Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 22/06/2024

Chủ đề Technology là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích khía cạnh công nghệ giúp mọi người có nhiều thời gian rảnh hơn.

 • Body 2: DOL chứng minh quan điểm công nghệ hiện đại không mang lại thời gian rảnh nhiều hơn cho mọi người.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Modern machines enable a lifestyle with more leisure time.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: home appliances help save time in doing housework.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: vacuum cleaner robots help to clean house floors.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Brief conclusion: affirming technology's benefits for increasing free time.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Modern technology does not bring more free time
Idea 1
Those with difficult economic circumstances
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: modern devices are exorbitant for them.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: they still have to do housework manually >> gaining little leisure time.
Idea 2
High-income individuals busy with work.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: they can afford modern equipment >< use spare time for additional jobs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Reason: Society emphasizes career and wealth >> time freed up by technology being used for work.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Brief conclusion: the expectation of increased free time in the 21st century may not hold true.

📝 Bài mẫu

Given the

unprecedented growth of advanced technology
, people in today’s society were predicted to enjoy more free time than ever before. This essay will argue that this expectation has only come true to a certain extent because there are still a large number of people who remain busy even in their free time regardless of technological advancements.

On the one hand, it is undeniable that

the advent of different machines
and devices has paved the way for a lifestyle that allows people to enjoy greater leisure time. As far as home appliances are concerned, household chores no longer
deprive people of their free time
because these tasks can be performed by a range of modern equipment. Take
vacuum cleaner robots
as an example. These small
portable devices
can sweep, vacuum, and mop the entire house automatically with their sensors, meaning that people do not have to worry about spending time polishing their house floors. With the
assistance of advanced technology
, people can obviously have more time to rest, socialize, and enjoy their pastimes.

However, for those who are from

low socioeconomic backgrounds
, modern equipment is usually
deemed exorbitant
, and many of them cannot afford these devices. The result is that little difference is made to their leisure time as they still have to
do housework manually
. Regarding people with
generous incomes
, while they can
invest in state-of-the-art machines
and devices to help with work around the house at ease, they tend to use their spare time to finish remaining work at companies or devote it to another job. It is not uncommon for modern people to
juggle multiple jobs
or carry work home, which is rooted in the fact that today’s society has an inclination to
attach paramount importance to career and wealth
. This causes people to use the time, supposed to be freed by technology, in order to work. For these reasons, the notion that people living in the twenty-first century would have more free time might not be true.

In conclusion, I acknowledge why there were predictions that modern people would have more free time than ever before because of improvements in technology. Such expectations, nonetheless, might only be true for some people who truly enjoy their free time, whereas those who

sacrifice their leisure time for work
might experience few differences in their amount of leisure time compared to the past.

(398 words)

📚 Vocabulary

unprecedented growth of advanced technology
/ʌnˈpresɪdɛntɪd ɡroʊθ ʌv ədˈvænst ˈtɛknɑlədʒi/
(noun). sự phát triển chưa từng có của công nghệ tiên tiến
vocab
the advent of different machines
/ðə ˈædvɛnt ʌv ˈdɪfərənt məˈʃinz/
(noun). sự ra đời của các loại máy móc khác nhau
vocab
deprive people of their free time
/dɪˈpraɪv ˈpipəl ʌv ðer friː taɪm/
(verb). tước đi thời gian rảnh rỗi của mọi người
vocab
vacuum cleaner robot
/ˈvækjum ˈklinər ˈroʊbɑt/
(noun). robot hút bụi
vocab
portable device
/ˈpɔrtəbl dɪˈvaɪsɪ/
(noun). thiết bị cầm tay
vocab
assistance of advanced technology
/əˈsɪstəns ʌv ədˈvænst tɛkˈnɑlədʒi/
(noun). sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến
vocab
low socioeconomic background
/loʊ ˌsoʊsiəʊˌɪkəˈnɑmɪk ˈbækˌɡraʊnd/
(noun). nền tảng kinh tế xã hội thấp
vocab
be deemed exorbitant
/biː diːmd ɪɡˈzɔrbɪtənt/
(verb). được coi là quá đắt đỏ
vocab
do housework manually
/duː ˈhaʊswɜrk ˈmænjuəli/
(verb). tự tay làm việc nhà
vocab
generous income
/ˈdʒɛnərəs ˈɪnkʌm/
(noun). thu nhập hậu hĩnh
vocab
invest in state-of-the-art machines
/ɪnˈvɛst ɪn steɪt ʌv ðə ˈɑrt məˈʃinz/
(verb). đầu tư vào máy móc hiện đại
vocab
juggle multiple jobs
/ˈdʒʌɡəl ˈmʌltəpl ʤɑbz/
(verb). đảm nhận nhiều công việc
vocab
attach paramount importance to career and wealth
/əˈtætʃ ˈpɛrəˌmaʊnt ɪmˈpɔrtəns tuː kəˈrɪr ænd wɛlθ/
(verb). coi trọng sự nghiệp và sự giàu có
vocab
sacrifice their leisure time for work
/ˈsækrəˌfaɪs ðer ˈliʒər taɪm fɔr wɜrk/
(verb). hy sinh thời gian rảnh rỗi cho công việc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

được coi là quá đắt đỏ

02.

tự tay làm việc nhà

03.

thu nhập hậu hĩnh

04.

đầu tư vào máy móc hiện đại

05.

đảm nhận nhiều công việc

06.

coi trọng sự nghiệp và sự giàu có

07.

hy sinh thời gian rảnh rỗi cho công việc

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “It was predicted that people living in the twenty-first century would have more free time than ever before because of improvements in technology. To what extent has this prediction come true.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background