Hosting an international sports event is a wasted of money. Discuss and give your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 12/10/2023 chủ đề Sport: It costs a lot of money for a country to host an international sports event. Some people think that this is a waste of money, but others believe the opposite. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp bạn người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL nêu lý do vài người cho rằng việc tổ chức nhiều các sự kiện thể thao lớn là một việc lãng phí tiền.

 • Body 2: DOL nêu 2 lợi ích về mặt tài chính và tinh thần của việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Reason: the massive funding to build a large number of stadiums >< quickly fall into disrepair or be left abandoned,
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Anti: successfully addressed by inventing mobile stadiums (A) + turning stadiums into multi-purpose venues (B).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A (example): Qatar - the 2022 World Cup.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • B (explain): make stadiums versatile.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
International sports events are worth the investment.
Idea 1
Financial benefits.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A boom in tourism during these events.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A steep growth in the demand for various goods and services.
Idea 2
Intangible values (the promotion of sportsmanship and a sense of community).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: a valuable opportunity (outstanding athletes + spectators).

📝 Bài mẫu

It is true that international sports events such as the Olympic games and Football World Cup are often deemed

exorbitant million-dollar investments
. Due to the enormous budgets required, opinions are divided on whether countries should not spend money on hosting such events or whether it is beneficial to do the opposite. While I understand the rationale behind the former view, I still strongly advocate the latter.

Granted, those who believe it is wasteful to hold international sports events may point to the massive funding required to build a large number of stadiums and sports facilities to serve varied types of games. These construction projects could

incur multi-billion-dollar expenses
, yet many of them could quickly
fall into disrepair or be left abandoned
as the events end. However, organizers of modern sporting events have
successfully addressed such concerns
by inventing mobile stadiums which can be
effortlessly deployed
in diverse countries along with turning stadiums into
multi-purpose venues
. Regarding the former, a remarkable example can be observed in Qatar, where stadiums were ingeniously constructed using containers for the 2022 World Cup. These sports facilities can be installed and dismantled with ease, making it possible to transport them to any destination to be reused and thus save
colossal budgets
. In addition, many countries also attempt to make stadiums versatile by transforming them into
social hubs
, meaning that they are not only places for sports matches but also venues for a diverse array of events ranging from live concerts, ceremonies, and so on.

From my perspective, international sports events are of paramount importance and hence

undoubtedly worth investment
. The reason for this is that host countries could
reap a myriad of financial benefits
because of a boom in tourism during these events. Flocks of tourists and audiences from countries all over the world would pay a visit to the countries, leading to a steep growth in the demands for various goods and services, including lodging and transportation. In addition to
the monetary merits
, world sports competitions and tournaments could also provide many intangible values, including
the promotion of sportsmanship and a sense of community
. Indeed, events such as the World Cup or the Olympic Games provide a valuable opportunity for outstanding athletes from all corners of the world to compete and demonstrate
the beauty of different sports
while spectators could have enjoyable experiences with their friends and families or even strangers supporting their favorite teams.

In conclusion, while some may oppose the idea of

holding sports events on an international scale
, I still hold the belief that such events provide multifaceted advantages which far outweigh the costs, making them a worthwhile endeavor.

(438 words)

