Newspapers or other media is the best way to learn about news. Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 07/10/2023 chủ đề Entertainment: Others believe that they can learn news more effectively newspapers through other media. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp bạn người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích điểm mạnh của newspaper.

 • Body 2: DOL phân tích điểm mạnh của other media.

 • Body 3: Nêu quan điểm cá nhân của mình.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Newspaper:
Idea 1
Reliable purveyors of information.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rigorous editorial standards >>> well-researched reporting.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • An in-depth analysis of current events >>> delve into complex issues.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Other media:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Offer immediacy and a broader range of viewpoints >>> provide a dynamic way to engage with news.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The rapid dissemination of information >>> reaches a global audience within seconds.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence

Idea 1
Personal viewpoint:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A judicious combination >>> Newspaper: offers a solid foundation for understanding complex issues >< alternative media: to keep up with the fast-paced nature of contemporary news.

📝 Bài mẫu

The question of how people consume news in the digital age is a subject of ongoing debate. While some argue that newspapers remain the most effective medium, others contend that

alternative sources
provide a more efficient way to stay informed. In my view, each platform has its own merits, and a combination of sources is likely the most comprehensive approach.

Advocates of newspapers emphasize their longstanding role as

reliable purveyors of information
. Print journalism has
a tradition of upholding rigorous editorial standards
, ensuring that readers receive
well-researched and balanced reporting
. Moreover, newspapers offer
an in-depth analysis of current events
, allowing readers to delve into complex issues and explore various perspectives. This depth of coverage is often lacking in other media forms.

On the other hand, proponents of alternative media argue that platforms like online news websites, podcasts, and social media offer

immediacy and a broader range of viewpoints
. With
real-time updates and multimedia elements
, these platforms
provide a dynamic and interactive way to engage with news
. Additionally, social media allows for
the rapid dissemination of information
, enabling stories to reach a global audience within seconds.

In my opinion, the most effective approach involves

a judicious combination
of both traditional and alternative news sources. Newspapers, with their rigorous editorial standards and in-depth reporting, offer a solid foundation for understanding complex issues. Meanwhile, alternative media provides the speed and diversity of perspectives necessary
to keep up with the fast-paced nature of contemporary news
.

In conclusion, while newspapers continue to serve as a cornerstone of reliable journalism, alternative media platforms offer unique advantages in terms of immediacy and diversity of viewpoints. A balanced consumption of news from various sources allows individuals to stay well-informed in today's rapidly evolving information landscape.

(293 words)

📚 Vocabulary

alternative sources
/ɒlˈtɜːnətɪv ˈsɔːsɪz/
(noun). các nguồn thay thế
vocab
reliable purveyors of information
/rɪˈlaɪəbᵊl pɜːˈveɪəz ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn/
(noun). nhà cung cấp thông tin đáng tin cậy
vocab
a tradition of upholding rigorous editorial standards
/ə trəˈdɪʃᵊn ɒv ʌpˈhəʊldɪŋ ˈrɪɡᵊrəs ˌɛdɪˈtɔːriəl ˈstændədz/
(noun). truyền thống duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt
vocab
well-researched and balanced reporting
/wɛl-rɪˈsɜːʧt ænd ˈbælənst rɪˈpɔːtɪŋ/
(noun). bài báo được nghiên cứu kỹ lưỡng và cân bằng
vocab
an in-depth analysis of current events
/ən ɪn-dɛpθ əˈnæləsɪs ɒv ˈkʌrᵊnt ɪˈvɛnts/
(noun). phân tích chuyên sâu về các sự kiện hiện tại
vocab
immediacy and a broader range of viewpoints
/ɪˈmiːdiəsi ænd ə ˈbrɔːdə reɪnʤ ɒv ˈvjuːpɔɪnts/
(noun). tính tức thời và phạm vi quan điểm rộng hơn
vocab
real-time updates and multimedia elements
/rɪəl-taɪm ʌpˈdeɪts ænd ˌmʌltɪˈmiːdiə ˈɛlɪmənts/
(noun). thông tin cập nhật ngay tức thì và các yếu tố đa phương tiện
vocab
provide a dynamic and interactive way to engage with news
/ə daɪˈnæmɪk ænd ˌɪntərˈæktɪv weɪ/
(verb). cung cấp một cách tiếp cận tin tức linh động và có tính tương tác để tương tác với tin tức
vocab
the rapid dissemination of information
/ðə ˈræpɪd dɪˌsɛmɪˈneɪʃᵊn ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn/
(noun). sự phổ biến nhanh chóng của thông tin
vocab
a judicious combination
/ə ʤuːˈdɪʃəs ˌkɒmbɪˈneɪʃᵊn/
(noun). sự kết hợp sáng suốt
vocab
to keep up with the fast-paced nature of contemporary news
/tuː kiːp ʌp wɪð ðə fɑːst-peɪst ˈneɪʧər ɒv kənˈtɛmpərəri njuːz/
(verb). để theo kịp bản chất nhịp độ nhanh của tin tức đương đại
vocab
a cornerstone of reliable journalism
/ə ˈkɔːnəstəʊn ɒv rɪˈlaɪəbᵊl ˈʤɜːnəlɪzᵊm/
(noun). nền tảng của nền báo chí đáng tin cậy
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Ngoài các kênh tin tức truyền thống, tôi còn dựa vào các nguồn thay thế như blog và báo chí độc lập để có góc nhìn rộng hơn.

--> In addition to traditional news outlets, I rely on

such as blogs and independent journalism for a broader perspective.

 

2 Các tổ chức tin tức lâu đời như BBC và The New York Times được coi là những nhà cung cấp thông tin đáng tin cậy do họ cam kết về tính chính xác.

--> Established news organizations like BBC and The New York Times are considered

due to their commitment to accuracy.

 

3 Tờ báo có truyền thống duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng nội dung.

--> The newspaper has

to ensure the quality of its content.

 

4 Nhóm báo chí điều tra nổi tiếng với việc đưa tin cân bằng và được nghiên cứu kỹ lưỡng, mang đến cho độc giả sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề phức tạp.

--> The investigative journalism team is known for its

, providing readers with a comprehensive understanding of complex issues.

 

5 Tạp chí tin tức hàng tuần đưa ra những phân tích chuyên sâu về các sự kiện hiện tại, vượt ra ngoài các tiêu đề để khám phá các yếu tố cơ bản.

--> The weekly news magazine offers

, going beyond headlines to explore the underlying factors.

 

6 Các nền tảng tin tức trực tuyến cung cấp tính tức thời và phạm vi quan điểm rộng hơn so với các phương tiện truyền thông in ấn truyền thống.

--> Online news platforms provide

compared to traditional print media.

💡 Gợi ý

reliable purveyors of information

a tradition of upholding rigorous editorial standards

an in-depth analysis of current events

well-researched and balanced reporting

immediacy and a broader range of viewpoints

alternative sources

Mở rộng vốn từ vựng qua bài mẫu Writing task 1 ngày 07/10/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

thông tin cập nhật ngay tức thì và các yếu tố đa phương tiện

02.

cung cấp một cách tiếp cận tin tức linh động và có tính tương tác để tương tác với tin tức

03.

sự phổ biến nhanh chóng của thông tin

04.

sự kết hợp sáng suốt

05.

để theo kịp bản chất nhịp độ nhanh của tin tức đương đại

06.

nền tảng của nền báo chí đáng tin cậy

Cùng làm tiếp các đề Viết tháng 10/2023!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people think that newspapers are the best way to learn about news. However, others believe that they can learn news more effectively through other media. Discuss both views and give your own opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background