Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 06/01/2024

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lợi ích của việc người nổi tiếng trở thành hình mẫu cho người trẻ.

 • Body 2: DOL phân tích bất lợi của việc người nổi tiếng trở thành hình mẫu cho người trẻ.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Celebrities motivate their fans
Idea 1
Explain: inspire people through perseverance, talent, or philanthropy >>> arouse admiration in young people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Antithesis: threatens to obscure occupations (more meaningful contributions) >>> tremendous efforts >< receive inadequate recognition.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The lifestyles portrayed by some celebrities are objectionable
Idea 1
The glamor flaunted by celebrities formulates unrealistic expectations >>> negatively impacts their self-image and well-being (especially in adolescent girls).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Making controversial and harmful statements >>> not discerning enough >> adopt such hateful attitudes >>> endanger those in vulnerable positions.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Famous people have increasingly become role models for the youth in many countries. However, I argue that this trend poses more drawbacks than benefits.

It is somewhat true that celebrities have the potential to motivate their fans and audiences in certain regards. In truth, famous actors, musicians, and athletes can, on some occasions, inspire people through demonstrations of perseverance, talent, or philanthropy. This can

arouse admiration in young people
and motivate them to pursue excellence and success. Nevertheless, overemphasis on
famous figures
threatens to obscure occupations that make infinitely more meaningful contributions to society, such as teaching, healthcare, engineering, and community service work. People in these
esteemed professions
significantly improve society with their tremendous efforts, yet
receive inadequate recognition
relative to their importance.

More problematically, the lifestyles portrayed by some celebrities are

objectionable
in several ways. First, the glamor enjoyed and
flaunted
by celebrities can lead impressionable youths
to formulate unrealistic expectations
about different aspects of life. This can negatively impact their self-image and well-being, especially in adolescent girls who face
unattainable beauty standards
as a result of following, and being influenced by, female pop stars or actresses. Another issue worth noting is that many famous people are prone to
making controversial and harmful statements
, many of which can be considered hate speech against particular groups of people. If their followers are not
discerning
enough, they might
adopt such hateful attitudes
, thus further
endangering those in vulnerable positions
.

In conclusion, while celebrities have the ability

to inspire audiences
in some instances,
over-idolization
of their influence risks
undermining more substantive role models
and
cultivating unhealthy priorities
in young people. Thus, I hold that placing famous people in the position of role models is an overall negative development.

(289 words)

📚 Vocabulary

arouse admiration in young people
/əˈraʊz ˌædməˈreɪʃᵊn ɪn jʌŋ ˈpiːpᵊl/
(verb). khơi dậy sự ngưỡng mộ cho người trẻ
vocab
famous figure
/ˈfeɪməs ˈfɪɡə/
(noun). nhân vật nổi tiếng
vocab
esteemed profession
/ɪˈstiːmd prəˈfɛʃᵊn/
(noun). ngành nghề được đánh giá cao
vocab
receive inadequate recognition
/rɪˈsiːv ɪˈnædɪkwət ˌrɛkəɡˈnɪʃᵊn/
(verb). không nhận được sự công nhận đúng mức
vocab
objectionable
/əbˈʤɛkʃnəbᵊl/
(adj). gây phản cảm
vocab
flaunt
/ˈflɔːntɪd/
(verb). phô trương
vocab
to formulate unrealistic expectation
/tuː ˈfɔːmjəleɪt ˌʌnrɪəˈlɪstɪk ˌɛkspɛkˈteɪʃᵊn/
(verb). hình thành những kỳ vọng không thực tế
vocab
unattainable beauty standard
/ˌʌnəˈteɪnəbᵊl ˈbjuːti ˈstændəd/
(noun). tiêu chuẩn sắc đẹp không thể đạt được
vocab
make controversial and harmful statement
/ˈmeɪk ˌkɒntrəˈvɜːʃᵊl ænd ˈhɑːmfᵊl ˈsteɪtmənt/
(verb). để đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi và có hại
vocab
discerning
/dɪˈsɜːnɪŋ/
(adj). sáng suốt
vocab
adopt such hateful attitudes
/əˈdɒpt sʌʧ ˈheɪtfʊl ˈætɪtjuːdz/
(verb). có thái độ căm ghét như vậy
vocab
endanger those in vulnerable positions
/ɪnˈdeɪnʤər ðəʊz ɪn ˈvʌlnᵊrəbᵊl pəˈzɪʃᵊnz/
(verb). gây nguy hiểm cho những người ở vị thế dễ bị tổn thương
vocab
to inspire audiences
/tuː ɪnˈspaɪər ˈɔːdiənsɪz/
(verb). truyền cảm hứng cho khán giả
vocab
over-idolization
/ˈəʊvə-idolization/
(noun). quá thần tượng hóa
vocab
undermine more substantive role models
/ˌʌndəˈmaɪ mɔː səbˈstæntɪv rəʊl ˈmɒdᵊlz/
(verb). làm suy yếu những hình mẫu có vai trò quan trọng hơn
vocab
cultivate unhealthy priorities
/ˈkʌltɪveɪt ʌnˈhɛlθi praɪˈɒrətiz/
(verb). phát triển những lựa chọn không lành mạnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Những hành động phục vụ cộng đồng quên mình của người lính cứu hỏa địa phương không bao giờ làm khơi dậy sự ngưỡng mộ cho người trẻ.

