Despite the availability of many translation softwares, it is still beneficial to learn a language? Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những lợi ích khi dịch máy

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao tự học ngôn ngữ vẫn có nhiều thuận lợi hơn

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Despite this development, I hold the belief that the process of obtaining lingual knowledge is still beneficial in terms of career prospects and cultural experience.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Machine translation can bring greater benefits
Idea 1
Speed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Computer programs can translate texts much faster than human translators
Idea 2
A variety of languages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Artificial intelligence software is capable of translating multiple languages
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Google Translate
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
A clear comprehension of languages is more advantageous
Idea 1
Working
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The more languages individuals can master, the more chances of job promotion they may be offered
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The world = a global village => international trade has enhanced cross-border communication and cooperation => proficiency in languages provides people with many employment opportunities and eventual success in life
Idea 2
Cultural exposure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Language is one of the authentic reflections of its culture => linguistic learning provides cultural experience that electronic translators fail to deliver

📝 Bài mẫu

Advancement in technology has fostered the availability of operating systems that can translate text automatically. Despite this development, I hold the belief that the process of

obtaining lingual knowledge
is still beneficial in terms of
career prospects
and cultural experience.

It goes without saying that

machine translation
can bring greater benefits in terms of speed and a variety of languages. Regarding the former, it is undeniable that computer programs can translate texts much faster than human translators, making the former a much better option when the time given is limited or when only an approximate or summary translation is needed. Concerning the second advantage,
artificial intelligence software
is capable of translating multiple languages. A prime example of this is Google Translate, as it can instantly recognise and translate up to one hundred languages,
thereby
being used basically throughout the entire world.

Nevertheless, I think that having a clear comprehension of languages is more advantageous in working and experiencing the culture. Some may say that the more languages individuals can master, the more chances of

job promotion
they may be offered. Since the world has virtually been a global village in which
international trade
has
enhanced cross-border communication and cooperation
. The
proficiency
in languages, thus, provides people with many employment opportunities and eventual success in life. Another benefit that is worth considering is the
cultural exposure
that one may have when discovering any language. Undoubtedly, language is one of the authentic reflections of its culture; thus, linguistic learning would play a pivotal role in the provision of cultural experience that electronic translators fail to deliver.

In conclusion, although machine translation software can produce less accurate texts, faster translation and the range of language options it can offer are undeniably convenient. As such, I am of the opinion that studying languages still holds an irreplaceable role.

(305 words)

📚 Vocabulary

to obtain lingual knowledge
/tuː əbˈteɪn ˈlɪŋgwəl ˈnɒlɪʤ/
(verb). tiếp thu kiến thức ngôn ngữ
vocab
career prospects
/kəˈrɪə ˈprɒspɛkts/
(noun). triển vọng nghề nghiệp
vocab
machine translation
/məˈʃiːn trænsˈleɪʃən/
(noun). dịch máy
vocab
thereby
/ðeə'bai/
(adv). bằng cách ấy
vocab
artificial intelligence software
/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ɪnˈtɛlɪʤəns ˈsɒftweə/
(noun). phần mềm trí tuệ nhân tạo
vocab
job promotion
/ʤɒb prəˈməʊʃən/
(noun). thăng chức
vocab
international trade
/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl treɪd/
(noun). thương mại quốc tế
vocab
to enhance cross-border communication and cooperation
/tuː ɪnˈhɑːns krɒs-ˈbɔːdə kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ænd kəʊˌɒpəˈreɪʃən/
(verb). tăng cường giao tiếp và hợp tác xuyên biên giới
vocab
proficiency
/prəˈfɪʃənsi/
(noun). khả năng, sự thông thạo
vocab
cultural exposure
/ˈkʌlʧərəl ɪksˈpəʊʒə/
(noun). tiếp xúc văn hóa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Tôi tin rằng quá trình tiếp thu kiến thức ngôn ngữ vẫn có lợi về mặt triển vọng nghề nghiệp và trải nghiệm văn hóa.

=> I hold the belief that the process of

lingual knowledge is still beneficial in terms of career prospects and cultural experience.

 

2 Tôi đã có một cuộc trò chuyện với sếp về triển vọng nghề nghiệp của mình.

=> I had a long talk with my boss about my

.

 

3 Thế giới hầu như là một ngôi làng toàn cầu, trong đó thương mại quốc tế đã tăng cường giao tiếp và hợp tác xuyên biên giới.

=> The world has virtually been a global village in which international trade has

cross-border communication and cooperation.

 

4 Những người tham gia có được sự tiếp xúc văn hóa mà khách du lịch bình thường không thể đạt được.

=> Participants get a

unattainable by ordinary tourists.

💡 Gợi ý

enhanced

career prospects

obtaining

cultural exposure

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Dịch máy

02.

Phần mềm trí tuệ nhân tạo

03.

Khả năng, sự thông thạo

04.

Thăng chức

Theo dõi DOL để cập nhật ngay bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho các đề mới nhất nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Although there is a lot of translation software available, learning a language could still be advantageous. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20