Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 13/01/2024

Chủ đề Plan & Animals là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý do một vài người cho rằng không cần can thiệp vào sự tuyệt chủng của một số loài.

 • Body 2: DOL phân tích lý do cho quan điểm của mình: con người nên ngăn cản sự tuyệt chủng của một số loài.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Not intervening in the extinction of animal species.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason 1: An inherent part of the evolutionary cycle >>> explain: the demise of species is a fundamental aspect >>> prevent such extinctions = interferes with the natural order >>> disadvantages rather than benefits.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason 2: Might not guarantee desired outcomes + demand exorbitant expenses.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Nevertheless, we should address the issue.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason 1: human activities have accelerated the rate of extinction >>> affect biodiversity + a domino effect on other species >>> humans have a moral obligation to mitigate the impacts.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason 2: endangered species (unique genes) >>> be studied for scientific domains >>> Ex: a species might be resistant to certain diseases.

📝 Bài mẫu

The natural course of evolution has seen numerous species come and go, including the iconic dinosaurs. Some argue that it is

a futile endeavor
for humans to interfere with this natural process and prevent the extinction of animal species. Despite acknowledging the logic behind this suggestion, I firmly disagree with it for several reasons.

Proponents of

non-intervention
argue that extinction is
an inherent part of the evolutionary cycle
. They contend that species, including dinosaurs,
faced natural selection pressures
that led to their demise, making it a fundamental aspect of
the Earth's ecological processes
. Attempting to prevent such extinctions, according to this view,
interferes with the natural order of the planet
, meaning that it can cause more disadvantages rather than offering any practical benefit. They further argue that all efforts spent on conserving endangered species may not guarantee desired outcomes while
demanding exorbitant expenses
that can be
allocated to
more
pressing issues
.

Nevertheless, I strongly believe that we should take immediate action

to address the issue
for reasons related to human impacts and the values that
endangered species
can offer. Regarding the former, the impact of human activities, such as deforestation, pollution, and climate change, has
accelerated
the rate of species extinction, affecting biodiversity and potentially causing
a domino effect
on other interconnected species. Humans, as
conscious stewards
of the planet, have a moral obligation to
mitigate the impacts
of their actions and preserve the diversity of life. Another significant aspect is that endangered species often possess unique genetic traits which should be studied thoroughly in order to pave the way for breakthroughs in medicine, biotechnology, and other scientific domains. For instance, a species might have developed resistance to certain diseases, which could inform medical research and contribute to the development of new treatments.

In conclusion, while the natural process of extinction has been a recurring phenomenon throughout Earth's history, I would take the view that we should intervene with it to save threatened species. Preventing the extinction of animal species is not only an ethical imperative but also crucial for groundbreaking discoveries that can greatly benefit humanity.

(348 words)