--> The selfless acts of community service performed by the local firefighter never fail to

.

 

2 Là một nhân vật nổi tiếng trong giới khoa học, nhà vật lý nổi tiếng làm say lòng khán giả bằng những khám phá đột phá và niềm đam mê giáo dục.

--> As a

in the world of science, the renowned physicist captivates audiences with groundbreaking discoveries and a passion for education.

 

3 Dạy học là một ngành nghề được đánh giá cao, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai, tuy nhiên nó thường không được xã hội thừa nhận.

--> Teaching is an

that plays a crucial role in shaping the future, yet it often receives inadequate recognition in society.

 

4 Bất chấp những đóng góp đột phá của cô cho lĩnh vực này, nhà khoa học này vẫn tiếp tục không nhận được sự công nhận đúng mức cho nghiên cứu đột phá của mình.

--> Despite her groundbreaking contributions to the field, the scientist continues to

for her groundbreaking research.

 

5 Những trò đùa của nam diễn viên hài đã đi quá giới hạn từ hài hước đến phản cảm, gây phản cảm cho khán giả.

--> The comedian's jokes crossed the line from humor to

, causing discomfort among the audience.

 

6 Người nổi tiếng chọn cách phô trương lối sống xa hoa của mình trên mạng xã hội, khiến những người theo dõi vừa ngưỡng mộ vừa chỉ trích.

--> The celebrity chose to

their extravagant lifestyle on social media, sparking both admiration and criticism from followers.

 

7 Việc tiếp xúc liên tục với những hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên các phương tiện truyền thông có thể khiến các cá nhân hình thành những kỳ vọng không thực tế về hình ảnh cơ thể của chính họ.

--> Constant exposure to edited images in the media can lead individuals

about their own body image.

 

8 Ngành công nghiệp thời trang thường đề cao một tiêu chuẩn sắc đẹp không thể đạt được, tác động tiêu cực đến lòng tự trọng của nhiều cá nhân.

--> The fashion industry often promotes an

, negatively impacting the self-esteem of many individuals.

💡 Gợi ý

objectionable

to formulate unrealistic expectations

esteemed profession

unattainable beauty standard

receive inadequate recognition

flaunt

famous figure

arouse admiration in young people

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi và có hại

02.

sáng suốt

03.

có thái độ căm ghét như vậy

04.

gây nguy hiểm cho những người ở vị thế dễ bị tổn thương

05.

truyền cảm hứng cho khán giả

06.

quá thần tượng hóa

07.

làm suy yếu những hình mẫu có vai trò quan trọng hơn

08.

phát triển những lựa chọn không lành mạnh

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In many parts of the world, famous people are regarded as role models and they have an increasing influence on the young. Is this a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background