Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 30/04/2022

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những lợi ích khi mọi người được yêu cầu làm những công việc tình nguyện

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những bất cập khi mọi người được yêu cầu làm những công việc tình nguyện

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Although there are some drawbacks to this policy, I believe it is generally beneficial to society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Benefits
Idea 1
Develop a sense of responsibility and community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Helping out people with whom they are familiar => feel more thankful and personally connected
Idea 2
Alleviate social problems and improve the quality of life
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Developed group chats on social media to create an exercise-buddy program => encourage people to do more physical activities
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
An interruption in their studies or their work
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A stressor on the younger generation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many already have multiple responsibilities to tend to => some may object & think that they are stripped of their freedom

📝 Bài mẫu

Many people are currently

proposing a solution
to solve problems in the local area: have young people
do volunteer, unpaid work
to help people in their neighborhood. Although there are some drawbacks to this policy, I believe it is generally beneficial to society.

There are various benefits to this

mandatory
volunteer work. Firstly, it will help young people
develop a sense of responsibility and community
. By helping out people with whom they are familiar when growing up, they will feel more thankful and personally connected with their neighborhood. Secondly, through unpaid volunteer work, young people can
significantly alleviate social problems
and
improve the quality of life
in their community. Younger people nowadays are
more open-minded and creative
, which means when they
channel these strengths into solving local problems
, new solutions will arise. For example, many have developed group chats on social media to create an exercise-buddy program, encouraging people to do more physical activities.

However, there are still some disadvantages associated with this policy. The first drawback is that the time devoted to voluntary work will be

an interruption in their studies or their work
. Many students can easily forget knowledge learned after just a few months of not continuing their studies. The second drawback is that if this policy is mandatory, it can
pose a stressor
on the younger generation. For example, many already
have multiple responsibilities to tend to
, like taking care of their siblings, working for their families, or struggling to study or find a job. Adding yet another one will cause them to carry out the volunteer work carelessly. Some may even
publicly object to
it, thinking that they are
stripped of their freedom
.

In conclusion, it is undeniable that this policy carries some disadvantages, especially for

people in underdeveloped areas
. However, I think that if it is encouraged, rather than
mandated
, it is generally advantageous.

(312 words)

📚 Vocabulary

Propose a solution
/prəˈpoʊz ə səˈluʃən/
(verb). Đề xuất giải pháp
vocab
Do volunteer, unpaid work
/du ˌvɑlənˈtɪr, ənˈpeɪd wɜrk/
(verb). Làm công việc tình nguyện, việc không công
vocab
Mandatory
/ˈmændəˌtɔri/
(adj). Bắt buộc
vocab
Develop a sense of responsibility and community
/dɪˈvɛləp ə sɛns ʌv riˌspɑnsəˈbɪləti ænd kəmˈjunəti/
(verb). Xây dựng tính trách nhiệm và tính cộng đồng
vocab
Significantly alleviate social problems
/sɪgˈnɪfɪkəntli əˈliviˌeɪt ˈsoʊʃəl ˈprɑbləmz/
(verb). Giảm thiểu đáng kể các vấn đề xã hội
vocab
Improve the quality of life
/ɪmˈpruv ðə ˈkwɑləti ʌv laɪf/
(verb). Cải thiện chất lượng cuộc sống
vocab
More open-minded and creative
/mɔr ˈoʊpən-ˈmaɪndəd ænd kriˈeɪtɪv/
(adj). Suy nghĩ thoáng và sáng tạo hơn
vocab
Channel these strengths into solving local problems
/ˈʧænəl ðiz strɛŋkθs ˈɪntu ˈsɑlvɪŋ ˈloʊkəl ˈprɑbləmz/
(verb). Dùng những điểm mạnh để giải quyết các vấn đề địa phương
vocab
Interruption in their studies or their work
/ˌɪntəˈrʌpʃən ɪn ðɛr ˈstʌdiz ɔr ðɛr wɜrk/
(noun). Sự gián đoạn trong công việc hoặc học tập
vocab
Pose a stressor
/poʊz ə ˈstrɛsər/
(verb). Gây áp lực
vocab
Have multiple responsibilities to tend to
/hæv ˈmʌltəpəl riˌspɑnsəˈbɪlətiz tu tɛnd tu/
(verb). Có nhiều trách nhiệm phải giải quyết
vocab
Publicly object to it
/ˈpʌblɪkli ˈɑbʤɛkt tu ɪt/
(verb). Phản đối một cách công khai
vocab
To be stripped of their freedom
/tu bi strɪpt ʌv ðɛr ˈfridəm/
(verb). Bị tước đi quyền tự do
vocab
People in underdeveloped areas
/ˈpipəl ɪn ˌʌndərdɪˈvɛləpt ˈɛriəz/
(noun). Những người ở khu vực kém phát triển
vocab
Mandate something
/ˈmænˌdeɪt/
(verb). Làm cho việc gì trở nên bắt buộc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều người đang đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề ở khu vực địa phương.

=> Many people are currently

to solve problems in the local area.

 

2 Những người trẻ bị bắt làm công việc tình nguyện, việc không công để giúp đỡ những người trong khu vực của họ.

=> Young people are obligated

to help people in their neighborhood.

 

3 Làm việc tình nguyên cho phép những người trẻ xây dựng tính trách nhiệm và tính cộng đồng.

=> Doing volunteer work will allow youngsters to develop a

.

 

4 Những người trẻ ngày nay đã suy nghĩ thoáng và sáng tạo hơn.

=> Younger people nowadays are

💡 Gợi ý

sense of responsibility and community

proposing a solution

to do volunteer, unpaid work

more open-minded and creative.

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Bắt buộc

02.

Vấn đề xã hội

03.

Chất lượng cuộc sống

04.

Làm cho việc gì trở nên bắt buộc

Đừng quên tham khảo thêm các bài viết mẫu IELTS Task 2 chất lượng trên website dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background