Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 21/04/2022

Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao ba mẹ nên nhận hình phạt khi con mình lầm lỗi

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao mỗi cá nhân nên tự chịu trách nhiệm về hành động lỗi lầm của mình

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
From my perspective, however, exerting discipline on parents for their children’s wrongdoings is not justified as every individual is responsible for their own actions and kids are also influenced by other factors. 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Parents ought to primarily take accountability for their children’s malpractice
Idea 1
Parents are supposed to be role models for their offspring
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • juveniles’ misbehaviors which violate the law may derive from observation of their parents
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • if parents are offenders who cheat others for money, their children would commit the same crime in possible cases in the future
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Punishment should not be inflicted on parents when their offsprings break the law
Idea 1
Individuals’ responsibility for their actions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Each person has his or her own will => morally wrong and may habour resentment and ill-will when people are punished for the acts that they did not perform
Idea 2
Children are influenced by not only parents but also other factors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Frequent exposure to toxic friends at school or violent topics on social media => evoke the child’s irritability and temperament => root of crime-committing activities

📝 Bài mẫu

People usually

put the blame for
juvenile delinquency
on parents. From my perspective, however,
exerting discipline
on parents for their children’s wrongdoings is not justified as every individual is responsible for their own actions and kids are also influenced by other factors.

Parents ought to primarily

take accountability for
their children’s
malpractice
as they are supposed to be role models for their offspring from the early days of kids' lives. It could be true that juveniles’ misbehaviors which
violate the law
may derive from observation of their parents. And since youngsters are acutely sensitive, they can be affected at ease. For example, if parents are offenders who cheat others for money, their children would suppose it as normal and consequently commit the same crime in possible cases in the future.

Notwithstanding the aforementioned arguments, I hold the belief that punishment should not be inflicted on parents when their offsprings break the law. The first reason can be attributed to individuals’ responsibility for their actions. Each person is a separate individual who has his or her own will in engaging in a myriad of activities. It is, therefore, morally wrong and may

habour resentment
and
ill-will
when people are punished for the acts that they did not perform. Another point worth mentioning is that children are influenced by not only parents but also other factors such as peers or
anti-social content
on the Internet. Frequent exposure to toxic friends at school or violent topics on social media, for instance, may
evoke the child’s irritability and temperament
, which could be the potential root of
crime-committing activities
. Therefore, it is reasonable to assume that other parties should share responsibility for children’s evil deeds.

In conclusion, although parents play a crucial role in setting examples for their children, I am of the opinion that it is unjustified to accuse them of their children’s dirty deeds because of individual liability for their actions and other exterior influential parties.

(325 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu nghĩa các từ vựng xuất hiện trong bài

vừa rồi.

to lay (put) the blame (for something)on somebody
/tuː leɪ (pʊt) ðə bleɪm (fɔː ˈsʌmθɪŋ)ɒn ˈsʌmbədi/
(verb). đổ lỗi (cho một cái gì đó) cho ai đó
vocab
juvenile delinquency
/ˈʤuːvɪnaɪl dɪˈlɪŋkwənsi/
(noun). tội phạm vị thành niên
vocab
to exert discipline
/tuː ɪgˈzɜːt ˈdɪsɪplɪn/
(verb). thi hành kỷ luật
vocab
crime-committing activity
/kraɪm-kəˈmɪtɪŋ ækˈtɪvɪti/
(noun). hoạt động phạm tội
vocab
to take accountability for something
/tuː teɪk əˌkaʊntəˈbɪlɪti fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). chịu trách nhiệm về một cái gì đó
vocab
malpractice
/ˌmælˈpræktɪs/
(noun). hành động sai trái, hành động bất chính
vocab
to violate the law
/tuː ˈvaɪəleɪt ðə lɔː/
(verb). vi phạm pháp luật
vocab
to habour resentment
/tuː ˈhɑːbə rɪˈzɛntmənt/
(verb). gieo rắc sự oán giận
vocab
ill-will
/ˈɪlˈwɪl/
(noun). ý xấu
vocab
anti-social content
/ˈænti-ˈsəʊʃəl ˈkɒntɛnt/
(noun). nội dung chống đối xã hội
vocab
to evoke the child’s irritability and temperament
/tuː ɪˈvəʊk ðə ʧaɪldz ˌɪrɪtəˈbɪlɪti ænd ˈtɛmpərəmənt/
(verb). khơi gợi sự cáu kỉnh và tính khí của đứa trẻ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong

nhé!

Exercise 1:

1 Thẩm phán đổ lỗi cho người điều khiển chiếc xe gây ra tai nạn.

=> The judge

for the accident on the driver of the car.

 

2 Mọi người tin tưởng những nhà lãnh đạo không nhanh chóng đổ lỗi cho người khác nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, mà thay vào đó là những người chịu trách nhiệm khi có hậu quả xảy ra.

=> People trust leaders who aren't quick to blame others if things don't go as planned, but who instead

their role in the consequences.

 

3 Tha thứ hay nuôi dưỡng lòng oán hận, chúng ta đều có quyền lựa chọn nhưng điều chúng ta không thể lựa chọn chính là hậu quả.

=> To forgive or to

, is a choice we all have but what we can't choose, are the consequences.

 

4 Những người vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

=> Those who

will certainly be punished.

💡 Gợi ý

violate the law

take accountability for

harbour resentment

laid the blame

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Tội phạm vị thành niên

02.

Thi hành kỷ luật

03.

Hoạt động phạm tội

04.

Hành động sai trái, hành động bất chính

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample It is argued that the parents of children who break the rules should be punished in some ways as parents are responsible for the children's actions. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree-Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background