📚 Vocabulary

a futile endeavor
/ə ˈfjuːtaɪl ɪnˈdɛvə/
(noun). một nỗ lực vô ích
vocab
non-intervention
/ˌnɒnɪntəˈvɛnʃᵊn/
(noun). không can thiệp
vocab
an inherent part of the evolutionary cycle
/ən ɪnˈhɛrᵊnt pɑːt ɒv ði ˌiːvəˈluːʃᵊnᵊri ˈsaɪkᵊl/
(noun). một phần cố hữu của chu kỳ tiến hóa
vocab
face natural selection pressure
/feɪst ˈnæʧᵊrᵊl sɪˈlɛkʃᵊn ˈprɛʃəz/
(verb). đối mặt với áp lực chọn lọc tự nhiên
vocab
the Earth's ecological processes
/ði ɜːθs ˌiːkəˈlɒʤɪkᵊl ˈprəʊsɛsɪz/
(noun). các quá trình sinh thái của trái đất
vocab
interfere with the natural order of the planet
/ˌɪntəˈfɪəz wɪð ðə ˈnæʧᵊrᵊl ˈɔːdər ɒv ðə ˈplænɪt/
(verb). can thiệp vào trật tự tự nhiên của hành tinh
vocab
demand exorbitant expenses
/dɪˈmɑːndɪŋ ɪɡˈzɔːbɪtᵊnt ɪkˈspɛnsɪz/
(verb). yêu cầu chi phí cắt cổ
vocab
allocate to
/ˈæləʊkeɪtɪd tuː/
(verb). phân bổ cho
vocab
pressing issue
/ˈprɛsɪŋ ˈɪʃuːz/
(noun). vấn đề cấp bách
vocab
to address the issue
/tuː əˈdrɛs ði ˈɪʃuː/
(verb). để giải quyết vấn đề
vocab
endangered species
/ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/
(noun). những loài có nguy có bị tuyệt chủng
vocab
accelerate
/əkˈsɛləreɪtɪd/
(verb). đẩy nhanh
vocab
a domino effect
/ə ˈdɒmɪnəʊ ɪˈfɛkt/
(noun). hiệu ứng domino
vocab
conscious stewards
/ˈkɒnʃəs ˈstjuːədz/
(noun). những người quản lý có ý thức
vocab
mitigate the impact
/ˈmɪtɪɡeɪt ði ˈɪmpækts/
(verb). giảm thiểu tác động
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Bất chấp những nỗ lực của họ, việc cố gắng thuyết phục người bướng bỉnh thay đổi quan điểm của họ tỏ ra là một nỗ lực vô ích.

--> Despite their efforts, trying to convince the stubborn individual to change their opinion proved to be

.

 

2 Các nhà bảo tồn ủng hộ việc không can thiệp vào môi trường sống tự nhiên, cho phép các hệ sinh thái phát triển mà không cần sự can thiệp của con người.

--> The conservationists advocated for

in the natural habitat, allowing ecosystems to evolve without human interference.

 

3 Thích ứng với những thay đổi của môi trường là một phần cố hữu của chu kỳ tiến hóa, đảm bảo sự tồn tại của các loài theo thời gian.

--> Adaptation to environmental changes is

, ensuring the survival of species over time.

 

4 Các loài có đặc điểm thuận lợi có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn vì chúng phải đối mặt với áp lực chọn lọc tự nhiên trong môi trường của chúng.

--> Species with advantageous traits are more likely to survive and reproduce, as they

in their environments.

 

5 Hiểu biết về các quá trình sinh thái của Trái đất là rất quan trọng để duy trì sự cân bằng mong manh của các hệ sinh thái trên toàn thế giới.

--> Understanding

is crucial for preserving the delicate balance of ecosystems worldwide.

 

6 Các hoạt động của con người can thiệp vào trật tự tự nhiên của hành tinh, chẳng hạn như nạn phá rừng và ô nhiễm, góp phần gây mất cân bằng môi trường.

--> Human activities that

, such as deforestation and pollution, contribute to environmental imbalances.

 

7 Việc thực hiện các dự án bảo tồn môi trường quy mô lớn có thể yêu cầu chi phí cắt cổ, đòi hỏi phải lập kế hoạch tài chính cẩn thận.

--> Implementing large-scale environmental conservation projects can

, requiring careful financial planning.

 

8 Các chính phủ thường phân bổ kinh phí cho các sáng kiến nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

--> Governments often

initiatives aimed at protecting biodiversity and addressing climate change.

💡 Gợi ý

allocate funds to

face natural selection pressure

a futile endeavor

interfere with the natural order of the planet

an inherent part of the evolutionary cycle

non-intervention

demand exorbitant expenses

the Earth's ecological processes

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

vấn đề cấp bách

02.

giải quyết vấn đề

03.

những loài có nguy có bị tuyệt chủng

04.

đẩy nhanh/tăng tốc

05.

hiệu ứng domino

06.

những người quản lý có ý thức

07.

giảm thiểu tác động

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "It is a natural process which animal species such as dinosaurs become extinct. There is no reason for people to prevent this from happening. Do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Plan & Animals nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background