đẩy sự gắn kết xã hội

=> Promote

06.

Góp phần vào phúc lợi xã hội

=> Contribute to

07.

Đứng về phía nào đó

=>

Xem thêm dạng khác trong Writing sample IELTS Task 2 ngày 21/04/2018.

Exercise 2:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Về các hoạt động văn hoá, một số người đề nghị cắt tiền tài trợ của nhà nước.

 

=> Regarding cultural activities, some people propose a complete

.

 

 

2 Nghệ thuật là một khía cạnh không thể thiếu của xã hội chúng ta.

 

=> Art is an

.

 

 

3 Các sản phẩm nghệ thuật thỉnh thoảng được cho là không cần thiết vì chúng không đáp ứng nhu cầu vật chất nào cả.

 

=> Works of art are sometimes deemed as unnecessary because they

.

 

 

4 Sử dụng tiền nhà nước cho mục đích tiêu khiển trong khi hàng triệu người đang sống trong nghèo khó được cho là không công bằng.

 

=> It seems unfair to

while millions are still living in poverty.

 

 

5 Các hoạt động văn hoá rất quan trọng đối với văn hoá của chúng ta; chúng cần được ủng hộ trên toàn quốc.

 

=> Cultural activities are so important to our society; they

.

 

 

6 Các lễ hội văn hoá như Halloween đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cộng đồng trở nên vững mạnh.

 

=> Cultural festivals such as Halloween have played a pivotal role in

.

 

 

7 Giáo dục đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển một xã hội lành mạnh.

 

=> Education

in developing a well-functioning society.

💡 Gợi ý

strengthening the community

cut in government funding

use the government budget for recreational purposes

plays a pivotal role

indespensable aspect of our society

warrants dedicated support at a national level

do not satisfy any materialistic need

Làm tiếp đề cùng ngày Writing sample IELTS Task 1 ngày 07/04/2018 nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people think the government funding should not be used for supporting art and culture, others think supporting cultural activities may be beneficial for the population and the culture. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background