Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/01/2024

Chủ đề Science & Energy là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lý do một vài người ủng hộ quan điểm nên mở rộng không gian sống trên các hành tinh khác.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lý do tại sao mở rộng không gian sống trên các hành tinh khác là một sự lãng phí.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Extensive space exploration for other habitable planets.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: A more favorable living environment >>> Explain: the natural habitat has been damaged >>> If living on another planet, the challenges could no longer.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Antithesis: Invested an enormous sum >< life on other planets remains an enigma.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
This is a waste of public money to look for life on other planets.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason 1: Humans’ activities cause current problems >>> unless resolving these problems, life could be destroyed once again on a new planet.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason 2: Many projects are not accessible to the general public due to exorbitant costs.

📝 Bài mẫu

Opinions are divided on whether government funding should be allocated to research into life on other planets or whether such an investment is wasteful as numerous problems on Earth have not been addressed. While I acknowledge the reasons behind the former view, I still strongly advocate the latter.

Granted, proponents of extensive space exploration for other

habitable planets
out there in the Universe might point to the untapped potential for
creating a more favorable living environment
compared to the existing one on Earth. At present, the natural habitat has
suffered from widespread damage
as well as
countless detrimental impacts of climate change
, all of which make life on Earth increasingly challenging. If there is a gateway to another planet wherein there is a seed of life, and many of the challenges currently facing Earth could no longer plague humanity. Humans, nonetheless, have invested an enormous sum over the years to discover what the Universe has to offer, yet life on other planets remains
an enigma
. Given this, I reckon that it is more feasible and practical to
dedicate time and financial resources to tackling issues
on Earth.

From my perspective, humans’ activities are the major contributor to a great number of current problems ranging from

a deteriorating environment
to
resource depletion
. Unless we shoulder the responsibility and attempt to resolve these problems, life could easily
be pushed to the verge of destruction
once again even on a new planet. Furthermore, humans, in reality, have made remarkable progress in
solving pressing problems
on Earth such as
the invention of lab-grown meat
to deal with
a serious dearth
of food sources or the use of alternative energy so as to
tackle the exhaustion of fossil fuel
. However, many of these projects are not accessible to the general public due to
exorbitant costs
. This is why I opine that it would be better if government funding could be channeled to solving immediate problems and
revitalizing life on Earth
.

In conclusion, while it is understandable why some desire to explore life on other planets, I still believe that it is more beneficial and essential to invest in working toward solutions for our current problems on Earth.

(363 words)

📚 Vocabulary

habitable planet
/ˈhæbɪtəbᵊl ˈplænɪt/
(noun). hành tinh có thể sinh sống được
vocab
create a more favorable living environment
/kriˈeɪt ə mɔː ˈfeɪvərəbᵊl ˈlɪvɪŋ ɪnˈvaɪərənmənt/
(verb). tạo ra một môi trường sống thuận lợi hơn
vocab
suffere from widespread damage
/ˈsʌfə frɒm ˈwaɪdsprɛd ˈdæmɪʤ/
(verb). bị thiệt hại trên diện rộng
vocab
countless detrimental impacts of climate change
/ˈkaʊntləs ˌdɛtrɪˈmɛntᵊl ˈɪmpækts ɒv ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/
(noun). vô số tác động bất lợi của biến đổi khí hậu
vocab
an enigma
/ən ɪˈnɪɡmə/
(noun). một điều bí ẩn
vocab
dedicate time and financial resources to tackling issues
/ˈdɛdɪkeɪt taɪm ænd faɪˈnænʃᵊl rɪˈsɔːsɪz tuː ˈtækᵊlɪŋ ˈɪʃuːz/
(verb). dành thời gian và nguồn lực tài chính để giải quyết các vấn đề
vocab
a deteriorating environment
/ə dɪˈtɪərɪəreɪtɪŋ ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). môi trường đang xấu đi
vocab
resource depletion
/rɪˈsɔːs dɪˈpliːʃᵊn/
(noun). cạn kiệt tài nguyên
vocab
be pushed to the verge of destruction
/biː pʊʃt tuː ðə vɜːʤ ɒv dɪˈstrʌkʃᵊn/
(verb). bị đẩy đến bờ vực của sự tàn phá
vocab
solve pressing problem
/ˈsɒlv ˈprɛsɪŋ ˈprɒbləm/
(verb). giải quyết các vấn đề cấp bách
vocab
the invention of lab-grown meat
/ði ɪnˈvɛnʃᵊn ɒv læb-ɡrəʊn miːt/
(noun). phát minh ra thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm
vocab
a serious dearth
/ə ˈsɪəriəs dɜːθ/
(noun). sự thiếu hụt nghiêm trọng
vocab
tackle the exhaustion of fossil fuel
/ˈtækᵊl ði ɪɡˈzɔːsʧᵊn ɒv ˈfɒsᵊl ˈfjuːəl/
(verb). giải quyết tình trạng cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch
vocab
exorbitant cost
/ɪɡˈzɔːbɪtᵊnt kɒst/
(noun). chi phí cắt cổ
vocab
revitalize life on Earth
/ˌriːˈvaɪtəlaɪz laɪf ɒn ɜːθ/
(verb). hồi sinh sự sống trên trái đất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Các nhà khoa học đang không ngừng tìm kiếm dấu hiệu của một hành tinh có thể sinh sống được ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

--> Scientists are constantly searching for signs of

beyond our solar system.

 

2 Trồng cây và giảm ô nhiễm có thể tạo ra môi trường sống thuận lợi hơn cho cả con người và động vật hoang dã.

--> Planting trees and reducing pollution can

for both humans and wildlife.

 

3 Các khu vực ven biển thường bị thiệt hại trên diện rộng khi có bão và lốc xoáy dữ dội.

--> Coastal areas often

during severe storms and hurricanes.

 

4 Mực nước biển dâng cao, các hiện tượng thời tiết cực đoan và mất đa dạng sinh học là một trong vô số tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

--> Rising sea levels, extreme weather events, and loss of biodiversity are among the

.

 

5 Hành vi của một số sinh vật biển sâu vẫn còn là điều bí ẩn đối với các nhà sinh vật biển.

--> The behavior of certain deep-sea creatures remains

to marine biologists.

 

6 Các chính phủ và tổ chức phải dành thời gian và nguồn lực tài chính để giải quyết các vấn đề như nghèo đói và bất bình đẳng.

--> Governments and organizations must

like poverty and inequality.

 

7 Các hoạt động công nghiệp và ô nhiễm góp phần làm môi trường đang xấu đi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên toàn thế giới.

--> Industrial activities and pollution contribute to

, impacting ecosystems worldwide.

 

8 Các hoạt động không bền vững có thể dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, đe dọa sự sẵn có của các nguồn tài nguyên thiết yếu cho thế hệ tương lai.

--> Unsustainable practices can lead to

, threatening the availability of essential resources for future generations.

💡 Gợi ý

countless detrimental impacts of climate change

a deteriorating environment

an enigma

dedicate time and financial resources to tackling issues

create a more favorable living environment

suffer from widespread damage

resource depletion

a habitable planet

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

bị đẩy đến bờ vực của sự tàn phá

02.

giải quyết các vấn đề cấp bách

03.

phát minh ra thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm

04.

sự thiếu hụt nghiêm trọng

05.

giải quyết tình trạng cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch

06.

chi phí cắt cổ

07.

hồi sinh sự sống trên trái đất

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people want governments to spend money looking for life on other planets. Others, however, think this is a waste of public money when there are so many problems on Earth. Discuss both views and give your opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science & Energy nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background