Is space tourism a positive or negative development in the future?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 07/10/2023 chủ đề Tourism: Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp bạn người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL nêu 2 thách thức của du lịch không gian.

 • Body 2: DOL nêu 2 lợi ích của nó.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The drawbacks of space tourism.
Idea 1
The safety of space tourists and the spacecraft >>> posing certain hazards >>> serious injuries or loss of the spacecraft.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The high cost >>> EX: Space Adventures >>> threaten the profitability of this business.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Significant benefits outweigh the drawbacks.
Idea 1
Boost the economy of the aerospace industry + create new opportunities for innovation and research >>> the potential to make a substantial profit.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Encourage the exploration of new resources >>> benefit humanity and the planet >>> EX: help advance scientific knowledge about the origin of life, the solar system >>> be valuable in the long term.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Traveling through space has been a reality for centuries now, which has led some to think that space tourism could witness considerable growth in the future, allowing ordinary people to visit outer space. Despite the potential drawbacks, I hold the belief that this is primarily a positive development.

One of the main challenges of space tourism is the safety of the space tourists and the spacecraft. Space travel can

pose certain hazards
, such as
radiation exposure
,
extreme temperatures
,
collisions with space debris
, and health problems caused by microgravity. These risks could result in serious injuries or even fatalities for the space travelers, as well as damage or loss of the spacecraft. Another barrier to the development of space tourism is the high cost. By way of illustration, Space Adventures, a company that
offers orbital flights
to private citizens, charges up to $55 million per person for a 10-day mission to the International Space Station. Such
exorbitant costs
may threaten the profitability of this business, especially during
financial recessions
.

Despite these challenges, I think that space tourism can offer significant benefits that outweigh the drawbacks. One of the main advantages of space tourism is that it could

boost the economy of the aerospace industry
and create new opportunities for innovation and research. According to TS2 Space, space tourism has already
generated jobs and investment in the private space sector
, as well as revenue for governments, meaning that the industry has the potential to make substantial profit, despite arguments to the contrary. Another benefit is that space tourism could
encourage the exploration of new resources and discoveries
that could benefit humanity and the planet. For instance, space tourism could
help advance scientific knowledge about the origin of life
, the solar system, and the universe, which could prove to be valuable when humanity’s long-term survival is considered.

In conclusion, space tourism faces significant challenges and risks that need to be carefully addressed and regulated, such as the safety of the space tourists and the spacecraft and the price barrier. However, I believe that it is in large measure a positive development, given its positive impacts on the economy, science, and society, including

boosting the aerospace industry
and
facilitating important discoveries
.

(369 words)

📚 Vocabulary

pose certain hazards
/pəʊz ˈsɜːtᵊn ˈhæzədz/
(verb). gây ra những mối nguy hiểm nhất định
vocab
radiation exposure
/ˌreɪdiˈeɪʃᵊn ɪksˈpəʊʒə/
(noun). tiếp xúc với bức xạ
vocab
extreme temperatures
/ɪkˈstriːm ˈtɛmprəʧəz/
(noun). nhiệt độ khắc nghiệt
vocab
collisions with space debris
/kəˈlɪʒᵊnz wɪð speɪs ˈdeɪbriː/
(noun). va chạm với các mảnh vụn không gian
vocab
offers orbital flights
/ˈɒfəz ˈɔːbɪtᵊl flaɪts/
(verb). cung cấp các chuyến bay vào quỹ đạo
vocab
exorbitant costs
/ɪɡˈzɔːbɪtᵊnt kɒsts/
(noun). chi phí cắt cổ
vocab
financial recessions
/faɪˈnænʃᵊl rɪˈsɛʃᵊnz/
(noun). suy thoái tài chính
vocab
boost the economy of the aerospace industry
/buːst ði iˈkɒnəmi ɒv ði ˈeərəspeɪs ˈɪndəstri/
(verb). thúc đẩy nền kinh tế của ngành hàng không vũ trụ
vocab
generated jobs and investment in the private space sector
/ˈʤɛnəreɪtɪd ʤɒbz ænd ɪnˈvɛstmənt ɪn ðə ˈpraɪvət speɪs ˈsɛktə/
(verb). tạo việc làm và đầu tư vào lĩnh vực không gian tư nhân
vocab
encourage the exploration of new resources and discoveries
/ɪnˈkʌrɪʤ ði ˌɛksplɔːˈreɪʃᵊn ɒv njuː rɪˈsɔːsɪz ænd dɪsˈkʌvəriz/
(verb). khuyến khích việc thăm dò các nguồn tài nguyên và khám phá mới
vocab
help advance scientific knowledge about the origin of life
/hɛlp ədˈvɑːns ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈnɒlɪʤ əˈbaʊt ði ˈɒrɪʤɪn ɒv laɪf/
(verb). giúp nâng cao kiến thức khoa học về nguồn gốc sự sống
vocab
boosting the aerospace industry
/ˈbuːstɪŋ ði ˈeərəspeɪs ˈɪndəstri/
(verb). thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ
vocab
facilitating important discoveries
/fəˈsɪlɪteɪtɪŋ ɪmˈpɔːtᵊnt dɪsˈkʌvəriz/
(verb). tạo điều kiện cho những khám phá quan trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Việc tiếp xúc với bức xạ có thể gây ra những mối nguy hiểm nhất định cho các phi hành gia trong các sứ mệnh không gian dài ngày.

--> Radiation exposure can

to astronauts during long space missions.

 

2 Các phi hành gia phải theo dõi và quản lý cẩn thận mức độ tiếp xúc với bức xạ của họ để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe.

--> Astronauts must carefully monitor and manage their

to minimize health risks.

 

3 Nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho phi hành gia.

-->

in space require specialized equipment to ensure astronaut safety.

 

4 Va chạm với các mảnh vụn không gian là mối lo ngại đáng kể đối với tàu vũ trụ trên quỹ đạo.

-->

are a significant concern for spacecraft in orbit.

 

5 Công ty cung cấp các chuyến bay quỹ đạo cho khách du lịch muốn trải nghiệm du hành vũ trụ.

-->The company

for tourists looking to experience space travel.

 

6 Một số dự án du lịch vũ trụ đã phải đối mặt với sự chỉ trích do chi phí cắt cổ.

--> Some space tourism ventures have faced criticism due to their

.

💡 Gợi ý

radiation exposure

offers orbital flights

Collisions with space debris

pose certain hazards

Extreme temperatures

exorbitant costs

Mở rộng vốn từ vựng qua Writing Task 1 sample ngày 28/10/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

suy thoái tài chính

02.

thúc đảy nền kinh tế của ngành hàng không vũ trụ

03.

tạo việc làm và đầu tư vào lĩnh vực không gian tư nhân

04.

khuyến khích việc thăm dò các nguồn tài nguyên và khám phá mới

05.

giúp nâng cao các kiến thức khoa học về nguồn gốc sự sống

06.

thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ

07.

tạo điều kiện cho những khám phá quan trọng

Cùng làm tiếp các đề Viết tháng 10/2023!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background