Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 27/01/2024

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích 2 bất lợi của việc đi xa nhà để học đại học.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lợi ích của việc đi xa nhà để học đại học.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Drawbacks
Idea 1
Costs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Impose a financial burden on students >>> reason: the costs of accommodation, food, and transportation >>> the stress of academic life.
Idea 2
Mental health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Homesickness and loneliness >>> affecting their mental well-being >>> Anti-thesis: the problem impacts individuals temporarily.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Benefits
Idea 1
Personal growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The opportunity for independence >>> navigate life's challenges independently >>> fostering resilience and maturity.
Idea 2
Academic success
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Provides an environment conducive >>> without the distractions of home >>> dedicate more time and energy to studies >>> improved academic performance.

📝 Bài mẫu

In today's interconnected world, the decision regarding whether to stay at home or venture to another city for university education is a pivotal one for many students. While both options offer unique advantages and challenges, I firmly believe that the benefits of living away from home outweigh the drawbacks.

Moving away from home for university education

poses challenges
related to costs and mental health. Regarding the former, this option can
impose a financial burden on students
as the costs of accommodation, food, and transportation in a new city can
strain already tight budgets,
adding to the stress of academic life. Concerning the second issue,
feelings of homesickness and loneliness
are common among students living away from home,
affecting their mental well-being and academic performance
. Nevertheless, I believe that this problem is not significant as it usually impacts individuals temporarily as they would gradually
get accustomed
to their new life.

In my opinion, living away from home

offers tremendous advantages
that contribute to personal growth and academic success. Chief among these is
the opportunity for independence and self-reliance
. Away from the safety net of familial support, students can
learn to navigate life's challenges independently
,
fostering resilience and maturity
. Moreover, living away from home provides students with
an environment conducive
to academic focus and achievement. Without
the distractions of home
, such as familial obligations and household chores, students can
dedicate more time and energy to their studies
, and thus this heightened focus often translates into
improved academic performance
and
a deeper understanding of course material
.

In conclusion, while living away from home for a university education can be challenging in terms of costs and mental well-being, the positives far outweigh the negatives. The personal growth and academic opportunities afforded by this experience are invaluable in

shaping students into well-rounded individuals
prepared to
tackle the challenges
of the modern world.

(311 words)

📚 Vocabulary

pose challenges
/ˈpəʊz ˈʧælɪnʤɪz/
(verb). đặt ra những thách thức
vocab
impose a financial burden on students
/ɪmˈpəʊz ə faɪˈnænʃᵊl ˈbɜːdᵊn ɒn ˈstjuːdᵊnts/
(verb). tạo gánh nặng tài chính cho sinh viên
vocab
strain already tight budgets
/streɪn ɔːlˈrɛdi taɪt ˈbʌʤɪts/
(verb). làm căng thẳng ngân sách vốn đã eo hẹp
vocab
feelings of homesickness and loneliness
/ˈfiːlɪŋz ɒv ˈhəʊmsɪknəs ænd ˈləʊnlɪnəs/
(noun). cảm giác nhớ nhà và cô đơn
vocab
affect their mental well-being and academic performance
/əˈfɛkt ðeə ˈmɛntᵊl wɛl-ˈbiːɪŋ ænd ˌækəˈdɛmɪk pəˈfɔːməns/
(verb). ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và kết quả học tập của họ
vocab
get accustomed
/ɡɛt əˈkʌstəmd/
(verb). làm quen
vocab
offer tremendous advantages
/ˈɒfəz trɪˈmɛndəs ədˈvɑːntɪʤɪz/
(verb). mang lại những lợi ích to lớn
vocab
the opportunity for independence and self-reliance
/ði ˌɒpəˈʧuːnəti fɔːr ˌɪndɪˈpɛndəns ænd sɛlf-rɪˈlaɪəns/
(noun). cơ hội cho sự độc lập và tự chủ
vocab
learn to navigate life's challenges independently
/lɜːn tuː ˈnævɪɡeɪt laɪfs ˈʧælɪnʤɪz ˌɪndɪˈpɛndəntli/
(verb). học cách tự đối mặt với những thách thức của cuộc sống
vocab
foster resilience and maturity
/ˈfɒstər rɪˈzɪliəns ænd məˈʧʊərəti/
(verb). thúc đẩy sự kiên cường và sự trưởng thành
vocab
an environment conducive
/ən ɪnˈvaɪərənmənt kənˈdjuːsɪv/
(noun). một môi trường thuận lợi
vocab
the distractions of home
/ðə dɪˈstrækʃᵊnz ɒv həʊm/
(noun). những phiền nhiễu ở nhà
vocab
dedicate more time and energy to their studies
/ˈdɛdɪkeɪt mɔː taɪm ænd ˈɛnəʤi tuː ðeə ˈstʌdiz/
(verb). dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho việc học tập của họ
vocab
improved academic performance
/ɪmˈpruːvd ˌækəˈdɛmɪk pəˈfɔːməns/
(noun). kết quả học tập được cải thiện
vocab
a deeper understanding of course material
/ə ˈdiːpər ˌʌndəˈstændɪŋ ɒv kɔːs məˈtɪəriəl/
(noun). hiểu sâu hơn về nội dung khóa học
vocab
shape students into well-rounded individuals
/ˈʃeɪp ˈstjuːdᵊnts ˈɪntuː wɛl-ˈraʊndɪd ˌɪndɪˈvɪʤuəlz/
(verb). định hình học sinh thành những cá nhân toàn diện
vocab
tackle the challenges
/ˈtækᵊl ðə ˈʧælɪnʤɪz/
(verb). giải quyết những thách thức
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Dự án mới sẽ đặt ra những thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua.

--> The new project will

that we need to overcome.

 

2 Việc tăng học phí sẽ tạo gánh nặng tài chính cho sinh viên.

--> The increase in tuition fees will

.

 

3 Những chi phí y tế bất ngờ đã làm căng thẳng ngân sách vốn đã eo hẹp của chúng tôi.

--> The unexpected medical expenses

.

 

4 Chuyển đến một thành phố mới thường mang lại cảm giác nhớ nhà và cô đơn.

--> Moving to a new city often brings

.

 

5 Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và kết quả học tập của học sinh.

--> Lack of sleep can

.

 

6 Cần có thời gian để làm quen với lịch học mới.

--> It takes time to

to the new school schedule.

 

7 Học ngôn ngữ thứ hai có thể mang lại những lợi ích to lớn trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay.

--> Learning a second language can

in today's globalized world.

 

8 Du học mang lại cơ hội cho sự độc lập và tự chủ cho sinh viên.

--> Studying abroad provides students with

.

 

Đại học giúp sinh viên học cách tự đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

--> College helps students

.

💡 Gợi ý

offer tremendous advantages

impose a financial burden on students

get accustomed

strained our already tight budget

learn to navigate life's challenges independently

pose challenges

the opportunity for independence and self-reliance

feelings of homesickness and loneliness

affect students' mental well-being and academic performance

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

thúc đẩy sự kiên cường và sự trưởng thành

02.

một môi trường thuận lợi

03.

những phiền nhiễu ở nhà

04.

dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho việc học tập của họ

05.

kết quả học tập được cải thiện

06.

sự hiểu sâu hơn về nội dung khóa học

07.

định hình học sinh thành những cá nhân toàn diện

08.

giải quyết những thách thức

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In some countries, university students live at home, while in other countries university students go to other cities rather than live with their family. Do you think the benefits of living away from home outweigh the disadvantages?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background