Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024 dạng Process: The diagram below illustrate how recycled paper is made. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả 2 bước đầu của quá trình tái chế giấy đã qua sử dụng.

  • Body 2: DOL mô tả 2 bước còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
This process includes four main phases
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Beginning: making of pulp >>> ending: the production of recycled paper.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Move the used paper into a mixture of water >>> broken down into individual fibers >>> a filtration process.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Cleaning >>> the cleaned pulp through a drying process >>> the dried paper is wounded into rolls of recycled paper.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given diagram presents the stages involved in the process of

recycling paper
.

Overall, this process includes four main phases, beginning with the making of

pulp
and ending in the production of recycled paper.

In the first step of the recycling process, used paper is placed on a

conveyor belt
which moves it into a mixture of water and
chemical agents
, where the paper is broken down into
individual fibers
, forming
a slurry-like pulp
as a result. Next, the slurry
undergoes
a
filtration process
to
assist in the removal of impurities
.

This is followed by a stage of thorough cleaning, in which water, soap, and air are used to wash the pulp and

eliminate ink residues
before more water and chemicals are added to
enhance
the removal process. In the fourth stage, the cleaned pulp is poured onto another conveyor belt, which carries the pulp through a drying process involving the use of
heated rollers
to remove the water. Finally, the dried paper is then
wounded into
rolls of recycled paper, ready for use or distribution.

(176 words)

📚 Vocabulary

recycling paper
/ˌriːˈsaɪklɪŋ ˈpeɪpə/
(noun). tái chế giấy
vocab
pulp
/pʌlp/
(noun). bột giấy
vocab
a conveyor belt
/ə kənˈveɪə bɛlt/
(noun). băng tải
vocab
chemical agents
/ˈkɛmɪkᵊl ˈeɪʤᵊnts/
(noun). tác nhân hóa học
vocab
individual fibers
/ˌɪndɪˈvɪʤuəl faɪbəz/
(noun). các sợi riêng lẻ
vocab
a slurry-like pulp
/ə ˈslɜːri-laɪk pʌlp/
(noun). bột giấy giống như bùn
vocab
undergoes
/ˌʌndəˈɡəʊz/
(verb). trải qua
vocab
filtration process
/fɪlˈtreɪʃᵊn ˈprəʊsɛs/
(noun). quá trình lọc
vocab
assist in the removal of impurities
/əˈsɪst ɪn ðə rɪˈmuːvᵊl ɒv ɪmˈpjʊərətiz/
(verb). hỗ trợ loại bỏ tạp chất
vocab
eliminate ink residues
/ɪˈlɪmɪneɪt ɪŋk ˈrɛzɪdjuːz/
(verb). loại bỏ cặn mực
vocab
enhance
/ɪnˈhɑːns/
(verb). tăng cường
vocab
heated rollers
/ˈhiːtɪd ˈrəʊləz/
(noun). con lăn được làm nóng
vocab
wounded into
/ˈwuːndɪd ˈɪntuː/
(verb). cuộn thành
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Tái chế giấy là một hoạt động có ý thức về môi trường, giúp giảm nhu cầu về giấy nguyên chất.

->

is an environmentally conscious practice that helps reduce the demand for virgin paper.

 

2 Các sợi gỗ được xử lý và tinh chế thành bột giấy trước khi được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm.

-> The wood fibers are processed and refined into

before being used to manufacture a variety of paper products.

 

3 Trong sản xuất giấy, băng tải tạo điều kiện cho sự di chuyển liền mạch của nguyên liệu trong suốt quá trình sản xuất, đảm bảo hiệu quả và tính liên tục.

-> In paper manufacturing,

facilitates the seamless movement of materials throughout the production process, ensuring efficiency and continuity.

 

4 Các tác nhân hóa học thường được sử dụng trong quy trình tái chế giấy để phân hủy mực, lớp phủ và các chất gây ô nhiễm khác có trong giấy thu hồi.

->

are often employed in the paper recycling process to break down inks, coatings, and other contaminants present in recovered paper.

 

5 Tái chế giấy bao gồm việc tách các sợi riêng lẻ khỏi giấy thu hồi để tạo ra bột giấy có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm giấy mới.

-> Paper recycling involves separating

from recovered paper to create a pulp that can be used to manufacture new paper products.

 

6 Giấy tái chế trải qua một quá trình biến nó thành bột giấy giống như bùn, tạo nền tảng cho việc tạo ra giấy mới.

-> The recycled paper goes through a process that transforms it into

, providing the foundation for the creation of new paper.

 

7 Trong quá trình tái chế giấy, bột giấy trải qua nhiều giai đoạn xử lý và sàng lọc khác nhau để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

-> During the paper recycling process, the pulp

various stages of treatment and refinement to ensure the quality of the end product.

💡 Gợi ý

Chemical agents

pulp

a slurry-like pulp

Recycling paper

undergoes

a conveyor belt

individual fibers

Exercise 2:

Viết cụm tiếng Anh dựa vào các gợi ý có sẳn

01.

quá trình lọc

02.

hỗ trợ loại bỏ tạp chất

03.

loại bỏ cặn mực

04.

tăng cường

05.

con lăn được làm nóng

06.

cuộn thành

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The diagram below illustrate how recycled paper is made. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng từ nối để tạo thành một chuỗi hành động mạch lạc.

- In the first step of the recycling process, SV

- Next, SV

- This is followed by Noun

- In the fourth stage, SV

- Finally, SV

2. Sử dụng câu phức với mệnh đề quan hệ

Ví dụ: Used paper is placed on a conveyor belt which moves it into a mixture of water and chemical agents, where the paper is broken down into individual fibers, forming a slurry-like pulp as a result.

-> Which: dùng để bổ nghĩa cho noun trước nó (a conveyor belt)

-> Where: dùng để bổ nghĩa cho một nơi (place) diễn ra hành động (a mixture of water and chemical agents)

-> Mệnh đề quan hệ rút gọn với V-ing

Cấu trúc: SV, which V -> SV, V-ing (lược bỏ đại từ quan hệ, thêm -ing vào Verb).

3. Dùng cấu trúc với "before" để mô tả một hành động xảy ra trước hành động khác -> tạo thành chuỗi hành động liên kết với nhau.

Cấu trúc: SV before SV

Ví dụ: water, soap, and air are used to wash the pulp and eliminate ink residues before more water and chemicals are added to enhance the removal process.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background