📚 Vocabulary

exorbitant million-dollar investment
/ɪɡˈzɔːbɪtᵊnt ˈmɪljən-ˈdɒlər ɪnˈvɛstmənt/
(noun). đầu tư hàng triệu đô đắt đỏ
vocab
incur multi-billion-dollar expenses
/ɪnˈkɜː ˈmʌltɪ-ˈbɪljən-ˈdɒlər ɪkˈspɛnsɪz/
(verb). chi hàng tỷ đô
vocab
fall into disrepair or be left abandoned
/fɔːl ˈɪntuː ˌdɪsrɪˈpeər ɔː biː lɛft əˈbændənd/
(verb). rơi vào tình trạng hư hỏng hoặc bị bỏ hoang
vocab
successfully addressed such concerns
/səkˈsɛsfʊli əˈdrɛst sʌʧ kənˈsɜːnz/
(verb). giải quyết thành công những mối lo ngại đó
vocab
effortlessly deployed
/ˈɛfətləsli dɪˈplɔɪd/
(verb). triển khai dễ dàng
vocab
multi-purpose venue
/ˈmʌltɪ-ˈpɜːpəs ˈvɛnjuː/
(noun). địa điểm đa năng
vocab
colossal budget
/kəˈlɒsᵊl ˈbʌʤɪt/
(noun). kinh phí khổng lồ
vocab
social hub
/ˈsəʊʃᵊl hʌb/
(noun). trung tâm xã hội
vocab
undoubtedly worth investment
/ʌnˈdaʊtɪdli wɜːθ ɪnˈvɛstmənt/
(noun). chắc chắn đáng để đầu tư
vocab
reap a myriad of financial benefit
/riːp ə ˈmɪriəd ɒv faɪˈnænʃᵊl ˈbɛnɪfɪt/
(verb). thu được vô số lợi ích tài chính
vocab
the monetary merit
/ðə ˈmʌnɪtəri ˈmɛrɪt/
(noun). lợi ích tài chính
vocab
the promotion of sportsmanship and a sense of community
/ðə prəˈməʊʃᵊn ɒv ˈspɔːtsmənʃɪp ænd ə sɛns ɒv kəˈmjuːnəti/
(noun). thúc đẩy tinh thần thể thao và ý thức cộng đồng
vocab
the beauty of different sports
/ðə ˈbjuːti ɒv ˈdɪfᵊrᵊnt spɔːts/
(noun). vẻ đẹp của các môn thể thao khác nhau
vocab
holding sports events on an international scale
/ˈhəʊldɪŋ spɔːts ɪˈvɛnts ɒn ən ˌɪntəˈnæʃᵊnᵊl skeɪl/
(verb). tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc tế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Việc xây dựng sân vận động mới đòi hỏi khoản đầu tư hàng triệu đô la đắt đỏ từ cả khu vực công và tư nhân.

--> The construction of the new stadium required

from both public and private sectors.

 

2 Việc tổ chức Thế vận hội có thể phải chịu chi phí hàng tỷ đô cho cơ sở hạ tầng, an ninh và quản lý sự kiện.

--> Hosting the Olympics can

for infrastructure, security, and event management.

 

3 Nhiều nhà máy từng phát triển mạnh trong khu vực đã rơi vào tình trạng hư hỏng hoặc bị bỏ hoang do suy thoái kinh tế.

--> Many once-thriving factories in the region have

due to economic downturns.

 

4 Chính phủ đã giải quyết thành công các mối lo ngại về tình trạng khan hiếm nước bằng cách thực hiện các biện pháp bảo tồn hiệu quả.

--> The government

about water scarcity by implementing efficient conservation measures.

 

5 Bản cập nhật phần mềm được triển khai dễ dàng trên toàn bộ mạng mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào.

--> The software update was

across the entire network without any disruptions.

 

6 Đấu trường mới được thiết kế để trở thành một địa điểm đa năng, tổ chức các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao và hội nghị.

--> The new arena is designed to be

, hosting concerts, sports events, and conventions.

 

7 Hiệu ứng đặc biệt của bộ phim đòi hỏi kinh phí khổng lồ, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm đắt nhất trong lịch sử.

--> The film's special effects required

, making it one of the most expensive productions in history.

💡 Gợi ý

successfully addressed concerns

an exorbitant million-dollar investment

a multi-purpose venue

incur multi-billion-dollar expenses

fallen into disrepair or been left abandoned

a colossal budget

effortlessly deployed

Mở rộng vốn từ vựng qua Sample Writing task 1 ngày 12/10/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

trung tâm xã hội

02.

chắc chắn đáng để đầu tư

03.

thu được vô số lợi ích tài chính

04.

lợi ích tài chính

05.

thúc đẩy tinh thần thể thao và ý thức cộng đồng

06.

vẻ đẹp của các môn thể thao khác nhau

07.

tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc tế

Tự học từ vựng qua bài mẫu IELTS Writing task 1 ngày 12/10/2023 để đặt band điểm cao.

Tổng hợp bài mẫu Writing task 2 tháng 10/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "It costs a lot of money for a country to host an international sports event, such as the Olympic Games and Football World Cup. Some people think that this is a waste of money, but others believe the opposite. Discuss both views and give your opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background