Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 23/04/2022

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao mọi người nên học từ những trải nghiệm thực tiễn

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao mọi người nên học từ sách báo và phim ảnh

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While I acknowledge that there are still a certain number of people who prefer the latter, I think that it is more reasonable to widen young people’s knowledge via books and movies.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Real-life experiences
Idea 1
The provision of practical knowledge
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Offer individuals the authentic sensation & a long-lasting understanding of a myriad of subjects
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: participating in making ceramics greatly enhances people’s comprehension of the process
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Learning through books and movies
Idea 1
Financial affairs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Written form of texts and films cost much less considerable amount of money
Idea 2
The variety of contents
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Advancements in technology have facilitated the growth of the Internet => proliferation of movies has been encouraged, which fosters the diversity of data

📝 Bài mẫu

Juveniles these days

demonstrate their personal preference for
different media such as books and films instead of putting emphasis on
hands-on experiences
when learning. While I acknowledge that there are still a certain number of people who prefer the latter, I think that it is more reasonable to widen young people’s knowledge via books and movies.

Those who advocate the paramount importance of real-life experiences in learning may point to its provision of

practical knowledge
. It goes without saying that firsthand experiences offer individuals the
authentic sensation
as well as a long-lasting understanding of a myriad of subjects. For example, in comparison to reading about the production of ceramics through books, participating in making them greatly enhances people’s comprehension of its process, which will definitely last longer in our memory and the experience will not be ever replaced.

Learning through books and movies, on the other hand, is more recommendable in terms of

financial affairs
and the variety of contents. With regard to the former, written form of texts and films cost much less considerable amount of money compared to the payment for hands-on experiences. A book about the history and geography of Hoi An - an ancient town in central Vietnam, for instance, is undoubtedly much more
affordable
compared to a journey to this breathtaking hotspot. Looking at the second idea,
advancements in technology
have facilitated the growth of the Internet where the proliferation of movies has been encouraged, which
fosters the diversity of data
that people can utilize for learning purposes. The process of obtaining new knowledge is supported by a wide range of content, which makes the attempt to gain firsthand experience become meaningless.

In conclusion, although I acknowledge that the role of offering pragmatic knowledge of real-life experiences is undeniable, from my perspective, the inexpensive cost and diversified content of books and movies make them a more possible approach to

widen one’s horizon
.

(321 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list những từ được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi qua bảng dưới đây.

to demonstrate one's personal preference for something
/tuː ˈdɛmənstreɪt wʌnz ˈpɜːsnl ˈprɛfərəns fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thể hiện sở thích cá nhân của một người đối với một cái gì đó
vocab
hands-on experiences
/hændz-ɒn ɪksˈpɪərɪənsɪz/
(noun). kinh nghiệm thực tế
vocab
practical knowledge
/ˈpræktɪkəl ˈnɒlɪʤ/
(noun). kiến thức thực tế
vocab
authentic sensation
/ɔːˈθɛntɪk sɛnˈseɪʃən/
(noun). cảm giác chân thực
vocab
financial affairs
/faɪˈnænʃəl əˈfeəz/
(noun). vấn đề tài chính
vocab
affordable
/əˈfɔːdəbl/
(adj). giá cả phải chăng
vocab
advancements in technology
/ədˈvɑːnsmənts ɪn tɛkˈnɒləʤi/
(noun). những tiến bộ trong công nghệ
vocab
to foster the diversity of data
/tuː ˈfɒstə ðə daɪˈvɜːsɪti ɒv ˈdeɪtə/
(verb). thúc đẩy sự đa dạng của dữ liệu
vocab
to widen one’s horizon
/tuː ˈwaɪdn wʌnz həˈraɪzn/
(verb). mở rộng tầm nhìn của một người
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Thanh thiếu niên ngày nay thể hiện sở thích cá nhân của họ đối với các phương tiện khác nhau như sách và phim thay vì chú trọng vào kinh nghiệm thực hành khi học.

=> Juveniles these days demonstrate their

for different media such as books and films instead of putting emphasis on hands-on experiences when learning.

 

2 Những tiến bộ trong công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Internet, khuyến khích sự gia tăng số lượng của các bộ phim, thúc đẩy sự đa dạng của dữ liệu mà mọi người có thể sử dụng cho mục đích học tập.

=> Advancements in technology have facilitated the growth of the Internet where the proliferation of movies has been encouraged, which fosters

that people can utilize for learning purposes.

 

3 Những tiến bộ trong công nghệ cho phép chúng tôi tiến hành nhiều khía cạnh hoạt động của mình hiệu quả hơn nhiều so với chỉ một vài năm trước đây.

=>

allow us to conduct many aspects of our operations far more efficiently than just a few years ago.

 

4 Kinh nghiệm thực tế có thể củng cố những gì đã được dạy qua các bài giảng.

=>

can reinforce what has been taught through lectures.

💡 Gợi ý

hands-on experiences

personal preference

the diversity of data

advancements in technology

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Kiến thức thực tế

02.

Cảm giác chân thực

03.

Vấn đề tài chính

04.

Giá cả phải chăng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Nowadays young people mostly learn by reading books or watching movies and TV shows, rather than personal experiences. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree-Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background